ارزیابی تئوری و تجربی عملکرد کلکتور تحت خلأ دارای لوله‌های حرارتی در سنندج

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه یک سیستم تجربی ، شامل کلکتور خورشیدی تحت خلا دارای لوله‌های حرارتی ، ساخته شده و در شرایط آب‌وهوایی شهر سنندج در روز‌های 21 مرداد، 30 مرداد و 7 شهریور مورد آزمایش قرار گرفته است. سپس یک مدل ریاضی براساس معادلات انرژی و اگزرژی توسعه داده شده و نتایج حاصل با نتایج تجربی مقایسه شده است. از نتایج به‌دست آمده مشخص گردید که تعداد بهینه لولۀ تحت خلا در شرایط آب‌وهوایی شهر سنندج برابر 15 عدد است. در ساعات پایانی روز، بازدهی اگزرژی مقادیر بالاتری در این محدودۀ زمانی به خود اختصاص داده است. تأثیر نرخ حجمی سیال بر دمای خروجی آن در ابتدای روز کم بوده و به تدریج این تأثیر بیشتر می‌گردد. همچنین تغییر نرخ حجمی در مقادیر پایین تأثیر بیشتری بر عملکرد کلکتور دارد. با افزایش نرخ حجمی این تأثیر به تدریج کاهش می‌یابد.در پایان نتایج حاصل از مدل توسعه داده‌شده به‌منظور پیش‌بینی عملکرد کلکتور تحت خلأ دارای لولۀ حرارتی با نتایج تجربی مقایسه و هم‌خوانی خوبی میان این دو از نظر خطای استاندارد و بیشینۀ خطای نسبی مشاهده شده است.

کلیدواژه‌ها