روش نوین قیمت‌گذاری هزینۀ نهایی بلندمدت برای جبران کمبود درآمد شبکۀ انتقال در سیستم قدرت تجدید ساختارشده

نویسنده

موسسه شهاب دانش قم

چکیده

چکیده: رویکردهای افزایشی و نهایی، دو رویکرد متفاوت در قیمت‌گذاری شبکه‌های انتقال و توزیع انرژی است. تفاوت اصلی این دو روش در نحوۀ محاسبۀ هزینۀ استفاده از شبکه است. در رویکرد اول، از شبیه‌سازی و در رویکرد دوم، از روش‌های تحلیل حساسیت برای تعیین هزینه استفاده می‌شود. در این مقاله، یک روش نوین با رویکرد نهایی بر مبنای روش‌های تحلیلی که بتواند اثر هزینه‌های بلندمدت را نسبت به تزریق توان در باس‌ها نشان دهد، معرفی می‌گردد. تحلیل حساسیت شامل سه مشتق جزئی است که عبارت‌اند از: 1. حساسیت پخش توان خطوط شبکه در اثر افزایش تزریق توان در باس‌ها، 2. حساسیت زمان توسعۀ شبکه برحسب تغییر توان خطوط شبکه، 3. حساسیت ارزش فعلی تقویت شبکه برحسب زمان توسعۀ شبکه. یک شبکۀ توزیع عملی که قسمتی از شبکۀ انتقال است، برای نشان دادن اصول تئوری و عملی روش پیشنهادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نتایج رویکرد‌های افزایشی و نهایی در شرایط مختلف سیستم مقایسه می‌شوند. نتایج نشان می‌دهند که قیمت‌های به‌دست‌آمده از روش پیشنهادی، نه‌تنها هزینه‌های توسعۀ آیندۀ شبکه را دربرمی‌گیرد بلکه به فاصلۀ بین تولید و مصرف نیز بستگی دارد. همچنین روش پیشنهادی عواملی را که در تعرفه‌های شبکه تأثیرگذارند، نشان خواهد داد.

کلیدواژه‌ها


[1] Shirmohammadi, D., "Some Fundamental, Technical Concepts about Cost Based Transmission Pricing", IEEE Transaction on Power System, Vol. 11, No. 2, pp. 1002–1008, May 1996. [2] Jing, Z., "Review of Transmission Fixed Costs Allocation Methods", In Proceeding. IEEE Power Engineering Society. General Meeting, Toronto, Canada, pp. 2585–2592, Jul. 13–17, 2003. [3] Lai, L. L., "Power System Restructuring and Deregulation: Trading, Performance and Information Technology", John Wiley & Sons, Chichester, UK, 2001. [4] Willis, H. L., Philipson, L., "Understanding Electric Utility and De-regulation", 2016. [5] Perez-Arriaga, I. J., Rudnick, H., Stadlin, W. O., "International Power System Transmission Open Access Experience", IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 10, No. 1, pp. 554-564, 1995. [6] Marangon Lima, J. W., "Invested Related Pricing for Transmission Use: Drawbacks and Improvements in Brazil", Power Technology, 2007 IEEE Lausanne, pp. 887-910, 2007. [7] Shirmohammadi, D., "Cost of Transmission Transactions: An Introduction", IEEE Transaction on Power System, Vol. 6, No. 3, pp. 1006–1016, Aug. 1991. [8] Marangon Lima, J. W., Oliverira, E. J., "The Long-Term Impact of Transmission Pricing", IEEE Transaction on Power System, Vol. 13, No. 4, pp. 1514–1520, Nov. 1998. [9] Ponce De Leao, M. T., Saraiva, J. T., "Solvin the Revenue Reconciliation Problem of Distribution Network Providers Using Long-Term Marginal Prices", IEEE Power Engineering Review, Vol. 22, No. 11, pp. 55-55, 2002. [10] Li, F., "Long-Run Marginal Cost Pricing Based on Network Spare Capacity", IEEE Transaction on Power System, Vol. 22, No. 2, pp. 885–886, May 2007. [11] Rubio-Oderiz, F. J., Perez-Arriaga, I. J., "Marginal Pricing of Transmission Services: A Comparative Analysis of Network Cost Allocation Methods", IEEE Transaction on Power System, Vol. 15, No. 1, pp. 448–454, Feb. 2000. [12] Li, F., Tolley, D. L., "Long-Run Incremental Cost Pricing Based on Unused Capacity", IEEE Transaction on Power System, Vol. 22, No. 4, pp. 1683-1689, 2007. [13] Wang, J., "Lon-Run Marginal Cost Pricing Methodologies in Open Access Electricity Networks", PhD: University of Bath, 2007. [14] Heng, H. Y., Li, F., "Literature Review of Long-Run Marginal Cost Pricing and Long-Run Incremental Cost Pricing", In Universities Power Engineering Conference, 2007. UPEC 2007. pp. 73-77, 2007. [15] Gu, C., Li, F., "Sensitivity Aanalysis of Long-Run Incremental Charge Based on Analytical Approach", In Electricity Distribution – Part1, 2009. CIRED 2009. 20th International Conference and Exhibition on, pp. 1-5, 2009. [16] Kovacs, R. R., Leverett, A. L., "A Load Flow Based Method for Calculating Embedded, Incremental and Marginal Cost of Transmission Capacity", IEEE Transaction on Power System, Vol. 9, No. 1, pp. 272–278, Feb., 1994. [17] Limpasuwan, T., Tipmabutr, S., "Comparison in Varied Aspects of Transmission Pricing Used on Long Run Average Incremental Cost", In Proceeding IEEE/PES Asia Pacific Transmission and Distribution Conference Exhibition, pp. 1990–1995, 2002. [18] Bakirtzis, A., "Comparison of Two Methods for Long-Run Marginal Cost-Based Transmission Use-of-System Pricing", Proc. Inst. Elect. Eng. Gen., Transm., Distrib., Vol. 148, No. 5, pp. 477–481, Sep., 2001. [19] Méndez, V. H., "Impact of Distributed Generation on Distribution Investment Deferral", Int. J. Elect. Power Energy Syst., Vol. 28, No. 4, pp. 244–252, 2006. [20] Sotkiewicz, P. M., Vignolo, J. M., "Allocation of Fixed Costs in Distribution Networks with Distributed Generation", IEEE Transaction on Power System, Vol. 21, No. 2, pp. 639–652, May 2006. [21] Pan, J., "Review of Usage-Based Transmission Cost Allocation Methods under Open Access", IEEE Transaction on Power System, Vol. 15, No. 4, pp. 1218–1224, Nov., 2000. [22] Li, F., Tolley, D. L., "Long-Run Incremental Cost Pricing Based on Unused Capacity", IEEE Transaction on Power System, Vol. 22, No. 4, pp. 1683–1689, Nov., 2007. [23] National Grid. Electricity Ten-Year Statement, M. T., 2013. [24] Ponce De Leao, Saraiva, J. T., "Solving the Revenue Reconciliation Problem of Distribution Network Providers Using Long-Term Marginal Prices", Power Engineering Review, IEEE, Vol. 22, pp. 55-55, 2012. [25] Sedaghati, A., "Cost of Transmission System Usage Based on an Economic Measure", IEEE Transaction on Power System, Vol. 21, No. 2, May 2006. [26] Kim, H., Baughman, M. L., "The Economic Efficiency Impacts of Alternatives for Revenue Reconciliation", IEEE Transaction on Power System, Vol. 12, No. 3, pp. 1129–1135, Aug., 1997.