تحلیل انرژی و اکسرژی کارخانه فولاد بویرصنعت یاسوج

نویسندگان

دانشگاه یاسوج

چکیده

چکیده: در این مقاله فرایند تولید شمش فولاد متعلق به کارخانه فولاد بویر صنعت یاسوج که خود شامل سه مرحله ی فرایند ذوب در یک کوره ی القایی، پیش گرمایش و ریخته گری مداوم می باشد مورد تحلیل انرژی و اکسرژی قرار گرفته است. پس از موازنه ی انرژی و اکسرژی هر سه مرحله به صورت جداگانه، مقادیر انرژی های منتقل شده از طرق گوناگون و سهم هر یک، اکسرژی های اتلافی و سهم هر یک و نیز راندمان های انرژی و اکسرژی هر مرحله محاسبه، و در نهایت فرایند کلی مورد تحلیل و بررسی قرار داده شد. با بررسی نتایج راهکار هایی از جمله پیش گرمایش مواد ورودی به کوره القایی، طراحی درپوش برای آن، افزایش مقادیر مواد تزریق شده به کوره که سهم عمده ای در واکنش های گرمازا دارند از جمله کک و فرومنگنز و طراحی درپوش برای فرایند پیش گرمایش پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها


[1] Camdali, U., "The Second Law Analysis of Thermodynamics in Steel Production by Electric Arc Furnace Method at a Steel Manufacturing Company", Istanbul Technical University Institute of Science & Technology, Ph.D. Thesis, (in Turkish), 1998. [2] Bisio, G., Rubatto G., Martini R., "Heat Transfer, Energy Saving and Pollution Control in UHP Electric Arc Furnaces", Energy 25, pp.1047–1066, 2000. [3] Moran, J. and Talwar, N., "Fundamentals of Engineering Thermodynamics", 3nd Edition, McGraw Hill, New Yirk, 1994. [4] Camdalı U., Tunc M., "Exergy Analysis and Efficiency in an Electric Arc Furnace", Int. J. Energy Res. 23, pp.2255–2267, 2003. [5] Hajidavallo, E., and Alagheband, A. "Thermal Analysis of Sponge Iron Using Waste Energy of EAF", Materials Processing Technology, 2008. [6] Wall G., "Exergy Flows in Industrial Processes", Energy, Vol. 13, No.2, pp.197-208, 1988. [7] Shigaki N., Akiyama T., TsukihashiF., "Exergy Analysis of Steel Production Processes", Material Transaction, Vol. 43, No.3, 2002, pp.379 - 384. [8] Davies E.J. and Simpson P.G., "Induction Heating Handbook", London: McGraw-Hill, 1979. [9] معراجیان حسین، منتصر کوهساری شهرام، «بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع ذوب القایی»، چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، 2006. [10] معراجیان حسین، کوره‌های القایی گذشته، حال، آینده، سمینار کارشناسی ارشد، دانشکدۀ برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، فروردین 84. [11] Suetens T., Klaasen B., Van Acker K., Blanpain B., "Comparison of Electric Arc Furnace Dust Treatment Technologies Using Exergy Efficiency", Journal of Cleaner Production, Vol.65, pp. 152-167, 2014.