استراتژی کنترلی جدید برای کنترل ریزشبکۀ ایزوله

نویسندگان

Departmentof Electrical Engineering, Bu-Ali Sina University, Hamedan, I.R.Iran

چکیده

بحث کنترل ریزشبکه در حالت ایزوله، بسیار اهمیت دارد. در این مقاله، از روش جدیدی برای کنترل ریزشبکۀ ایزوله استفاده شده است. این روش بر اساس تقسیم‌بندی ریزشبکه به دو بخش دینامیک سریع (باتری و چرخ طیار) و دینامیک کند (دیزل ژنراتور، الکترولایزر، پیل سوختی) مورد استفاده قرار گرفته است. برای اجزای ریزشبکه که دینامیک سریع دارند، از یک کنترل‌کنندۀ مجزا استفاده شده است و برای اجزای ریزشبکه که دارای دینامیک کند هستند، از کنترل‌کنندۀ‌ مجزای دیگری استفاده شده است. این روش در متلب شبیه‌سازی شده است. از کنترل‌کنندۀ تناسبی- انتگرالی- مشتق‌پذیر مرتبۀ کسری (FOPID) که با استفاده از الگوریتم گرگ خاکستری بهینه شده، به‌عنوان کنترل‌کنندۀ پیشنهادی در استراتژی کنترلی جدید استفاده شده است. روش پیشنهادی با کنترل‌کنندۀ تناسبی- انتگرالی- مشتق‌پذیر مرتبۀ کسری (FOPID) که با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) و الگوریتم ژنتیک (GA) بهینه شده، مقایسه شده است و همچنین با کنترل‌کنندۀ مرسوم PID که ضرایب آن با استفاده از روش زیگلر-نیکولز به دست آمده و PI که ضرایب آن با استفادۀ شبکۀ عصبی (NN) نیز مقایسه شده است. که در نهایت از نظر سرعت‌ پاسخ، بهبود عملکرد حالت گذرا، بهبود عملکرد حالت ماندگار، نسبت به روش‌های قبلی مطلوب‌تر است.

کلیدواژه‌ها


[1] Habibi, F., Bevrani, H. and Moshtagh. J., "The Use of Artificial Neural Networks in the Design of a Smart Frequency Controller for An Islanded Microgrid", Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering, Vol. 10, No. 2, pp. 88-96, 2012.
[2] Hajiaghasi, S. and Salemnia, Hamzeh M., "A New Method for Determination of Hybrid Energy Storage Capacity in Isolated Microgrid", Energy Engineering & Management, Vol. 9, No. 3, pp. 50-63, 2019.
[3] Shahgholian, G., Fani, B., Keyvani, B., Karimi, H. and Moazzami, M., "An Improvement in the Reactive Power Sharing by the Use of Modified Droop Characteristics in Autonomous Microgrids", Energy Engineering & Management, Vol. 9, No. 3, pp. 64-71, 2019.
[4] Amiri, F. and Hatami, A., "A Model Predictive Control Method for Load-Frequency Control in Islanded Microgrids", Computational Intelligence in Electrical Engineering, Vol. 8, No. 1, pp. 9-24.‌ 2017.
[5] Amraee, T., Ranjbar, A. and Mozaffari, B., "Multi-Stage Under Frequency Load Shedding Relay in Islanded Distribution Systems", Energy Engineering & Management, Vol. 7, No. 4, pp. 2-11, 2018.
[6] Shahbazi, M. and Amiri, F., "Designing a Neuro-Fuzzy Controller with CRPSO and RLSE Algorithms to Control Voltage and Frequency in An Isolated Microgrid", In 2019 International Power System Conference (PSC). IEEE, pp. 588-594, IEEE, 2019.
[7] Mallesham, G., Mishra, S., Member, S. and Jha, A. N., "Ziegler-Nichols Based Controller Parameters Tuning for Load Frequency Control in A Microgrid", in Proceedings of the IEEE International Conference on Energy, Automation, and Signal, pp.1-8, 2011.
[8] Das, D. C., Roy, A. K. and Sinha, N., "PSO based Frequency Controller for Wind- Solar-Diesel Hybrid Energy Generation /Energy Storage System", in Proceedings of the IEEE International Conference on Energy, Automation, and Signal, pp. 1-6. 2011,
[9] Li, J. M. and Li, P., "Research on Microgrid Frequency Control with Droop Characteristic Based on Lagrange Interpolation", In Applied Mechanics and Materials, Vol. 556, pp. 1814-1817, 2014.
[10] Tidjani, F. S., Hamadi, A., Chandra, A., Pillay, P. and Ndtoungou, N., "Optimization of Standalone Microgrid Considering Active Damping Technique and Smart Power Management using Fuzzy Logic Supervisor", IEEE Transactions on Smart Grid, Vol. 8, No. 1, pp. 475-484, 2017.
[11] Masui, K., Takamura, S. and Namerikawa, T., "Load Frequency Control of a Microgrid Based on H∞ Control Considering Response Speed of Generators", Transactions of the Society of Instrument and Control Engineers, Vol. 51, pp. 570-578, 2015.
[12] Singh, V. P., Mohanty, S. R., Kishor, N. and Ray, P. K., "Robust H-infinity Load Frequency Control in Hybrid Distributed Generation System", Int J. Electr. Power Energy System, Vol. 46, pp. 294-305, 2013.
[13] Azizi, S. M. and Khajehoddin, S. A., "Robust Load Frequency Control in Islanded Microgrid Systems using μ-Synthesis and D-K Iteration", 2016 Annual IEEE Systems Conference (SysCon), Orlando, FL, pp. 1-8, 2016
[14] Amiri, F. and Moradi, M. H., "Designing a Fractional Order PID Controller for a Two-Area Micro-Grid under Uncertainty of Parameters", Iranian Journal of Energy, Vol. 20, No. 4, pp. 49-78, 2018.
[15] Shafiee, Q., Guerrero, J. M. and Vasquez, J. C., "Distributed Secondary Control for Islanded Microgrid –A Novel Approach", IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 29, No. 2, pp. 1018-1031. 2014.
[16] Elrayyah, A., Cingoz, F. and Sozer, Y., "Smart Loads Management using Droop-Based Control in Integrated Microgrid Systems", IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, Vol. 5, No. 3, pp. 1142-1153, 2017.‌
[17] Cingoz, F., Elrayyah, A. and Sozer, Y., "Plug-and-Play Nonlinear Droop Construction Scheme to Optimize Islanded Microgrid Operations", IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 32, No. 4, pp. 2743-2756, 2017.
[18] Rana, R., Singh, M. and Mishra, S., "Design of Modified Droop Controller for Frequency Support in Microgrid using Fleet of Electric Vehicles", IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 32, No. 5, pp. 3627-3636‌, 2017.
[19] Mu, C., Tang, Y. and He, H., "Observer-based Sliding Mode Frequency Control for Microgrid with Photovoltaic Energy Integration", 2016 IEEE Power and Energy Society General Meeting (PESGM), Boston, MA, pp. 1-5, 2016.
[20] Das, D. C., Roy, A. K. and Sinha, N., "GA based Frequency Controller for Solar Thermal–Diesel–Wind Hybrid Energy Generation/Energy Storage System", Int J. Electr. Power Energy System, Vol. 43, No. 1, pp. 262–279, 2012.
[21] Pandey, S. K., Mohanty, S. R, Kishor, N. and Catalão, J. P. S., "Frequency Regulation in Hybrid Power Systems using Particle Swarm Optimization and Linear Matrix Inequalities based Robust Controller Design", Int J. Electr. Power Energy System, Vol. 63, pp. 887–900, 2014.
[22] El-Fergany, A. A. and El-Hameed, M. A., "Efficient Frequency Controllers for Autonomous Two-Area Hybrid Microgrid System using Social-Spider Optimizer", IET Generation, Transmission & Distribution, Vol. 11, No. 3, pp. 637-648, 2017.
[23] Kumar, R. H. and Ushakumari, S., "Biogeography-based Tuning of PID Controllers for Load Frequency Control in Microgrid", 2014 International Conference on Circuit, Power and Computing Technologies [ICCPCT], Nagercoil, pp. 797-802, 2014.
[24] Shankar, G. and Mukherjee, V., "Load Frequency Control of an Autonomous Hybrid Power System by Quasi-Oppositional Harmony Search Algorithm", Int J. Electr. Power Energy System, Vol. 78, pp. 715–734, 2016.
[25] Bevrani, H., Habibi, F., Babahajyani, P., Watanabe, M. and Mitani, Y., "Intelligent Frequency Control in An Ac Microgrid: Online PSO-based Fuzzy Tuning Approach", IEEE Transactions on Smart Grid, Vol. 3, No. 4, pp. 1935-1944, Dec. 2012.
[26] Amiri, F. and Hatami, A., "Load Frequency Control Via Adaptive Fuzzy PID Controller In An Isolated Microgrid", In 32nd International Power System Conference, 2017.
[27] Khooban, M. H., Niknam, T., Blaabjerg, F., Davari, P. and Dragicevic, T., "A New Load Frequency Control Strategy for Micro-grids with Considering Electrical Vehicles", Electric Power Systems Research, Vol. 143, pp. 585-598, 2017.
[28] Amiri, F. and Hatami, A., "Nonlinear Load Frequency Control of Isolated Microgrid using Fractional Order PID based on Hybrid Craziness-based Particle Swarm Optimization and Pattern Search", Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers, Vol. 17, No.2, pp. 135-148, 2020.‌
[29] Seo, S. W. and Choi, H. H., "Digital Implementation of Fractional Order PID-Type Controller for Boost DC–DC Converter", IEEE Access, Vol. 7, pp. 142652-142662, 2019.
[30] Alomoush, A. A., Alsewari, A. A., Alamri, H. S., Aloufi, K. and Zamli, K. Z. "Hybrid Harmony Search Algorithm with Grey Wolf Optimizer and Modified Opposition-based Learning", IEEE Access, Vol. 7, pp. 68764-68785, 2019.‌ [31] Gupta, E. and Saxena, A., "Robust Generation Control Strategy based on Grey Wolf Optimizer", Journal of Electrical Systems, Vol. 11, No. 2, pp. 174-188, 2015.‌