مطالعه عددی و شبیه‌سازی عملکرد یک مبدل حرارتی پر شده با ماده تغییرفاز برای سامانه تهویه مطبوع یک منزل مسکونی در مناطق گرم و خشک ایران

نویسندگان

تربیت مدرس

چکیده

به‌دلیل تغییرات آب‌وهوایی و افزایش استانداردهای زندگی، کنترل دمای هوای داخل منازل و تثبیت آن در دمای آسایش،اهمیت بسیاری یافته است. نیاز به سرمایش و خنک کردن هوا طی روزهای گرم تابستان، باعث رسیدن به اوج مصرف برق می‌شود. استفاده از مواد تغییر فاز در سامانه‌های ذخیره‌کننده انرژی سرمایشی و گرمایشی می‌تواند سبب جابجایی زمان اوج مصرف و راه حلی برای این مشکل باشد.در این مقاله، نتایج یک مدل‌سازیریاضی مبتنی بر ظرفیت حرارتی مؤثرو شبیه‌سازیآن برای یک مبدل حرارتی پرشده با مواد تغییر فاز مورد استفاده در سامانۀ تهویۀ یک منزل مسکونی فرضی در مناطق کویری ایران ارائه شده است. همچنین برای ارزیابی هرچه بهتر سامانۀ پیشنهادی، گرمای جذب‌شده توسط مادۀ تغییرفاز در مقایسه با مصرف انرژی دمندۀ هوای سامانه، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان از آن دارد که حدود 3 برابر انرژی مصرفی دمنده، گرمای نامطلوب توسط مادۀ تغییرفاز جذب می‌شود. نکتۀ حائز اهمیت دیگر آن است که بیش از 70 درصد انرژی مصرفی دمنده در طول شب صورت می‌پذیرد که این امر تأثیر بسزایی در جابجایی زمان اوج بار دارد.

کلیدواژه‌ها