کنترل توزیع‌شدۀ توان راکتیو در شبکه‌های هوشمند با درنظرگرفتن مصرف‌کننده‌های نهایی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی- پردسی فنی و مهندسی شهید عباسپور

چکیده

در این مقاله، با توجه به توسعۀ زیرساخت‌های شبکۀ هوشمند در شبکه‌های مدرن امروزی، از مصرف‌کنندگان نهایی به‌عنوان ابزاری برای مشارکت در کنترل ولتاژ شبکۀ توزیع استفاده می‌شود. در این راستا، به‌منظور کنترل توان راکتیو در شبکه‌های هوشمند، از روشی کارآمد موسوم به کنترلِ توزیع‌شده استفاده شده که موجب کاهش چشمگیر بار محاسباتی مسئله می‌شود. بدین منظور، در ابتدا با استفاده از روش تجزیۀ اِپسیلون (e-decomposition)، ماتریس ضرایب حساسیت ولتاژ شین‌های مختلف شبکۀ توزیع نسبت به توان راکتیو تزریقی در آن محاسبه می‌شود. به این ترتیب، شین‌هایی که از لحاظ ولتاژی وابستگی بیشتری به یکدیگر دارند، در یک ناحیه قرار می‌گیرند. در مرحلۀ بعد، بر مبنای نتایج حاصل از ناحیه‌بندی شین‌های سیستم، به شناسایی شین‌های کاندیدا تزریق توان راکتیو پرداخته می‌شود. ویژگی‌ شین‌های کاندیدا این است که تزریق توان راکتیو در آن‌ها تأثیر بیشتری بر بهبود پروفیل ولتاژ می‌گذارد. در پایان با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک، مقدار بهینۀ تزریق توان راکتیو شین‌های کاندیدا در هر ناحیه محاسبه می‌شود. به‌منظور ارزیابی چارچوب پیشنهادی این مقاله از شبکۀ آزمایش 33 شینه IEEE که در مراجع متعددی استفاده شده، بهره گرفته شده است. نتایج شبیه‌سازی حاکی از تأثیر مدل ارائه‌شده در بهبود چشمگیر پروفیل ولتاژ شبکه است.

کلیدواژه‌ها