تأثیر خانه‌های هوشمند در مدیریت و کاهش مصرف انرژی الکتریکی

نویسندگان

دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

امروزه مبحث شبکه‌های هوشمند یکی از مباحث پر اهمیت در علم مهندسی برق است. در این مقاله، بعد از شناخت لایه‌های ارتباطی بین اجزای یک خانه هوشمند در مقدمه، به بررسی اجمالی بعضی از مهم‌ترین پروتکل‌های ارتباطی حاکم بر خانه‌های هوشمند پرداخته خواهد شد. سپس با اعمال برنامه‌ی مدیریت مصرف بار خانگی توسط خانه هوشمند، میزان تأثیرگذاری این روش در اصلاح مصرف برق، مخصوصاً در ساعات اوج بار نشان داده خواهد شد. برای روشن شدن این موضوع، خانه‌ای با تعداد وسایل الکتریکی مشخص در سه حالت مختلف مورد مطالعه قرار گرفته که در یکی از این سه حالت تأثیر قطعی بار نیز لحاظ شده است. بدین ترتیب، به کمک مدل‌سازی دقیق مسئله مبتنی بر مدیریت بار خانگی و انجام شبیه‌سازی توسط نرم افزار گمز (GAMS) ، بررسی و ارزیابی نتایج حاصل شده صورت می‌پذیرد و در این راستا تأثیر در نظرگرفتن تعرفه‌گذاری‌های مختلف برق بر نتایج روش ارائه شده نیز مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها


[1] Chunduru, V., Subramanian, N., "Effects of Power Lines on Performance of Home Control System," International Conference on Power Electronics, Drives and Energy Systems, New Delhi, India, pp.1-6, 12-15 Dec. 2006. [2] Neugschwandtner, G., Kastner, W., "Congestion Control in Building Automation Networks: Considerations for KNX," 35th Annual Conference of IEEE on Industrial Electronics, Porto, Portugal, pp.4149-4154, 3-5 Nov. 2009. [3] Vega, A. M., Santamaria, F., Rivas, E., "Modeling for Home Electric Energy Management: A Review," Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 52, pp. 948-959, 2015. [4] Heo, J., Seon, C., Bong, S., Soo, S., "Design and Implementation of Control Mechanism for Standby Power Reduction," IEEE Transactions on Consumer Electronics, Vol. 54, No. 1, pp. 179-185, 2008. [5] Jiang, B., Fei, Y., "Smart Home in Smart Microgrid: A Cost-Effective Energy Ecosystem with Intelligent Hierarchical Agents," IEEE Transactions on Smart Grid, Vol. 6, No. 1, pp. 3-13, 2014. [6] Xiong, G., Chen, C., Kishore, S., Yener, A., "Smart (in-home) Power Scheduling for Demand Response on the Smart Grid," IEEE Conference on Innovative Smart Grid Technologies, Anaheim, CA, USA, pp.1-7, 17-19 Jan. 2011. [7] Ipakchi, A., Albuyeh, F., "Grid of the Future," IEEE Power and Energy Magazine, Vol. 7, No. 2, pp. 52-62, 2009. [8] Erol-Kantarci, M., Mouftah, H. T., "TOU-Aware Energy Management and Wireless Sensor Networks for Reducing Peak Load in Smart Grids," 72nd IEEE Vehicular Technology Conference, Ottawa, ON, Canada, pp.1-5, 6-9 Sep. 2010. [9] Conejo, A. J., Morales, J. M., Baringo, L., "Real-Time Demand Response Model," IEEE Transactions on Smart Grid, Vol. 1, No. 3, pp. 236-242, 2010. [10] Pipattanasomporn, M., Kuzlu, M., Rahman, S., "An Algorithm for Intelligent Home Energy Management and Demand Response Analysis," IEEE Transactions on Smart Grid, Vol. 3, No. 4, pp. 2166-2173, 2012. [11] Du, P., Lu, N., "Appliance Commitment for Household Load Scheduling," IEEE Transactions on Smart Grid, Vol. 2, No. 2, pp. 411-419, 2011. [12] Chen, X., Wei, T., Hu, S., "Uncertainty-Aware Household Appliance Scheduling Considering Dynamic Electricity Pricing in Smart Home," IEEE Transactions on Smart Grid, Vol. 4, No. 2, pp. 932-941, 2013. [13] Arghira, N., Hawarah, L., Ploix, S., Jacomino, M., "Prediction of Appliances Energy Use in Smart Homes," Energy, Vol. 48, No. 1, pp. 128-134, 2012. [14] Shafiee, S., Fotuhi-Firuzabad, M., Rastegar, M., "Investigating the Impacts of Plug-in Hybrid Electric Vehicles on Power Distribution Systems," IEEE Transactions on Smart Grid, Vol. 4, No. 3, pp. 1351-1360, 2013. [15] Shao, S., Zhang, T., Pipattanasomporn, M., Rahman, S., "Impact of TOU Rates on Distribution Load Shapes in a Smart Grid with PHEV Penetration," IEEE Transmission and Distribution Conference and Exhibition, New Orleans, LA, USA, pp. 1-6, 19-22 April 2010. [16] Rastegar, M., Fotuhi-Firuzabad, M., "Outage Management in Residential Demand Response Programs," IEEE Transactions on Smart Grid, Vol. 6, No. 3, pp. 1453-1462, 2015. [17] Morais, H., Sousa, T., Soares, J., Faria, P., Vale, Z., "Distributed Energy Resources Management Using Plug-in Hybrid Electric Vehicles as a Fuel-shifting Demand Response Resource," Energy Conversion and Management, Vol. 97, pp. 78-93, 2015. [18] Zakariazadeh, A., Jadid, S., Siano, P., "Multi-objective Scheduling of Electric Vehicles in Smart Distribution System," Energy Conversion and Management, Vol. 79, pp. 43-53, 2014. [19] Clement-Nyns, K., Haesen, E., Driesen, J., "The Impact of Charging Plug-in Hybrid Electric Vehicles on a Residential Distribution Grid," IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 25, No. 1, pp. 371-380, 2010. [20] Pedrasa, M. A. A., Spooner, T. D., MacGill, I. F., "Coordinated Scheduling of Residential Distributed Energy Resources to Optimize Smart Home Energy Services," IEEE Transactions on Smart Grid, Vol. 1, No. 2, pp. 134-143, 2010. [21] Erol-Kantarci, M., Mouftah, H. T., "Wireless Sensor Networks for Cost-Efficient Residential Energy Management in the Smart Grid," IEEE Transactions on Smart Grid, Vol. 2, No. 2, pp. 314-325, 2011. [22] Mohsenian-Rad, A. H., Wong, V. W. S, Jatskevich, J., Schober, R., "Optimal and Autonomous Incentive-based Energy Consumption Scheduling Algorithm for Smart Grid," IEEE Conference on Innovative Smart Grid Technologies, pp. 1-6, Gothenburg, Sweden, 19-21 Jan. 2010. [23] Ogwumike, C., Short, M., "Evaluation of a Heuristic Approach for Efficient Scheduling of Residential Smart Home Appliances," IEEE 15th International Conference on Environment and Electrical Engineering, pp. 2017-2022, Rome, Italy, 10-13 June 2015. [24] Zhang, D., Shah, N., Papageorgiou, L. G., "Efficient Energy Consumption and Operation Management in a Smart Building with Microgrid," Energy Conversion and Management, Vol. 74, pp. 209-222, 2013. [25] کیا، محسن؛ ستایش‌نظر، مهرداد؛ سپاسیان، محمد صادق، «برنامه‌ریزی بهینه مدیریت بارهای کنترل‌پذیر و مشارکت واحدهای تولید همزمان برق و حرارت در حضور ذخیره ساز الکتریکی»، نشریه مهندسی و مدیریت انرژی، جلد 7، شماره 2، صفحه 2-13، 1396. [26] Abushnaf, J., Rassau, A., Górnisiewicz, W., "Impact of Dynamic Energy Pricing Schemes on a Novel Multi- User Home Energy Management System," Electric Power Systems Research, Vol. 125, pp. 124-132, 2015.