مدلسازی سیستم ترکیبی توربین بادی- پیل سوختی و سهم پیل سوختی در تامین تقاضای الکتریکی در یک منطقه نمونه

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

سیستم ترکیبی یکی از مناسب‌ترین گزینه‌های تأمین تقاضای الکتریکی در مناطق دور از شبکه است. در این سیستم‌ها باتری‌ها به دلیل ناکارآمد بودن در ذخیره‌سازی بلند‌مدت استفاده نمی‌شوند، از این‌ رو، سیستم ترکیبی پیل سوختی‌ـ توربین بادی برای تأمین تقاضای الکتریکی مناطق با وزش باد موسمی معرفی می‌گردد. در مقاله حاضر، این سیستم ترکیبی مورد تحلیل انرژی قرار گرفته است. برای منطقه‌ای از کشور با فراوانی باد‌های موسمی این سیستم مورد بررسی قرار گرفته و اتلاف انرژی و امکان کاستن از آن‌ مورد توجه بوده ‌است. در این کار، با توجه به اطلاعات باد منطقه مورد نظر برای تأمین تقاضا، مشخصات اجزا تعیین و مدلی توسعه داده می‌شود که بتواند مازاد یا کمبود توان و میزان انرژی تولیدی در هر بازه از سال را برآورد کند. در منطقه مورد بررسی نمونه (ابرکوه)، با توجه به مدل توسعه داده شده، 56% از تقاضا توسط توربین بادی و 44% توسط پیل سوختی تأمین می‌شود.

کلیدواژه‌ها