اثر آینۀ ثانویه بر مقدار و توزیع شار ورودی لولۀ جاذب در متمرکزکننده‌های فرنل

نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

آینه‌های فرزنل یکی از جدیدترین سیستم‌های متمرکزکنندۀ خورشیدی است که  با هدف اولیۀ کاهش هزینۀ دریافت‌کننده‌های خورشیدی طراحی شده‌اند. هر کلکتور فرنل معمولاً از یک سری آینه تخت تشکیل شده است که کنار یکدیگر در نزدیکی سطح زمین قرار می‌گیرند و پرتوهای رسیده از طرف خورشید را به لوله یا صفحۀ دریافت‌کننده‌ای که در ارتفاع مشخصی قرار دارد، بازتاب می‌کنند. بسته به اندازۀ نسبی پهنای آینه‌ها و قطر لوله یا صفحۀ جاذب، مقداری از تابش بازتابیده‌شده هدر می‌رود. برای پیشگیری از این اتلاف می‌توان از یک آینۀ بازتابندۀ دوم در بالای دریافت‌کننده استفاده کرد. در این مقاله، اثر سه شکل هندسی متفاوت برای آینۀ بازتابندۀ دوم بر مقدار و توزیع شار ورودی لولۀ جاذب بررسی شده است. در یکی از این طرح‌ها یکنواختی بسیار خوبی برای شار تابشی لولۀ جاذب مشاهده شد و در طرحی دیگر بازده نوری بیشتری نسبت به دو طرح دیگر به‌دست آمد. با تغییر پارامترهای اصلی نیمرخ‌های مورد بررسی در یک برنامۀ رایانه‌ای، اثر آن‌ها بر مقدار و توزیع پرتوهای برخوردی با لولۀ جاذب بررسی و بهترین حالت انتخاب شده است.

کلیدواژه‌ها