تحلیل انرژی و اگزرژی یک سیستم تولید همزمان کوچک بر پایۀ پیل سوختی پلیمری برای سرمایش جذبی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

در این مقاله یک سیستم تولید همزمان برای استفاده از گرمای اتلافی پیل سوختی پلیمری ارائه شده است که می‌تواند در کاربردهای ساختمانی مفید باشد. اجزای اصلی این سیستم شامل یک توده پیل سوختی پلیمری، مبدل سوخت، چیلر جذبی و تانک ذخیرۀ حرارتی است. معادلات الکتروشیمیایی پیل سوختی در متلب و معادلات چیلر جذبی،مبدل سوخت متان به هیدروژن و تانک ذخیرۀ حرارتی در نرم‌افزار اییزحل شده است.سیستم ارائه‌شده از دیدگاه‌های انرژی، اگزرژی و زیست‌محیطی مورد تحلیل قرار گرفته و تأثیردمای کاری پیل سوختی بر راندمان‌های انرژی و اگزرژی، درصد کاهش مصرف سوخت و درصد کاهش آلایندگی مورد مطالعه قرا گرفته است. نتایج ناشی از از مدل‌سازی انجام‌ شده نشان‌دهندۀ این مطلب است که قدرت تبرید سیکل جذبی24/12کیلووات، قدرت الکتریکی خروجی از پیل سوختی 63/38 کیلووات، توان حرارتی پیل 12/39 کیلووات و میزان بازگشت‌ناپذیری تولیدی در پیل 21/84 کیلووات است. در نهایت وقتی سیستم به ترتیب در حالت تولید برق به‌تنهایی، برق و حرارت و نیز برق و حرارت و سرما باشد، دارای راندمان‌های6/32%، 5/65%و 8/75%خواهد بود. همچنین با افزایش چگالی جریان کاری پیل سوختی راندمان اگزرژی سیکل کاهش ولی ضریب عملکرد چیلر جذبی افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها