طراحی بهینه‌ موتور القایی قفس سنجابی با استفاده از الگوریتم‌ چندهدفه اجتماع سالپ

نویسندگان

دانشگاه اردبیل (محقق)

چکیده

طراحی موتورهای القایی سه‌فاز کارآمد، یک چالش مهم در مهندسی برق است.‌ به همین منظور،‌‌ به‌طور مداوم تکنیک‌های طراحی جدیدی معرفی می‌شوند. در این مقاله، برای طراحی موتورهای القایی قفس‌سنجابی، با هدف افزایش راندمان و کاهش هزینه‌ها، از روش بهینه‌سازی فراابتکاری استفاده شده است. در این روش، مدل‌سازی موتور القایی به‌صورت دقیق انجام شده و برای حل این مسئله بهینه‌سازی، از روش جدید الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه اجتماع سالپ (MSSA) استفاده شده است. این الگوریتم از رفتار اجتماعی سالپ‌ها الهام گرفته شده است. روش پیشنهادی بر روی یک موتور القایی ۵/۲ کیلووات و با استاندارد بازدهی (IE2) اعمال شده است. نتایج حاصل از بهینه‌سازی تک‌هدفه و چندهدفه نشان می‌دهد که طراحی موتور القایی با دو تابع هدف، باعث افزایش راندمان و کاهش هزینه شده ‌است. در ادامه، برای بررسی کارایی الگوریتم MSSA، نتایج آن، با روش الگوریتم‌های ژنتیک مرتب‌سازی غیرمستقیم (NSGA-II) و الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع ذرات چندهدفه (MOPSO) مقایسه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که الگوریتم MSSA دارای سرعت همگرایی و تعداد مجموعه جواب‌های بهینه بالایی است، که باعث عملکرد مطلوب این الگوریتم در طراحی بهینه موتور القایی جهت افزایش راندمان و کاهش هزینه‌های آن است.

کلیدواژه‌ها


[1] Branke, J., Branke, J., Deb, K., Miettinen, K., and Slowiński, R., "Multiobjective Optimization: Interactive and Evolutionary Approaches", Springer Science & Business Media, 2008. [2] Feyzi, M. R., Aghdam, S. R. M., and Ebrahimi, Y., "A Comprehensive Review on the Performance Improvement in Switched Reluctance Motor Design," Electrical and Computer Engineering (CCECE), 2011 24th Canadian Conference On, IEEE, pp. 348–353, 2011. [3] Boldea, I., and Nasar, S. A., "The Induction Ma [4] Krishnamoorthy, A., and Dharmalingam, K., "Optimized Design of Three Phase IM chines Design Handbook", CRC Press/Taylor & Francis, 2010. Using Rosenbrock’s Method and GA" International Conference on Communication Control and Computing Technologies (ICCCCT), IEEE, pp. 465–469 ,2010. [5] Tutelea, L., and Boldea, I., "Induction Motor Electromagnetic Design Optimization: Hooke Jeeves Method versus Genetic Algorithms", 12th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment, IEEE, pp. 485–492, 2010. [6] Krishnamoorthy, A., and Dharmalingam, K., "Multi-Objective Design Optimization of Three Phase Induction Motor Using Hooke and Jeeves Method & GA", Recent Advances in Space Technology Services and Climate Change (RSTSCC), IEEE, pp. 413–418 ,2010. [7] Sakthivel, V. P., Bhuvaneswari, R., and Subramanian, S., "Economic Design of Three-Phase Induction Motor by Particle Swarm Optimization", Journal of Electromagnetic Analysis and Applications, Vol.02, No.05, pp. 301–310, 2010. [8] Sakthivel, V. P., Bhuvaneswari, R., and Subramanian, S., "Adaptive Particle Swarm Optimization for the Design of Three-Phase Induction Motor Considering the Active Power Loss Effect", International Journal of Computer and Electrical Engineering, Vol.2, No.4, p. 627 ,2010. [9] Sakthivel, V. P., and Subramanian, S., "Using MPSO Algorithm to Optimize Three-Phase Squirrel Cage Induction Motor Design", International Conference on Emerging Trends in Electrical and Computer Technology, IEEE, pp. 261–267, 2011. [10] Sakthivel, V. P., Bhuvaneswari, R., and Subramanian, S., "Design Optimization of Three‐phase Energy Efficient Induction Motor Using Adaptive Bacterial Foraging Algorithm", COMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering, Vol.29, No.3, pp. 699–726, 2010. [11] Sakthivel, V. P., and Subramanian, S., "Energy Conservation through Improved Design of Three-Phase Squirrel Cage Induction Motor Using BF Optimization Algorithm", International Conference on Computer, Communication and Electrical Technology (ICCCET), IEEE, pp. 327–332, 2011. [12] Chun, Y.-D., Han P.-W., Choi, J.-H., and Koo D.-H., "Multiobjective Optimization of Three-Phase Induction Motor Design Based on Genetic Algorithm", 18th International Conference on Electrical Machines, IEEE, pp. 1–4, 2008. [13] Çunkaş, M., and Sağ, T., "Efficiency Determination of Induction Motors Using Multi-Objective Evolutionary Algorithms", Advances in Engineering Software, Vol.41, No.2, pp. 255–261, 2010. [14] Ranjan, S., Mishra, S. K., and Behera, S. K., "A Comparative Performance Evaluation of Evolutionary Algorithms for Optimal Design of Three-Phase Induction Motor", Fourth International Conference on Computing, Communications and Networking Technologies (ICCCNT), IEEE, pp. 1–5, 2013. [15] Lee, D., and Jung, H.-C., "Cost Pattern Value Method for Local Search Algorithms Applied to Optimal FEA-Based Design of Induction Motors", IEEE Transactions on Magnetics, Vol.54, No.4, pp. 1–8, 2018. [16] Lin, C.-H., and Hwang, C.-C., "Multiobjective Optimization Design for a Six-Phase Copper Rotor Induction Motor Mounted With a Scroll Compressor", IEEE Transactions on Magnetics, Vol.52, No.7, pp. 1–4, 2016. [17] Pourmoosa, A. A., and Mirsalim, M., "Design Optimization, Prototyping, and Performance Evaluation of a Low-Speed Linear Induction Motor With Toroidal Winding", IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol.30, No.4, pp. 1546–1555, 2015. [18] Verucchi, C., Ruschetti, C., Giraldo, E., Bossio, G., and Bossio, J., "Efficiency Optimization in Small Induction Motors Using Magnetic Slot Wedges", Electric Power Systems Research, Vol.152, pp. 1–8, 2017. [19] Mousavi-Aghdam, S. R., and Sharifian, M. B. B., "Nonlinear Adaptive Observer for Sensorless Control of Induction Motors", 20th Iranian Conference on Electrical Engineering, pp. 376–379, 2012. [20] Zhang, D., Park, C. S., and Koh, C. S., "A New Optimal Design Method of Rotor Slot of Three-Phase Squirrel Cage Induction Motor for NEMA Class D Speed-Torque Characteristic Using Multi-Objective Optimization Algorithm", IEEE Transactions on Magnetics, Vol.48, No.2, pp. 879–882, 2012. [21] Agamloh, E. B., and Cavagnino, A., "High Efficiency Design of Induction Machines for Industrial Applications", IEEE Workshop on Electrical Machines Design, Control and Diagnosis (WEMDCD), IEEE, pp. 33–46, 2013. [22] Agamloh, E. B., Boglietti, A., and Cavagnino, A., "The Incremental Design Efficiency Improvement of Commercially Manufactured Induction Motors", IEEE Transactions on Industry Applications, Vol.49, No.6, pp. 2496–2504, 2013. [23] Boglietti, A., Cavagnino, A., and Lazzari, M., "Geometrical Approach to Induction Motor Design", 33th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, IEEE, pp. 149–156, 2007. [24] Mousavi-Aghdam, S. R., Feyzi, M. R., and Ebrahimi, Y., "A New Switched Reluctance Motor Design to Reduce Torque Ripple Using Finite Element Fuzzy Optimization", Iranian Journal of Electrical & Electronic Engineering, Vol.8, No.1, pp. 91–96, 2012. [25] Mirjalili, S., Gandomi, A. H., Mirjalili, S. Z., Saremi, S., Faris, H., and Mirjalili, S. M., "Salp Swarm Algorithm: A Bio-Inspired Optimizer for Engineering Design Problems", Advances in Engineering Software, Vol.114, pp. 163–191, 2017. [26] Hamid, R. H. A., Amin, A. M. A., Ahmed, R. S., and El-Gammal, A. A. A., "Optimal Operation of Induction Motors Based on Multi-Objective Particle Swarm Optimization (MOPSO)'', 33th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, IEEE, pp. 1079–1084 , 2007. [27] Hamdi, E. S,"Design of Small Electrical Machines", Wiley, 1994. [28] Mousavi-Aghdam, S. R., Feyzi, M. R., Bianchi, N., and Morandin, M., "Design and Analysis of a Novel High-Torque Stator-Segmented SRM", IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol.63, No.3, pp. 1458–1466, 2016. [29] Ferreira, F. J. T. E., and De Almeida, A. T., "Induction Motor Downsizing as a Low-Cost Strategy to Save Energy", Journal of Cleaner Production, Vol.24, pp. 117–131, 2012. [30] Boglietti, A., Cavagnino, A., and Lazzari, M., "Algorithms for the Computation of the Induction Motor Equivalent Circuit Parameters - Part II", 34th Annual Conference of IEEE Industrial Electronics, IEEE, pp. 2028–2034, 2008. ]31[ اجتهد، سیدحسین، «مدل‌سازی غیرخطی و کنترل جامع مقاوم توربین بادی سرعت‌ متغیر با ژنراتور القایی قفس سنجابی و کنترل زاویۀ پیچش پره‌ها»، نشریه مهندسی و مدیریت انرژی، جلد ۷، شماره ۲، صفحه ۲۶-۴۱، 1396. [32] Boglietti, A., Cavagnino, A., Lazzari, M., and Vaschetto, S., "Preliminary Induction Motor Electromagnetic Sizing Based on a Geometrical Approach", IET Electric Power Applications, Vol.6, No.9, p. 583, 2012. [33] Pyrhönen, J., Jokinen, T., Hrabovcová, V., and Hrabovcova, V.,"Design of Rotating Electrical Machines", Wiley, 2013. [34] Contreras, S. F., Cortes, C. A., and Guzmán, M. A., "Modelling of Squirrel Cage Induction Motors for a Bio-Inspired Multi-Objective Optimal Design", IET Electric Power Applications, Vol.11, No.4, pp. 512–523, 2017. [35] Aghajani, G. R., Shayanfar, H. A., and Shayeghi, H., "Presenting a Multi-Objective Generation Scheduling Model for Pricing Demand Response Rate in Micro-Grid Energy Management", Energy Conversion and Management, Vol.106, pp. 308–321, 2015.