برنامه ریزی توسعه تولید انرژی الکتریکی و جایابی نیروگاه برپایه الگوریتم ژنتیک ارتقا یافته و فرایند تحلیل سلسله مراتبی

نویسندگان

1 شرکت مدیریت شبکه برق ایران

2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

این مقاله روشی نوین برای حل مسئلۀ برنامه‌ریزی توسعۀ تولید انرژی الکتریکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهبودیافته ارائه می‌کند. برنامه‌ریزی توسعۀ تولید، یک مسئلۀ بهینه‌سازی دینامیکی غیرخطی ابعاد بزرگ با رفتار تصادفی و قیود فراوان است. برنامه‌ریزان سیستم تلاش می‌کنند با استفاده از روش‌های مختلف، ضمن پاسخ‌گویی به قیود و کاهش هزینه، آرایش بهینۀ تولید در هر سال از دورۀ مطالعه را مشخص کنند. این مقاله برای حل مسئلۀ برنامه‌ریزی توسعۀ تولید از جدول خروج ظرفیت، فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی و برخی روش‌های ابتکاری برای ارتقای عملکرد الگوریتم ژنتیک استفاده کرده است

کلیدواژه‌ها