طراحی جبران‌ساز توزیع‌شدۀ موازی فازی برای ناحیۀ جذب حداکثر توان از یک توربین باد

نویسندگان

چکیده

توربین بادی یکی از مهم‌ترین منابع تولید برق است که سریع‌ترین رشد را در بین منابع تجدیدپذیر انرژی از لحاظ ظرفیت تولید، به خود اختصاص داده است. دغدغۀ کار کنترل بر روی این سیستم، به‌سبب برداشت انرژی با بازدهی بالا، همواره مد نظر محققان بوده است. از آنجایی که توربین بادی دارای یک مدل ریاضی غیرخطی است، برای استفاده از تکنیک‌های کنترل خطی در این گزارش، ترم غیرخطی برحسب یک پارامتر خطی‌سازی شده و سپس مدل فازی T-S بر روی مدل‌های خطی کارگزاری می‌شود تا متناسب با سرعت باد، استنتاجی از مدل‌های خطی شده را در هر لحظه نتیجه دهد. در مرحلۀ بعد، یک کنترل‌کنندۀ بهره برنامه‌ریزی‌شدۀ فازی تحت عنوان «جبران‌ساز توزیع‌شدۀ موازی (PDC)» در فضای حالت استفاده شده است که مبتنی بر مدل فازی T-S توربین بادی، با تغییر سرعت باد تغییرات لازم در بهره‌های بازگشتی را اعمال می‌کند. با توجه به تداخل توابع عضویت در مدل توربین و کنترل‌کننده، به‌کمک تابع Lyapunov مخصوص با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی اثبات می‌گردد که کنترل‌کنندۀ طراحی‌شده، سیستم پایداری را ایجاد کرده است. در نهایت، مقایسه‌ای بین کنترل‌کننده‌های کلاسیک تناسبی‌ـ‌انتگرال‌گیر‌ـ‌مشتق‌گیر (PID) و طرح مقاله صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها