ارائۀ ساختار اصلاح‌شدۀ شیشۀ کاهندۀ مصرف انرژی به‌منظور مدیریت مصرف انرژی سیستم تهویۀ مطبوع و بهبود مخابرۀ باندهای کاربردی مخابراتی

نویسنده

دانشگاه فنی و حرفه ای آذربایجان غربی

چکیده

این مقاله، ساختار اصلاح‌شدۀ شیشۀ کاهندۀ مصرف انرژی با هدف مدیریت مصرف انرژی سیستم تهویۀ مطبوع و همچنین بهبود کیفیت مخابرۀ باندهای پرکاربرد فرکانسی را ارائه می‌کند. بهره‌گیری از شیشه‌های کاهندۀ مصرف انرژی اگرچه مصرف انرژی را کاهش می‌دهد، به‌صورت همزمان اثر تضعیفی بر سیگنال‌های باند فرکانسی 8/0 تا 6 گیگاهرتز شامل باندهای مورد نیاز برای مخابرۀ موبایل، GPS و GSM دارد. در ساختار اصلاح‌شدۀ کاهندۀ مصرف انرژی پیشنهادی، یک حلقۀ بیضوی از روی پوشش اکسید فلزی برش خورده است که می‌تواند میزان انتقال باند فرکانسی 8/0 تا 6 گیگاهرتز را به‌اندازۀ 22/20 دسی بل بهبود داده و درصد انتقال آن را از 78/68% به‌ازای شیشۀ کاهندۀ مصرف انرژی به 75/87% برساند که به‌اندازۀ 97/18% بهبود دارد. شایان ذکر است که با اصلاح انجام‌شده میزان انتقال انرژی گرمایی از 43% به 49/45% می‌رسد. بهبود به‌دست‌آمده در باند 8/0 تا 6 گیگاهرتز به‌ازای تنها5/2% افزایش در میزان انتقال انرژی گرمایی حاصل شده است که قابل اغماض است. ساختار ارائه‌شده و بهبودهای ناشی از استفاده از این نوع شیشه در مدیریت مصرف انرژی و بهبود کیفیت کانال‌های کاربردی مخابراتی در طول مقاله، به‌دقت مورد تحلیل قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


[1] میر احمد، علی و صدرعاملی، سید مجتبی، «مطالعۀ عددی و شبیه‌سازی عملکرد یک مبدل حرارتی پرشده با مادۀ تغییر فاز برای سامانۀ تهویۀ مطبوع یک منزل مسکونی در مناطق گرم و خشک ایران»، نشریۀ مهندسی و مدیریت انرژی دانشگاه کاشان، دورۀ 5، شمارۀ 2، صفحۀ 42ـ۵۱، تابستان 1394. [2] احمدزاده، محمد، «به‌کارگیری پنل‌های خورشیدی به‌منظور بهبود عملکرد انرژی سیستم‌های تهویۀ مطبوع هوا تازه»، نشریۀ مهندسی و مدیریت انرژی دانشگاه کاشان، دورۀ 6، شمارۀ 4، صفحۀ 44ـ۵۳، زمستان 1395. [3] Ullah, I., Zhao, X., Habib, D. and Kiani, G., "Transmission Improvement of UMTS and Wi-Fi Signals through Energy Saving Glass Using FSS", WAMICON 2011 Conference Proceedings, Clearwater Beach, FL, pp. 1-5, 2011. [4] http://www.pilkington.com/ [5] https://www.guardianglass.com/cs/groups/sunguardme/documents/native/gi_005564.pdf. [6] Kianiو G. I., Karlsson A., Olsson, L. and Esselle, K. P., "Glass Characterization for Designing Frequency Selective Surfaces to Improve Transmission through Energy Saving Glass Windows," Asia-Pacific Microwave Conference, Bangkok, 2007, pp. 1-4. [7] Ullah, I., Habibi, D., Zhao, X. and Kiani, G., "Design of RF/Microwave Efficient Buildings Using Frequency Selective Surface", IEEE 22nd International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, Toronto, ON, pp. 2070-2074, 2011. [8] Habib, S., Butt, M. F. U. and Kiani, G. I., "Parametric Analysis of a Band-pass FSS for Double Glazed Soft-Coated Energy Saving Glass", International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP), Hobart, TAS, pp. 1-4, 2015. [9] Sohail, S. I., Kiani, G. I. and Esselle, K. P., "Enhancing RF/microwave Efficient Transmission through Energy Saving Glass Windows Using Frequency Selective Surface", IEEE International Symposium on Antennas and Propagation (APSURSI), Spokane, WA, pp. 2262-2263, 2011. [10] Yu, M., Xu, N., Liu, H. and Gao, J., "Infrared Transparent Frequency Selective Surface Based on Metallic Meshes", American Institute of Physics Advances, Vol. 4, pp.027112, 2014. [11] Kiani, G. I. and Aldhaheri, R. W., "Wide Band FSS for Increased Thermal and Communication Efficiency in Smart Buildings", IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium (APSURSI), Memphis, TN, pp. 2064-2065, 2014. [12] Kiani, G. I., Olsson, L. G., Karlsson, A. and Esselle, K. P., "Transmission of Infrared and Visible Wavelengths through Energy-Saving Glass Due to Etching of Frequency-Selective Surfaces", IET Microwaves, Antennas & Propagation, Vol. 4, No. 7, pp. 955-961, July 2010. [13] Kiani, G. I., Ford, K. L., Olsson, L. G., Esselle, K. P. and Panagamuwa, C. J., "Switchable Frequency Selective Surface for Reconfigurable Electromagnetic Architecture of Buildings", IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Vol. 58, No. 2, pp. 581-584, Feb. 2010. [14] Kiani, G. I., Olsson, L. G., Karlsson, A., Esselle, K. P. and Nilsson, M., "Cross-Dipole Bandpass Frequency Selective Surface for Energy-Saving Glass Used in Buildings", IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Vol. 59, No. 2, pp. 520-525, Feb. 2011. [15] Dewani, A. A., O’Keefe, S. G., Thiel, D. V. and Galehdar, A., "Window RF Shielding Film Using Printed FSS", IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Vol. 66, No. 2, pp. 790-796, Feb. 2018. [16] Chen, H. Y. and Lin, T. H., "Dual-Band Frequency Selective Surface for Improving the Transmission of Bluetooth and WLAN Signals through an Energy-Saving Glass", Journal of the Chinese Institute of Engineers, Vol. 39, pp. 331-336, 2016.