اولویت‌بندی تجهیزات بازیافت انرژی در کوره‌رنگ‌خودرو براساس معیارهای-اقتصادی، زیست‌محیطی و گرمایش‌زمین با استفاده از روش ANP

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد تاکستان

2 دانشگاه آزاد قزوین

3 دانشگاه همدان

چکیده

در این تحقیق، سعی بر ارائه مدل جهت اولویت‌بندی تجهیزات بازیافت انرژی با توجه به قوانین زیست‌محیطی و فاکتورهای اقتصادی مدّ نظر سرمایه‌گذاران است. از نتایج مهم این تحقیق، ایجاد الگویی برای مدیریت سرمایه‌گذاری در تجهیزات بازیافت انرژی در راستای اهداف اقتصادی، کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و گرمایش‌زمین می‌باشد تا با توجه به قوانین حاکم بر کشورهای مختلف، بهترین تصمیم‌گیری جهت سرمایه‌گذاری انجام پذیرد. در واقع، با استفاده از این روش، می‌توان سرمایه‌گذاری را به سمت روش‌ها و تجهیزاتی سازگارتر با محیط زیست هدایت کرد، که این خود باعث ایجاد پیشرفت در تجهیزات سازگار با محیط زیست می‌گردد

کلیدواژه‌ها