تعیین ضخامت بهینۀ عایق بهینه برای دیوار ساختمان‌ها در ایران با استفاده از روش هزینۀ لایف سایکل

نویسنده

Department of Mechanical & Marine Engineering, Chabahar Maritime University, Chabahar, I.R.Iran

چکیده

سیستم‌های تهویه بیشترین سهم از مصرف کل انرژی در ساختمان‌های مناطق گرمسیر ایران را به خود اختصاص می‌دهند. به‌علاوه، انتقال گرما از طریق دیوارهای خارجی ساختمان‌ها یکی از عمده‌ترین موارد برآورد انرژی سرمایشی ساختمان‌ها در مناطق گرمسیر است. بنابراین، به‌تازگی به‌کارگیری مواد عایق در دیوارهای خارجی ساختمان‌ها مورد توجه قرار گرفته است. در تحقیق حاضر، روشی برای بهینه کردن ضخامت عایق به کار گرفته‌شده در ساختمان‌های مناطق گرمسیر ایران مانند بندرعباس و بوشهر ارائه شده است. روش بهینه‌سازی بر اساس آنالیز لایف سایکل انجام شده است. همچنین، رابطۀ بین ضخامت بهینۀ عایق و ضریب هدایت‌پذیری آن به‌منظور به‌کارگیری در مناطق گرمسیر بندرعباس و بوشهر ارائه شده است. مطالعه نشان می‌دهد که رابطۀ بین ضخامت بهینۀ عایق و ضریب هدایت‌پذیری آن یک رابطۀ غیر خطی است و از توابع پلی نامینال پیروی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


[1] Khodakarami, J. and Ghobadi, P., "Optimizing of energy consumption in an office building equipped with intelligent management System", Energ. Eng. Manag., Vol. 6, pp. 12–23, 2016.
[2] Aktacir, M. A., Buyukalaca, O. and Yılmaz, T. "A case study for influence of building thermal insulation on cooling load and air-conditioning system in the hot and humid regions", Appl. Energy, Vol. 87, pp. 599–607, February 2010.
[3] Mahlia, T. M. I., Taufiq, B. N., Ismail, B. and Masjuki, H. H., "Correlation between thermal conductivity and the thickness of selected insulation materials for building wall", Energ. Buildings, Vol. 39, pp. 182–187, February 2007.
[4] Mahlia, T. M. I. and Iqbal, A.,"Cost benefits analysis and emission reductions of optimum thickness and air gaps for selected insulation materials for building walls in Maldives," Energy, Vol. 35, pp. 2242–2250, May 2010.
[5] A. Bolatturk, "Determination of optimum insulation thickness for building walls with respect to various fuels and climate zones in Turkey," Appl. Therm. Eng., Vol. 26, pp. 1301–1309, August 2006.
[6] Dombyci, Ő. A. Gölcü, M. and Pancar, Y., "Optimization of insulation thickness for external walls using different energy-sources", Appl. Energy, Vol. 83, pp. 921-928, September 2006.
[7] Liu, X., Chen, Y., Ge, H., Fazio, P. and Chena, G., "Determination of optimum insulation thickness of exterior wall with moisture transfer in hot summer and cold winter zone of China", Procedia Engineering, Vol. 121, pp. 1008–1015, 2015.
[8] Ozel, M., "Effect of wall orientation on the optimum insulation thickness by using a dynamic method", Appl. Energy, Vol. 88, pp. 2429–2435, July 2011.
[9] Comaklı, K. and Yuksel, B., "Environmental impact of thermal insulation thickness in buildings", Appl. Therm. Eng., Vol. 24, pp. 933–940, April 2004.
[10] Shekarchian, M., Moghavvemi, M., Rismanchi, B., Mahlia, T. M. I. and Olofsson, T., "The cost benefit analysis and potential emission reduction evaluation of applying wall insulation for buildings in Malaysia", Renew. Sust. Energ. Rev., Vol. 16, pp. 4708–4718, September 2012.
[11] Kurekci, N. A., "Determination of optimum insulation thickness for building walls by using heating and cooling degree-day values of all Turkey’s provincial centers", Energ. Buildings, Vol. 118, pp. 197–213, April 2013.
[12] Gustafsson, S. I. and Karlson, B. G., "Insulation and bivalent heating system optimization: residential housing retrofits and time-of-use tariffs for electricity", Appl. Energy, Vol. 34, pp. 303–315, 1989.
[13] Yuan, J., Farnham, C., Emura, K. and Ashraful Alam, M. D., "Proposal for optimum combination of reflectivity and insulation thickness of building exterior walls for annual thermal load in Japan", Build. Envirn., Vol. 103 , pp. 228–237, July 2016.
[14] Daouas, N., Hassen, Z. and Aissia, H. B., "Analytical periodic solution for the study of thermal performance and optimum insulation thickness of building walls in Tunisia", Appl. Therm. Eng., Vol. 30, pp. 319–326, March 2010.
[15] Ashouri, M., Astaraei, F. R., Ghasempour, R., Ahmadi, M. H. and Feidt, M., "Optimum insulation thickness determination of a building wall using exergetic life cycle assessment", Appl. Therm. Eng., Vol. 106, pp. 307–315, 2016.
[16] Al-Sanea, S. A., Zedan, M. F. and Al-Ajlan, S. A., "Effect of electricity tariff on the optimum insulation-thickness in building walls as determined by a dynamic heat transfer model", Appl. Energy, Vol. 82, pp. 313–330, December 2005.
[17] Al-Khawaji, M. J., "Determination and selecting the optimum thickness of insulation for buildings in hot countries by accounting for solar radiation", Appl. Therm. Eng., Vol. 24, pp. 2601–2610, December 2004.
[18] Soylemez, M. S. and Unsal, M., "Optimum insulation thickness for refrigeration applications", Energ. Convers. Manage., Vol. 40, pp. 13–21, January 1999.
[19] Derradji, L., Imessad, K. Amara, M. and Errebai, F. B., "A study on residential energy requirement and the effect of the glazing on the optimum insulation thickness", Appl. Therm. Eng., Vol. 112, pp. 975–985, February 2017.
[20] Kaynakli, O., "A study on residential heating energy requirement and optimum insulation thickness", Renew. Energ., Vol. 33, pp. 164–172, June 2008.
[21] Kameni, M., Ricciardi, N. P., Reiter, S. and Yvon, A., "A comparative study on optimum insulation thickness of walls and energy savings in equatorial and tropical climate", Int. J. Sust. Built. Environ. Vol. 6, pp. 170–182, June 2017.
[221] Ozel, M. and Pihtili, K., "Optimum location and distribution of insulation layers on building walls with various orientations", Build. Environ., Vol. 42, pp. 3051–3059, August 2007. 
[23] ASHRAE, ASHRAE Handbook, HVAC Applications (SI), 2007.
[24] Solar Energy Laboratory, U.o.W.-M. TRNSYS 16, A Transient System Simulation program, http://www.wisc.edu.
[25] Tabatabaei, S. M., Buildings Installations Calculations, 15ed ed., Rozbahan, Iran, 2014.