تحلیل پارامتری و بهینه‌سازی سیکل رانکین آلی بازیاب با محرک انرژی خورشیدی

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

با توجه به افزایش روزافزون مصرف و هزینۀ انرژی‌های تجدیدناپذیر مانند گاز طبیعی و الکتریسیته، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی گرمایی خورشید، موجب کاهش مصرف انرژی‌های تجدیدناپذیر می‌شود. در این تحقیق، ابتدا سیکل رانکین آلی بازیاب با محرک کلکتور خورشیدی صفحه‌تخت شبیه‌سازی شده و سپس تأثیر موارد مختلف از جمله دما و فشار ورودی به توربین و دمای کندانسور سیکل رانکین آلی، مساحت کلکتور صفحه تخت، دمای محیط و شدت تابش خورشیدی بر روی بازده انرژی و بازده اگزرژی کلی سیستم سیکل رانکین آلی و کلکتور صفحه‌تخت با استفاده از هفت سیال آلی مختلف بررسی شده است. در انتها بهینه‌سازی سیستم با استفاده از پارامترهای طراحی مذکور و یک بار نسبت به تابع هدف بازده انرژی و یک بار هم نسبت به تابع هدف بازده اگزرژی انجام می‌شود. نتایج بهینه‌سازی نشان می‌دهد که در بین سیالات انتخابی که عبارت‌اند از: R290, R717, R12, R134a, R32, R113, R141b، بهترین و بدترین عملکرد را به‌ترتیب  R113و R32 دارند.

کلیدواژه‌ها