بررسی عددی و تجربی تأثیر نسبت همپوشانی بر عملکرد توربین بادی خانگی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

تولید انرژی الکتریسیته از منابع تجدیدپذیر، به‌خصوص انرژی باد در مناطق شهری، موضوع مورد بررسی بسیاری از محققان است. روتور ساوینوس(Savonious) قابلیت بالایی در تولید برق برای مناطق شهری و مصارف خانگی دارد. در مقالۀ حاضر، تأثیر نسبت همپوشانی بر عملکرد روتور ساونیوس مطالعه شده است. بدین منظور، بررسی عددی در پنج نسبت همپوشانی 0، 10، 20، 30 و 40 درصد انجام شده است. ارتفاع روتور مورد نظر 1 متر و قطر روتور 7/0 متر است. شبیه‌سازی عددی با استفاده از نرم‌افزار فلوئنت ( (Fluentانجام شده و مدل RNG k-&epsilon برای تحلیل آشفتگی انتخاب شده است. نتایج شبیه‌سازی عددی نشان می‌دهد که بهترین انتخاب نسبت همپوشانی 20 درصد است. بر این اساس مدل آزمایشگاهی با نسبت همپوشانی 20 درصد ساخته شده و نتایج آن با مدل عددی مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها