مدل‌سازی تأثیر تخلخل در کویل حرارتی خورشیدی پرشده با نانوسیال آب و Al2O3

نویسندگان

دانشگاه بیرجند

چکیده

در این مطالعه به تجزیه و تحلیل جریان نانوسیال آلومینا با درصد حجمی‌های 2 و 4، در کویل غیرمتخلخل و متخلخل حرارتی تحت شار حرارتی خورشیدی ارائه شده‌ است. همچنین بررسی جامع ماهیت لایه‌های مرزی، توزیع سرعت و فشار و اثرات حرارتی درون محیط متخلخل فلزی مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌ است. برای حل مسئلۀ حاضر معادلات پیوستگی، مومنتوم و انرژی برای نانوسیال درون کویل‌های استفاده شده‌ است. مقایسۀ بین نتایج عدد ناسلت متوسط در مدل حاضر و داده‌های آزمایشگاهی برای کویل بدون تخلخل تطابق قابل قبولی با حداکثر خطای 5/10% را نشان می‌دهد. با افزایش درصد حجمی نانوسیال در کویل متخلخل افت فشار نیز افزایش یافته به‌طوری ‌که بیشترین میزان افت فشار مربوط به نانوسیال 4% با مقدار 4/4 بار می‌باشد. با افزایش درصد حجمی نانوسیال میزان ضریب انتقال حرارت جابه‌جایی و عدد ناسلت بیشتر خواهد شد و در نتیجه، انتقال حرارت در کویل حرارتی متخلخل افزایش پیدا خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


[1] Chakole, M. M., Heat Transfer Enhancement Techniques. with Special Attention to Passive Methods of Heat Transfer Enhancement, Anchor Academic Publishing, 2016. [2] Behnampourm A., Akbari, A., Safaei, M. R., Ghavami, M., Marzban, A., Ahmadi, G., zarringhalam, M., and Mashayekhi, R., "Analysis of Heat Transfer and Nanofluid Flow in Microchannels with Trapezoidal, Rectangular and Triangular Shaped Ribs", Physica E, Vol. 91, No. 17, pp. 15–31, 2017. [3] Davarnejad, R., and Ardehali, R. M., "Modeling of TiO2-water Nanofluid Effect on Heat Transfer and Pressure Drop", International Journal of Engineering, Vol. 27, No. 2, pp. 195–202, 2014. [4] Karimipour, A., and Orazio, A. D., "The Effects of Different Nano Particles of Al2O3 and Ag on The MHD Nanofluid Flow and Heat Transfer in a Microchannel Including Slip Velocity and Temperature Jump", Physica E, Vol. 86, No. 16, pp. 146–153, 2016. [5] Keshavarz, M., Darabi, M., Mohammad, S., Haddad, H., and Davarnejad, R., "Modeling of Convective Heat Transfer of a Nano Fluid in The Developing Region of Tube Flow with Computational Fluid Dynamics", International Communicate Heat and Mass Transfer, Vol. 38, No. 9, pp. 1291–1295, 2011. ]6[ دلیل، زارع، «بررسی روش‌های موجود برای محاسبۀ ضریب هدایت گرمایی در نانوسیال‌ها»، ستاد ویژۀ توسعۀ فناوری نانو، دورۀ 10، شمارۀ 198، صفحۀ 1ـ۱۱، 1394. [7] Zeinali Heris, S., Noie, S. H., Talaii, E., and Sargolzaei, J., "Numerical Investigation of Al2O3/Water Nanofluid Laminar Convective Heat Transfer Through Triangular Ducts", Nanoscale Research Letter, Vol. 6, No. 1, pp. 179, 2011. [8] Wen, D., and Ding, Y., "Experimental Investigation into Convective Heat Transfer of Nanofluids at the Entrance Region Under Laminar Flow Conditions", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 47, pp. 5181–5188, 2004. [9] Sasmito, A. P., Kurnia, J. C., and Mujumdar, A. S., "Numerical Evaluation of Laminar Heat Transfer Enhancement in Nanofluid Flow in Coiled Square Tubes", Nanoscale Research Letters, pp. 1–14, 2011. [10] Sabir, R., Ramzan, N., Umer, A., and Muryam, H., "An Exprimental Study of Forced Convective Heat Transfer Characteristic of Gold Water Nanofluid in Laminar Flow", Science International, Vol. 27, No. 1, pp. 235–241, 2015. [11] Abdulrasool, H., Sopian, K., Hameed, A., and Al-shamani, A. N., "Experimental Investigation of Jet Array Nanofluids Impingement in Photovoltaic / Thermal Collector", Solar energy, Vol. 144, pp. 321–334, 2017. [12] Kabeel, A. E., and Abdelgaied, M., "Study on The Effect of Alumina Nano-Fluid on Sharp-Edge Orifice Flow Characteristics in Both Cavitations and Non-Cavitations Turbulent Flow Regimes", Alexandria Engineering Journal, Vol. 55, pp. 1–7, 2016. [13] Sik, K., Pil, S., and Choi, S. U., "Flow And Convective Heat Transfer Characteristics of Water-Based Al2O3 Nanofluids in Fully Developed Laminar Flow Regime", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 52, No. 1, pp. 193–199, 2009. [14] Bayomy, A. M., and Saghir, M. Z., "Experimental Study of Using C-Al2O3–Water Nanofluid Flow Through Aluminum Foam Heat Sink", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 107, pp. 181–203, 2017. ]15[ رضاپور، مجتبی، فنایی، سید ابوذر، «مدل‌سازی تأثیرات حرارتی-سیالی محیط متخلخل بر مخلوط هیدروژن-هوا عبوری از آن با نرم‌افزار Comsol»، چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی، 1396. [16] Furman, E. L., Finkelstein, A. B., and Cherny, M. L., "Permeability of Aluminium Foams Produced By Replication Casting", Metals (Basel)., Vol. 8, pp. 49–57, 2013. [17] Dukhan, N., and Chen,, K. C., "Heat Transfer Measurements in Metal Foam Subjected to Constant Heat Flux", Experimental Thermal and Fluid Science, Vol. 32, No. 2, pp. 624–631, 2007. [18] Pourmehran, O., Rahimi-gorji, M., Hatami, M., Sahebi, S. R., and Domairry, G., "Numerical Optimization of Microchannel Heat Sink (MCHS) Performance Cooled by KKL Based Nanofluids in Saturated Porous Medium", Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, Vol. 20, pp. 1–20, 2015. [19] Hamdan, M. H., "Single-Phase Flow Through Porous Channels a Review of Flow Models and Channel Entry Conditions", Applied Mathematics and Compotatzon, Vol. 222, pp. 203–222, 1994. [20] Bijan, A., Nield, D. A., "Convection in Porous Media Convection in Porous Media", Third Edition. Durham, North Carolina, USA, 2006. [21] Pourmehran, O., Rahimi-gorji, M., and Ganji, D. D., "Heat Transfer and Flow Analysis of Nanofluid Flow Induced by a Stretching Sheet in The Presence of an External Magnetic Field", Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, Vol. 65, pp. 1–10, 2016. [22] Dukhan, N., and Ratowski, J., "Convection Heat Transfer Analysis for Darcy Flow in Porous Media", 14th International Heat Transfer Conference, Vol. 7, pp. 1–7, 2010.