بررسی سیستم‌های تبرید ترکیبی با میکروتوربین و چیلر جذبی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، یک سیستم ترکیبی خنک‌کننده شامل چیلر جذبی و تراکمی که با یک میکروتوربین همراه شده، مورد بررسی قرار گرفته است. میکروتوربین، توان مورد نیاز سیستم را که شامل توان کمپرسور سیکل تراکمی، توان فن‌ها و توان پمپ سیکل جذبی است، ﺗﺄمین می‌کند و گرمای گازهای خروجی آن در ژنراتور سیکل جذبی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سیستم در چهار ساختار مختلف با سیستم تبرید معمولی که شامل چیلر تراکمی و میکروتوربین است، مقایسه و اثر تغییر دمای محیط بر روی آن بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد استفاده از سیستم ترکیبی نسبت به سیستم معمولی، کاهش مصرف سوخت را به‌ همراه دارد. .

کلیدواژه‌ها