حذف بار فرکانسی چندمرحله‌ای در سیستم توزیع جزیره‌‌شده

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

3 دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

جدا شدن ریزشبکه از شبکۀ سراسری می‌تواند منجر به تغییرات زیادی در فرکانس شود. روش حذف بار فرکانسی یک روش مناسب برای کنترل افت فرکانس، از طریق حذف میزان مشخصی از بار است. در این مقاله نیز به‌منظور کنترل فرکانس ریزشبکه جزیره‌شده از رلۀ حذف بار فرکانسی استفاده می‌شود. منابع تولید پراکنده در ریزشبکه، به رله‌های تشخیص جزیره‌ای (مانند رلۀ نرخ تغییرات فرکانسی) مجهزند. زمانی‌که ریزشبکه از شبکۀ سراسری جدا می‌شود، منابع تولید پراکندۀ موجود در ریزشبکه با فعال‌شدن رله‌های حفاظت ضد جزیره‌ای از مدار خارج می‌شوند. در این مقاله، برای پیشگیری از صدور فرمان قطع به منابع تولید پراکنده، از قید نرخ تغییرات فرکانسی استفاده می‌شود. به‌منظور تعیین پاسخ فرکانسی سیستم، معادلۀ نوسان گسسته می‌شود. از الگوریتم ژنتیک برای بهینه‌سازی میزان بار قابل حذف در ریزشبکه استفاده شده است. روش پیشنهادی روی سیستم توزیع 34 باس مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


[1] Glover, J. Duncan. "Power Systems Analysis and Design", PWS Publishing Co., 1987. [2] Basso, T. S., DeBlasio, R. "IEEE 1547 Series of Standards: Interconnection Issues", Power Electronics, IEEE Transactions, Vol. 19, No. 5, pp. 1159-1162, 2004. [3] Delfino, B., Massucco, S., Morini, A., Scalera, P., Silvestro, F., "Implementation and Comparison of Different Under Frequency Load-shedding Schemes",In Power Engineering Society Summer Meeting, No. 1, pp. 307-312, 2001. [4] Hong, Y.Y., Wei, S.F "Multiobjective Underfrequency Load Shedding in An Autonomous System Using Hierarchical Genetic Algorithms", Power Delivery, IEEE Transactions, Vol. 25, No. 3, pp. 1355-1362, 2010. [5] Ceja-Gomez, F., Qadri, S. S., Galiana, F. D. "Under-Frequency Load Shedding Via Integer Programming", Power Systems, IEEE Transactions, Vol.27, No. 3, pp. 1387-1394, 2012. [6] Anderson, Philip, M., Mirheydar, M.,"A Low-order System Frequency Response Model", Power Systems, IEEE Transactions , Vol. 5, No. 3 ,pp. 720-729, 1990. [7] Mokari-Bolhasan, A., Seyedi, H., Mohammadi-Ivatloo, B. Abapour, S., Ghasemzadeh, S., "Modified Centralized ROCOF Based Load Shedding Scheme in an Islanded Distribution Network", International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 62, pp. 806-815, 2014. [8] Seyedi, H., Sanaye-Pasand, M. "New Centralised Adaptive Load-shedding Algorithms to Mitigate Power System Blackouts", Generation, Transmission &Distribution, IET, Vol. 3, No. 1, pp. 99-114, 2009. [9] Narayanan, K., Siddiqui, S. A., Fozdar, M. "Hybrid Islanding Detection Method and Priority-based Load Shedding for Distribution Networks in The Presence of DG Units", IET Generation, Transmission & Distribution , Vol. 11, No. 3, pp. 586-595, 2017. [10] Karimi, M., H. Mohamad, H. Mokhlis, and A. H. A. Bakar. "Under-Frequency Load Shedding Scheme for Islanded Distribution Network Connected with Mini Hydro", International Journal of Electrical Power & Energy Systems 42, No. 1, pp. 127-138, 2012. [11] Vatani, M., Amraee, T., Ranjbar, A. M., Mozafari, B."Relay Logic for Islanding Detection in Active Distribution Systems", Generation, Transmission & Distribution, IET, Vol. 9, No. 12, pp. 1254-1263, 2015. [12] Kundur, P. (Power System Stability and Control), Edited by Balu, N. J., Lauby, M. G. (Eds.), New York: McGraw-hill, 1994. [13] Ten, C. F., Crossley, P. A. "Evaluation of ROCOF Relay Performances on Networks with Distributed Generation", In Developments in Power System Protection, DPSP, IET 9th International Conference on, pp. 523-528, 2008. [14] Gen, M., Cheng, R., "Genetic Algorithm and Engineering Optimization", John Wily and Sons, New York, 2000. [15] Samui, A., Samantaray, S. R., ''Assessment of ROCPAD Relay for Islanding Detection in Distributed Generation'', Smart Grid, IEEE Transactions on, Vol. 2, No. 2, pp. 391-398, 2011.