ارزیابی عملکرد پایدار در شرایط عدم قطعیت با استفاده از کارت امتیازی متوازن و آنتروپی شانون مبتنی بر تکنیک دلفی خاکستری سه‌پارامتری (مطالعۀ موردی: صنایع خورشیدی در ایران)

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور مرکز تهران

2 دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

عدم قطعیت‌ها و پیچیدگی‌های محیطی، سازمان‌ها را به داشتن نظام جامع ارزیابی عملکرد به‌منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و کیفیت فعالیت‌های خود وادار نموده است. کارت امتیازی متوازن، از جمله ابزارهایی است که سنجه‌های مالی و غیرمالی را با هم استخراج کرده و ارزیابی متوازن از عملکردها را در چهار حوزۀ مورد نظر قرار می‌دهد. هدف این مقاله ارائۀ چارچوبی به‌منظور طراحی یک سیستم ارزیابی عملکرد پایدار مبتنی بر کارت امتیازی متوزان برای صنایع خورشیدی ایران است. روش تحقیق، رویکرد کارت امتیازی متوازن پایدار بوده که بر این اساس هفده شاخص با محوریت چهار منظر کارت امتیازی متوازن با نظر خبرگان و روش دلفی خاکستری سه‌پارامتری شناسایی شده است. آنتروپی شانون به‌عنوان روش تحلیل، اوزان ابعاد و چشم‌اندازها و شاخص‌ها را محاسبه کرده است. در نهایت، مهم‌ترین حوزه‌های ارزیابی عملکرد سازمان با در نظر گرفتن اهمیت و نمرۀ شاخص‌ها استخراج شد. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که برای ارزیابی این صنایع، بیشترین وزن در بعد پایداری منابع مالی باید مورد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


[1] Dias-Sardinha I. & Reijnders, L. "Evaluating Environmental and Social Performance of Large Portuguese Companies: A Balanced Scorecard Approach", Business Strategy and the Environment, Vol. 14, No. 1, pp. 73-91, 2005. [2] آذر، عادل، «بسط و توسعۀ روش آنتروپی شانون برای پردازش داده‌ها در تحلیل محتوی»، فصلنامۀ علوم انسانی دانشگاه الزهرا، شمارۀ 37، جلد 11، صفحۀ 1ـ18، 1380. [3] Bieker, T., Waxenberger, B., "Sustainability Balanced Scorecard and Business Ethics Using the BSC for Integrity Management", 10th International Conference of the Greening of Industry Network, Göteborg/Sweden, 2002. [4] Kaplan, R.S., Norton, D.P., "The Balanced ScoreCard: Translating Strategy into Action, Boston Mass", Harvard Business Review Press, 1996. [5] Figge, F. Hahn, T. Schaltegger, S. and Wagner, M. "The Sustainability Balanced Scorecard - Linking Sustainability Management to Business Strategy", Business Strategy and the Environment, Vol. 11, No. 5, pp. 269-284, 2002. [6] Wu, H, Y. Tzeng. G.H. & Chen, Y, H., "A Fuzzy MCDM Approach for Evaluating Banking Performance Based on Balanced Scorecard", Expert systems with Applications, Vol. 36, No. 6, pp. 10135-10147, 2009. [7] Chia-Wei Hsu, Allen H.Hu, Cherng-Ying Chiou and Ta-Che Chen, "Using the FDM and ANP to Construct Sustainability Balanced Scorecard for the Semiconductor Industry", Expert system with Applications, Vol. 38, No. 10, pp. 12891-12899, 2011. [8] محمدی، علی، مولایی، نبی، «کاربرد تصمیم‌گیری چندمعیارۀ خاکستری در ارزیابی عملکرد شرکت‌ها»، نشریۀ مدیریت صنعتی، شمارۀ 4، صفحۀ 125ـ142، 1389. [9] Dong G. Yamaguchi D. and Nagai, "A Grey-Based Decision-Making Approach to the Supplier Selection Problem", Mathematical and computer Modeling, Vol. 46, No. 3, pp. 573-581, 2006. [10] Moller, A., Schaltegger, S., "The sustainability balanced scorecard as a framework for eco-efficiency analysis", J. Ind. Ecol, Vol. 9, pp. 73–82, 2005. [11] Hubbard, G., "Measuring Organizational Performance: Beyond the Triple Bottom Line", Bus. Strategy Environ, Vol. 18, No. 3, pp. 177–191, 2006. [12] Hansen, E., Schaltegger, S., "The Sustainability Balanced Scorecard: A Systematic Review of Architectures", Journal Bus Ethics, Vol. 133,No. 2, pp.193-221, 2016. [13] Panayiotou, N.A., Aravossis, K.G., Moschou, P., "A New Methodology Approach for Measuring Corporate Social Responsibility Performance", Water Air Soil Pollut, Vol. 9, No. 1, pp.129–138, 2009. [14] Tsai, W.H, Chou, W.C. & Hsu, W. "The Sustainability Balanced Scorecard as a Frame Work for Selecting Socially Responsible Investment: An Effective MCDM Model", Journal of the operational Research Society, Vol. 60, No. 10, pp. 1396-1410, 2009. [15] Rabbani, A., Zamani, M., Yazdani –Chamzini, A., "Proposing a New Integrated Model Based on Sustainability Balanced Scorecard(SBSC) and MCDM Approaches by Using Linguistic Variables for the Performance Evaluation of Oil Producing Companies", Expert systems with applications, Vol. 41, No. 16, pp. 7316-7327, 2014. [16] مرادی، الناز، عالم تبریز، اکبر، زندیه، مصطفی، «تبیین فرایند تحلیل شبکه‌ای ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن پایدار»، دوفصلنامه کاوش‌های مدیریت بازرگانی، شمارۀ 13، صفحۀ 229ـ246، 1394. [17] Zhao, H., Li, N., "Evaluating The Performance Of Thermal Power Enterprises Using Sustainability Balanced Scorecard, Fuzzy Delphic And Hybrid Multi-Criteria Decision Making Approaches for Sustainability", Journal of Cleaner Production, Vol. 108, No. 1, pp. 569-582, 2015. [18] Hansen, E., Schaltegger, S., "Sustainability Balanced Scorecards and their Architectures: Irrelevant or Misunderstood?", Journal Bus Ethics, Vol. 150, No. 4, pp. 1-16, 2017. [19] Chaker, F., Manouar, A., Janati Idrissi, A., "The Dynamic Adaptive Sustainability Balanced Scorecard: A new framework for a Sustainability-Driven Strategy", International Journal of Applied Engineering Research Vol. 12, N. 16, pp. 6182-6191, 2017. [20] ایرج‌پور، علیرضا، حاجی‌لو، مرتضی، «شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد سازمانی بر اساس روش‌های کارت امتیازی متوازن پایدار (SBSC) و MCDM با استفاده از متغیرهای زبانی»، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، شمارۀ 24، صفحۀ 81ـ۹۴. 1395. [21] شفیعی، مرتضی، مؤمنی، منصور، کوچک دزفولی، مریم، «کارت امتیازی متوازن پایداردر ارزیابی سیستم‌های مدیریت با تکیه بر رویکرد DEMATEL-FANP (مطالعۀ موردی: شرکت‌های گاز استان فارس)»، فصلنامۀ مدیریت بهره‌وری، دورۀ 11، شمارۀ 44، صفحۀ 123ـ۱۵۶، 1397. [22] معاونت امور برق و انرژی، «ترازنامۀ انرژی سال 1391». [23] Besarati, S. M.; Ricardo Vasquez Padilla; Yogi Goswami D. and Elias Stefanakosd, "The Potential of Harnessing Solar Radiation in Iran: Generating Solar Maps And Viability Study Of Pv Power Plants", Renewable Energy, Vol. 53, No.1, pp. 193-199, 2013. [24] Tsurumi, M., Tanino, T., & Inuiguchi, M., "A Shapley Function on A Class of Cooperative Fuzzy Games", European Journal of Operational Research, Vol. 129, No. 3, pp.596- 618, 2001.