کنترل توان و فرکانس بار مبتنی بر روش کنترلی شیب افتی بهبودیافته در سیستم‏ ترکیبی توربین بادی، فتوولتائیک و پیل سوختی در ریزشبکه‏ های مستقل

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده

یکی از چالش‏ های مهم در ریزشبکه ‏های منفصل، مسئلۀ کنترل فرکانس است. در این مقاله روشی برای کنترل فرکانس در یک سیستم ترکیبی مبتنی بر توربین بادی/ فتوولتائیک/ پیل سوختی و ابرخازن مطرح شده است. روش پیشنهادی ترکیبی از کنترل بار-فرکانس و کنترل ولتاژ ابرخازن است. برای مشخص‌کردن مراجع توان از کنترل‌کنندۀ PI و کنترل‌کنندۀ شیب افتی استفاده شده است. عملکرد سیستم براساس اطلاعات سرعت باد، تابش خورشید و منحنی تقاضای بار مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‏دهند که در کنترل به روش شیب افتی، ناشی از ارسال فرمان کنترلی مناسب‌تر به واحدهای تولیدی جهت ایجاد تعادل در شبکه، در میراسازی انحرافات فرکانس بهتر عمل کرده است. برای شبیه‌سازی کامپیوتری از محیط نرم‌افزاری MATLAB/Simulink استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها