بررسی تأثیر عدم قطعیت بار بر اولویت اجرای برنامه‌های پاسخ‌گویی بار

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 دانشگاه آزاد ارومیه

چکیده

در بستر شبکه‌های هوشمند و تعامل مستقیم بارها در مدیریت بهره‌برداری شبکه‌های توزیع، برنامه‌های متنوعی به‌منظور مشارکت بارها در پاسخ‌گویی بار و ایجاد انعطاف‌پذیری در آن‌ها تعریف شده‌ است. مطالعات ابتدایی در زمینۀ تعیین اولویت اجرای هریک از برنامه‌های پاسخ‌گویی بار براساس روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره و مدل اقتصادی بار برای منحنی بار ثابت پیشنهاد شده است. این در حالی است که رفتار مصرف‌کننده همواره با عدم قطعیت همراه است و عدم مدل‌سازی مناسب این ویژگی نتایج به‌دست‌آمده را به‌شدت دستخوش تغیر قرار می‌دهد. به‌این‌منظور، این مقاله سعی بر ارائۀ روشی کارآمد برای تعیین اولویت برنامه‌های پاسخ‌گویی بار با درنظرگرفتن عدم قطعیت بار مصرف‌کننده دارد. بیان عدم قطعیت بار براساس منحنی توزیع نرمال برای هر دورۀ زمانی انجام می‌پذیرد. در ادامه، با تعریف سناریوهای متعدد و ارزیابی آن‌ها، اولویت اجرای هریک از برنامه‌های پاسخ‌گویی بار براساس روش تصمیم‌گیری چندمعیاره مبتنی‌بر تاپسیس (TOPSIS) تعیین می‌شود. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که اولویت‌بندی این برنامه‌ها شاهد تغییرات اساسی است. این بیان، اهمیت مسئلۀ مدل‌سازی دقیق بار را در راستای تعیین برنامه‌های پاسخ‌گویی بار و تعامل با مصرف‌کنندگان نمایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


[1] Li, C., Yu, X., Yu, W., Chen, G., Wang, J. "Efficient Computation for Sparse Load Shifting in Demand Side Management", IEEE Transactions on Smart Grid, Vol. 8, No. 1, pp. 250-261, 2017. [2] Paterakis, N.G., Taşcıkaraoğlu, A., Erdinç, O., Bakirtzis, A.G., Catalão, J.P.S., "Assessment of Demand-Response-Driven Load Pattern Elasticity Using a Combined Approach for Smart Households," IEEE Transactions on Industrial Informatics, Vol. 12, No. 4, pp. 1529-1539, 2016. [3] Yu, N., Yu, J., "Optimal TOU Decision Considering Demand Response Model", IEEE International Conference on Power System Technology, pp.1–5, 2006. [4] Aalami, H., Yousefi, G.R., Moghaddam, M.P., "ADM-Based Support System for DR Programs", 43rd International Universities Power Engineering Conference (UPEC), pp.1–7, 2008. [5] Yousefi, A., Aalami, H., Shayesteh, E., Moghaddam, M.P., "Enhancement of Spinning Reserve Capacity by Means of Optimal Utilization of EDRP Program", Proceedings of the Fourth IASTED International Conference, Power and Energy Systems (Asia PES), pp. 153-158, 2008. [6] Aalami, H.A., Parsa Moghaddam, M., Yousefi, G.R., "Modeling and Prioritizing Demand Response Programs in Power Markets", Electric Power Systems Research, Vol. 80, No. 4, pp. 426-435, 2010. [7] Paterakis, N.G., et al., "Multi-Objective Reconfiguration of Radial Distribution Systems Using Reliability Indices", IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 31, No. 2, pp. 1048-1062, 2016. [8] Hwang, C.L., Yoon, K., "Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications a State-of-the-Art Survey", Vol. 186. Springer Science & Business Media, 2012. [9] Deng, R., Yang, Z., Chow, M.Y., Chen, J., "A Survey on Demand Response in Smart Grids: Mathematical Models and Approaches", IEEE Transactions on Industrial Informatics, Vol. 11, No. 3, pp. 570-582, 2015. [10] Siano, P., Sarno, D., "Assessing the Benefits of Residential Demand Response in a Real Time Distribution Energy Market", Applied Energy, Vol. 161, pp. 533–551, Jan. 2016. [11] جدید، شهرام، ذکریازاده، علیرضا، «شبکه‌های توزیع هوشمند»، مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۹۳. [12] Tzeng, G.H., Huang, J.J., "Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications", CRC press, 2011. [13] محمد مرادی، اصغر، اخترکاوان، مهدی، «روش‌شناسی مدل‌های تحلیل تصمیم‌گیری چندمعیاره،» مجله آرمانشهر، شماره ۲، صفحه۱۱۳ـ۱۲۵، بهار و تابستان ۱۳۸۸.