تحلیل ترمواکونومیک تولید هم‏زمان آب و توان از طریق نمک‏ زدایی حرارتی در کنار چرخه ترکیبی پس ‏فشاری

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مقالۀ حاضر، مدل جامعی را برای شبیه‏سازی فرآیند تولید هم‏زمان آب‌شیرین و توان بر پایۀ نمک‏زدایی حرارتی بررسی می‏کند. در بخش اول، به‌منظور راست‌آزمایی عملکرد مدل ارائه‌شده، نیروگاه تولید هم‏زمان الطویلای امارات به کمک ترموفلکس 19، شبیه‌سازی ترمودینامیکی شده و با شرایط واقعیِ درحال بهره‌برداری آن، مقایسه شده‌ است. درادامه، با درنظرداشتن کاستی‌های این واحد و براساس واحد‌های استاندارد تولید توان در نیروگاه‌های کشور، یک چرخۀ ترکیبی تولید هم‏زمان پیکربندی شده ‌است که در آن، از بخار پس‌فشار خروجیِ توربین بخار منبع تأمین انرژی واحد‌های نمک‌زادیی از نوع تبخیرِ ناگهانی یا تقطیرِ چند‌مرحله‌ای استفاده شده است. سیستم‌های پس‌فشاری در مقایسه با چگالشی، از نظر تأثیر مقدار پس‌فشار خروجی روی عملکرد نیروگاه مقایسه شده‌اند. افزایش پس‌فشار از 6 تا40 بار، بازده الکتریکی واحد‌های تولید هم‏زمان را نسبت به واحد تک‌منظوره تا 20% کاهش و هزینۀ تولید برق را تا 67% افزایش می‌دهد. درمقابل، منجر به ذخیرۀ حدود 23% سوخت می‌شود. مصرف برق واحد تبخیرِ ناگهانی بسیار زیاد و در موقعیت‌هایِ تولیدِ برابرِ آب، حدود 3/3 واحد تقطیر چند‌مرحله‌ای است؛ بنابراین، هزینۀ تولید واحد تبخیرِ ناگهانی، 5/12% بیشتر از هزینۀ تولید تقریباً ثابتِ $.m-3 88/0 واحد تقطیر چند‌مرحله‌ای است.

کلیدواژه‌ها