آنالیز اگزرژی و انرژی تغییر رژیم سوخت در یک نیروگاه سیکل ترکیبی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

در این مطالعه، یک نیروگاه سیکل ترکیبی دوفشاره بدون احتراق اضافی، برای سه نوع سوخت گاز طبیعی، گازوئیل و مازوت بررسی شده است. هدف اصلی این کار بررسی اثر تغییر نوع سوخت بر روی پارامترهای عملکردی و انتخاب سوخت بهتر برای استفاده در نیروگاه است. نتایج تحلیل برای سیکل پایین دستی نشان‌دهندۀ آن است که بیشترین اتلاف اگزرژی در محفظۀ احتراق رخ می‌دهد و سوخت گاز طبیعی بیشترین بازده انرژی و اگزرژی را در این سیکل به خود اختصاص خواهد داد. با تحلیل بر روی بویلربازیاب و محاسبۀ اتلاف اگزرژی اجزای مختلف آن مشاهده می‌شود که بیشترین اتلاف اگزرژی برای هر سه نوع سوخت در بخش اواپراتور فشار بالا رخ می‌دهد، سپس با محاسبۀ راندمان اگزرژی کل بویلربازیاب، بیشترین بازده برای سوخت گاز طبیعی اتفاق می‌افتد. نتایج به‌دست‌آمده برای بازده کل نیروگاه سیکل ترکیبی نشان می‌دهد که بازده قانون اول و بازده اگزرژی مربوط به سوخت گاز طبیعی به ترتیب، نزدیک به 34/2 و 69/4 درصد نسبت به مازوت که کمترین مقدار بازده را دارد، بیشتر است. در پایان با مقایسۀ کل پارامترهای عملکردی نیروگاه، سوخت گاز طبیعی به‌عنوان سوخت بهتر و سوخت گازوئیل به‌عنوان سوخت جایگزین بهتر، برای استفاده در نیروگاه معرفی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها