مدل فنی- اقتصادی سیستم‌های Micro CHP با روش‌های عملکردی مختلف

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

افزایش تقاضای جهانی برای آلودگی کمتر انرژی منجر به استفاده از سیستم‌هایMicro CHP < /span> (تکنولوژی تولید همزمان برق و حرارت در بخش خانگی) شده است. حرارت تولیدشده ممکن است برای گرمایش فضا و آب گرم و اگر با یک چیلر جذبی ترکیب شود برای سرمایش به‌کار رود، برق تولیدی نیز در منزل استفاده می‌شود. در این مقاله، عملکرد دو نمونه Micro CHP < /span> موتور گازی و پیل سوختی برای ساختمان های مسکونی تحلیل می‌شود. برای هریک از تأسیسات دو شیوۀ عملکردی متفاوت که شامل مینیمم کردن هزینۀ عملکردی و مینیمم کردن انتشار آلاینده‌هاست، در نظر گرفته شده است. نتایج تحلیل‌ها نشان می‌دهد که سیستم‌های پیل سوختی گزینۀ بهتری برای ساختمان‌های مسکونی مورد مطالعه از هر دو منظر اقتصادی و زیست‌محیطی می‌باشند. در این سیستم‌ها هزینۀ انرژی سالانه تقریباً 26 درصد کاهش یافته است. از طرف دیگر، انتشار سالانۀ دی‌اکسیدکربن تقریباً 9 درصد کاهش یافته است.

 

کلیدواژه‌ها