هیدروژناسیون ترکیب Mg-Ni آسیاب شده‌

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

هیدرید منیزیم ( (MgH2ازجمله مواد ذخیره‌ساز هیدروژن به‌صورت جامد است که در سال‌های اخیر به‌دلایلی ازجمله ظرفیت ذخیرۀ زیاد، بسیار به آن توجه شده است. هدف از این مقاله، بررسی عملکرد جذب در ترکیب منیزیم با بهبوددهندۀ نیکل در دمای K‌473 و فشارهای 0/2 و Mpa‌5/3 است. برای ایجاد فعالیت بیشتر و کمک به جذب بیشتر ترکیب مدّ نظر، از یک دستگاه آسیاب گلوله‌ای ماهواره‌ای استفاده شد. همچنین برای بررسی میزان جذب در ترکیب، روش حجمی انتخاب گردید و بدین سبب دستگاه سیورت طراحی و ساخته شد. آنالیز XRD نیز برای تعیین فازهای ایجادشده قبل و بعد از جذب هیدروژن انجام شد. از تصاویر SEM نیز برای بررسی ریخت‌شناسی و توزیع اندازۀ ذرات استفاده شد. با افزایش فشار در هر دو ترکیب منیزیم و منیزیم‌ـ ‌نیکل به‌دلیل نفوذ بیشتر هیدروژن در عمق فلز، افزایش میزان جذب دیده شد. بهبوددهندۀ نیکل با کمک به خردایش بیشتر در مدت آسیاب‌‌کاری و تجزیۀ مولکول‌های هیدروژن، منجر به جذب بیشتر هیدروژن توسط فلز منیزیم شد. ترکیب منیزیم و 10% وزنی نیکل، میزان جذب 04/2% و 51/3% وزنی هیدروژن را به‌ترتیب در فشارهای 0/2 و Mpa‌5/3 نشان داد.

کلیدواژه‌ها