کنترل ژنراتور القایی تغذیۀ دوگانه برای توربین بادی 660 کیلوواتی در حالت مستقل از شبکه

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله، کنترل ژنراتور القایی تغذیۀ دوگانه (DFIG) برای توربین بادی سرعت متغیر جهت تغذیه بار محلی در حالت مستقل از شبکه، مورد تحلیل و شبیه‌سازی قرار می‌گیرد. در این مقاله، منظور از توربین بادی مستقل از شبکه، تغذیۀ بار به‌تنهایی، بدون وجود عناصر ذخیره‌کنندۀ انرژی و بدون حضور دیگر منابع تولید پراکنده است. تعداد زیادی از توربین‌های بادی نصب‌شده در ایران، از نوع 660 کیلوواتی می‌باشند و از طرفی تاکنون در مراجع داخل، مطالعه بر روی توربین بادی 660 کیلوواتی با استفاده از DFIG و در حالت مستقل از شبکه صورت نگرفته است، بنابراین با توجه به مزایای استفاده از DFIG در توربین بادی، ضرورت این نوع پژوهش‌ احساس می‌شود. در همین راستا، مطالعۀ موردی روی توربین بادی 660 کیلووات شرکت وستاس و با هدف طراحی ساختار کنترلی مطلوب به‌منظور استفاده از DFIG در حالت مستقل از شبکه انجام می‌شود. دو روش کنترل مستقیم ولتاژ و غیرمستقیم ولتاژ استاتور بر پایه کنترل برداری نیز بررسی می‌شوند. در انتها برای صحت‌سنجی، دو سناریو جهت شبیه‌سازی مد نظر است که نتایج آن به‌طور مفصل، مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها