کاهش هزینه‌های تأمین انرژی مصرف‌کنندۀ خانگی با بهره‌برداری مبتنی بر قیمت ریزواحد تولید همزمان برق و حرارت

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تجدید ساختار در صنعت برق موجب شده است تا مشارکت سمت توزیع شبکۀ قدرت، در تأمین توان مورد نیاز شبکه افزایش یابد. این مهم به‌ موجب نفوذ گستردۀ منابع تولید پراکنده برای تولید توان در سمت تقاضا و نیز امکان مبادلۀ انرژی الکتریکی میان خرده‌فروش‌ و مصرف‌کننده ایجاد شده است. در میان انواع مختلف منابع تولید پراکنده، ریزواحدهای تولید همزمان برق و حرارت، به‌دلیل امکان استفاده توسط مصرف‌کنندگان کوچک، بازدهی بالا، امکان استفاده از حرارت خروجی و نیز امکان کنترل خروجی آن، با استقبال زیادی مواجه شده است. در این مقاله، هزینه‌های تأمین انرژی الکتریکی و حرارتی سالانۀ یک مصرف‌کنندۀ خانگی، در دو حالت عدم درنظرگرفتن ریزواحد تولید همزمان برق و حرارت (تأمین انرژی الکتریکی از طریق خرده‌فروش و انرژی حرارتی از طریق بویلر) و با درنظرگرفتن ریزواحد تولید همزمان برق و حرارت، به‌دست ‌آمده و با یکدیگر مقایسه شده است. در نهایت، خروجی ریزواحد تولید همزمان برق و حرارت نیز، با انتخاب دو نوع کنترل‌کنندۀ دنبال‌کنندۀ حرارت بهبودیافته و کنترل‌کننده مبتنی بر قیمت تعیین‌ شده و بدین ترتیب، نقش نوع کنترل‌کننده در بهره‌برداری از ریزواحد تولید همزمان برق و حرارت، برای کاهش هزینه‌های تأمین انرژی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها