تحلیل دینامیک مبدل سمت شبکه و طراحی کنترل‌کنندۀ خازن لینک DC در توربین-ژنراتورهای بادی با ژنراتور القایی دوسو تغذیه (DFIG)

نویسنده

دانشگاه کاشان

چکیده

مقالۀ حاضر به تحلیل دینامیک مبدل سمت شبکه و طراحی کنترل‌کنندۀ لینک DC در توربین-ژنراتور بادی با ژنراتور القایی دوسو تغذیه (DFIG) می‌پردازد. بر این اساس ابتدا به طراحی کنترل‌کنندۀ جریان مربوط به مبدل سمت شبکه پرداخته می‌شود و سپس جهت عبور توان در مبدل‌های سمت روتور و شبکه در لغزش‌های مختلف تعیین می‌گردد. در ادامه براساس رابطۀ تبادل توان لحظه‌ای بین مبدل‌های الکترونیک قدرت و خازن لینک DC، دینامیک خازن لینک DC استخراج می‌گردد. در استخراج دینامیک خازن لینک DC اثر فیلتر واسط مبدل سمت شبکه نیز لحاظ می‌شود. نشان داده می‌شود که با لحاظ کردن دینامیک فیلتر واسط مبدل سمت شبکه، دینامیک خازن لینک DC غیرمینیمم فاز است که این امر می‌تواند محدودیت‌هایی را در دستیابی به پاسخ دینامیکی مناسب ایجاد کند. سپس به طراحی و انتخاب ضرایب کنترل‌کنندۀ خازن لینک DC پرداخته می‌شود. در پایان عملکرد سیستم تحت مطالعه به‌وسیلۀ شبیه‌سازی‌های زمانی که در نرم‌افزار MATLAB-SIMULINK انجام یافته آزموده می‌شود.

کلیدواژه‌ها