ارائۀ یک ساختار اصلاح‌شده مبتنی بر سلول سلفی برای اینورتر منبع امپدانسی سری با بهرۀ ولتاژ بالا و تنش ولتاژ کاهش‌یافته بر روی خازن‌ها

نویسندگان

1 Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tabriz, Tabriz, I.R.Iran

2 Faculty of Electrical and Computer Engineering, Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, I.R.Iran

چکیده

در این مقاله، برای اولین بار اینورتر منبع امپدانسی سری با سلول سلف‌های کلیدزنی‌شده پیشنهاد می‌شود. ساختار پیشنهادی علاوه بر حل مشکلات ناشی از اتصال کوتاهی ساق‌های اینورتر که به‌اصطلاح shoot-through (ST) نامیده می‌شود، می‌تواند دامنۀ ولتاژ خروجی را نسبت به نوع مرسوم بیشتر افزایش دهد. میزان بهرۀ ولتاژ با افزایش تعداد سلف‌ها و دیودها در سلول‌ سلف‌های کلیدزنی‌شده بیشتر می‌شود. کوچک بودن اندازۀ تنش ولتاژ دو سر خازن‌ها از دیگر مزیت ساختار پیشنهادی محسوب می‌شود. با کنترل چرخۀ کاری حالت ST از صفر تا مقدار مطلوب، ولتاژ دو سر خازن‌ها به‌آرامی از مقدار صفر افزایش می‌یابد که این سبب راه‌اندازی نرم می‌شود؛ که در اینورتر منبع امپدانسی مرسوم امکان‌پذیر نیست. در این مقاله، ضمن بررسی عملکرد مبدل پیشنهادی در مدهای کاری مختلف، میزان تنش ولتاژ دو سر خازن‌ها، جریان سلف‌ها و بهرۀ ولتاژ نیز محاسبه شده است. همچنین برای مشخص شدن مزایا و معایب ساختار پیشنهادی، نتایج مقایسه با مبدل‌های مرسوم ارائه شده است. در پایان، نتایج شبیه‌سازی در محیط نرم‌افزار PSCAD/EMTDC برای اثبات ادعاهای مطرح‌شده ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


 • Peng, F.Z., "Z-source inverter", IEEE Trans. Ind. Appl., Vol. 39, No. 2, pp. 504–510, Mar./Apr. 2003.
 • Babaei, E. and Shokati Asl, E., "High voltage gain half-bridge Z-source inverter with low voltage stress on capacitors", IEEE Trans. Ind. Electron., 64, No. 1, pp. 191–197, Jan. 2017.
 • Tran, Q., Chun, T., Ahn, J. and Lee, H., "Algorithms for controlling both the dc boost and ac output voltage of Z-source inverter", IEEE Trans. Electron., Vol. 54, No. 5, pp. 2745–2750, Oct. 2007.
 • Shokati Asl, E., Babaei, E., Sabahi, M., Hasan Babayi Nozadian, M. and Cecati, C., "New half-bridge and full-bridge topologies for a switched-boost inverter with continuous input current", IEEE Trans. Ind. Electron., Vol. 65, No. 4, pp. 3188-3197, April 2018.
 • Loh, P.C., Vilathgamuwa, D.M., Lai, Y.S., Chua, G.T. and Li, Y., "Pulse width modulation of Z-source inverters", IEEE Trans. Power Electron., Vol. 20, No. 6, pp. 1346–1355, Nov. 2005.
 • Peng, F.Z., Joseph, A., Wang, J., Shen, M., Chen, L., Pan, Z., Rivera, E.O. and Huang, Y., "Z-source inverter for motor drives", IEEE Trans. Power , Vol. 20, No. 4, pp. 857–863, Jul. 2005.
 • Peng, F.Z., Shen, M. and Holland, K., "Application of Z-source inverter for traction drive of fuel cell-battery hybrid electric vehicles", IEEE Trans. Power Electron., Vol. 22, No. 3, pp. 1054–1061, May 2007.
 • Huang, Y., Shen, M., Peng, F.Z. and Wang, J., "Z-source inverter for residential photovoltaic systems", IEEE Trans. Power Electron., Vol. 21, No. 6, pp. 1776–1782, Nov. 2006.
 • Loh, P.C., Vilathgamuwa, D.M., Gajanayake, G.J., Lim, Y.R. and Teo, C.W., "Transient modeling and analysis of pulse-width modulated Z-source inverter", IEEE Trans. Power Electron., Vol. 22, No. 2, pp. 498–507, Mar. 2007.
 • Liu, J.B., Hu, J.G. and Xu, L.Y., "Dynamic modeling and analysis of Z-source converter-derivation of ac small signal model and design-oriented analysis", IEEE Trans. Power Electron., Vol. 22, No. 5, pp. 1786–1796, Sep. 2007.
 • Shen, M., Joseph, A., Wang, J., Peng, F.Z. and Adams, D.J., "Comparison of traditional inverters and Z-source inverter for fuel cell vehicles", IEEE Trans. Power Electron., Vol. 22, No. 4, pp. 1453–1463, Jul. 2007.
 • Gao, F., Loh, P.C., Li, D. and Blaabjerg, F., "Asymmetrical and symmetrical embedded Z-source inverters", IET Power Electron., Vol. 4, No. 2, pp. 181–193, Feb. 2011.
 • Anderson, J. and Peng, F.Z., "Four quasi-Z-source inverters", in PESC, 2008, Rhodes, Greece, pp. 2743-2749.
 • Gajanayake, C.J., Luo, F.L., Gooi, H.B., So, P.L. and Siow, L.K., "Extended-boost Z-source inverters", IEEE Trans. Power Electron., Vol. 25, No. 10, pp. 2642–2652, Oct. 2010.
 • Gajanayake, C.J., Gooi, H.B., Luo, F.L., So, P.L., Siow, L.K. and Vo, Q.N., "Simple modulation and control method for new extended boost quasi Z-source", in TENCON, 2009, Singapore, pp. 1–6.
 • Tang, Y., Xie, S. and Zhang, C., "An improved Z-source inverter", IEEE Trans. Power Electron., Vol. 26, No. 12, pp. 3865–3868, Dec. 2011.
 • Tang, Y., Xie, S.and Ding, J., "Pulse width modulation of Z-source inverters with minimum inductor current ripple", IEEE Trans. Ind. Electron., 61, No. 1, pp. 98–106, Jan. 2014.
 • Tang, Y. and Xie, S., "System design of series Z-source inverter with feed forward and space vector pulse-width modulation control strategy", IET Power Electron., Vol. 7, No. 3, pp. 736–744, Mar. 2014.
 • Tang, Y., Wei, J. and Xie, S., "Grid-tied photovoltaic system with series Z-source inverter", IET Renew. Power Gener., Vol. 7, No. 3, pp. 275–283, May 2013.
 • Li, D., Cao, F., Loh, P.C., Zho, M. and Blaabjerg, F., "Hybrid-source impedance networks: Layouts and generalized cascading concepts", IEEE Trans. Power Electron., Vol. 26, No. 7, pp. 2028–2040, Jul. 2011.
 • Li, D., Loh, P.C., Zhu, M., Gao, F. and Blaabjerg, F., "Enhanced-boost Z-source inverters with alternate-cascaded switched-and tapped-inductor cells", IEEE Trans. Ind. Electron., Vol. 60, No. 9, pp. 3567–3578, Sep. 2013.
 • Pan, L., "L-Z-source inverters", IEEE Trans. Power Electron., Vol. 29, No. 12, pp. 6534–6543, Dec. 2014.
 • Shadnam Zarbil, M., Shokati Asl, E., Babaei, E. and Sabahi, M., "A new structure for quasi-Z-source inverter based on Switched Inductors and transformer", Iranian Electric Industry Journal of Quality and Productivity (ieijqp), Vol. 4, No. 8, pp. 63-73, 2016.
 • Babaei, E., Shokati Asl, E. and Hasan Babayi, M., "Steady-state and small-signal analysis of high voltage gain half-bridge switched-boost inverter", IEEE Trans. Ind. Electron., Vol. 63, No. 6, pp. 3546-3553, June 2016.
 • Babaei, E. and Shokati Asl, E., "A new topology for Z-source half-bridge inverter with low voltage stress on capacitors", Electric Power Systems Research, Vol. 140, pp. 722–734, Nov. 2016.
 • Babaei, E., Shokati Asl, E., Hasan Babayi, M. and Laali, S., "Developed embedded switched-Z-source inverter", IET Power Electron., 9, No. 9, pp. 1828-1841, July 2016.
 • Shokati Asl, E., Shadnam Zarbil, M. and Sabahi, M., "High performance Cuk converter considering non-linear inductors for photovoltaic system applications", Journal of Operation and Automation in Power Engineering (JOAPE), 3, No. 2, pp. 158–166, 2015.