تعیین اندازه بهینه منابع در یک ریزشبکه‌ی متعامل با بازار برق جهت تامین بار الکتریکی و حرارتی با هدف کاهش وابستگی ریزشبکه به سوخت فسیلی

نویسندگان

1 شرکت نفت و گاز پارس جنوبی

2 دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده

کاهش منابع طبیعی سوخت و افزایش اهمیت مسائل زیست‌محیطی، باعث رشد فناوری منابع تجدیدپذیر و توسعه استفاده از آن‌ها در جهان شده است. پیدایش مفهوم ریزشبکه،‌ زمینه مناسبی برای توسعه این منابع فراهم کرده است. در مقاله حاضر، روشی جدید برای تعیین اندازه منابع در یک ریزشبکه متعامل با بازار برق، برای تأمین بار الکتریکی و حرارتی با هدف کاهش وابستگی ریزشبکه به سوخت فسیلی ارائه شده است. منابع به کار رفته در ریزشبکه پیشنهادی شامل منابع باد/ خورشیدی به‌ عنوان منابع اصلی، پیل سوختی به عنوان ذخیره‌ساز و منبع تولید هم-زمان، گرم‌کن به عنوان تأمین‌کننده قسمتی از بار حرارتی در زمانی که توان تولیدی بیشتر از بار، و سیستم ذخیره برق نیز ظرفیت کافی نداشته باشد، و همچنین بویلر به عنوان پشتیبان برای تأمین مطمئن بار حرارتی است. با توجه به اهمیت زیاد مسئله آلودگی، این قید به ‌صورت هزینه در تابع هدف مسئله لحاظ شده است. شاخص قابلیت اطمینان به عنوان یک قید محدودکننده در نظر گرفته شده و هزینه قطعی برق نیز در تابع هدف لحاظ گردیده است. اطلاعات بار مربوط به استاندارد IEEE و اطلاعات سرعت وزش باد و تابش خورشید، مربوط به منطقه اردبیل است. برای حل این مسئله، از الگوریتم بهبودیافته انبوه ذرات (PSO) استفاده شده است. .

کلیدواژه‌ها