بهبود قابلیت گذر از خطای منابع تولید پراکنده مبتنی بر اینورتر با استفاده از محدود کننده‌ی جریان خطا

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

با گسترش منابع تولید پراکنده (DG) مبتنی بر اینورتر در شبکه‌های الکتریکی، قابلیت گذر از خطای آنها به یکی از موضوعات مهم نظام نامه‌ها تبدیل شده است. در این مقاله، یک روش جدید برای محدود کردن جریان خطای اینورتر مورد استفاده در منابع DG پیشنهاد شده است. در این روش، اینورتر واسط هم در حین کار عادی و هم در هنگام بروز خطا همانند یک منبع کنترل ولتاژ عمل می‌کند. در روش حاضر و به هنگام وقوع خطا، از ماژول محدود کننده‌ی جریان خطای لینک dc، با هدف محدود کردن جریان خطای اینورتر استفاده شده است. این ماژول در حالت کار عادی شبکه قدرت، تاثیر قابل توجهی روی عملکرد نیروگاه پراکنده ندارد. اما در هنگام بروز خطا، میزان جریان خروجی نیروگاه پراکنده را با عملکردی مناسب به حداکثر مقدار مجاز سوییچ‌های الکترونیک قدرت کاهش می‌دهد. با این روش، امکان بهره‌برداری پیوسته برای سیستم DG، حتی در شرایط صفر بودن ولتاژ شبکه وجود دارد. عملکرد روش پیشنهادی در محیط PSCAD/EMTDC مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده توانمندی روش پیشنهادی را در محدود کردن جریان خطای اینورتر منابع تولید پراکنده مبتنی بر اینورتر اثبات می‌کند.

کلیدواژه‌ها