جابجایی طبیعی نانوسیال آبـ مس بین دو استوانه هم‌محور افقی با وجود شش پره شعاعی روی استوانه داخلی

نویسندگان

چکیده

جریان جابجایی آزاد آرام نانوسیال آب‐مس بین دو استوانه هم محور افقی با پره‌های شعاعی روی استوانه داخلی به طور عددی مطالعه شده است. استوانه داخلی و خارجی به ترتیب در دمایTo Ti و  (Ti>To) قرار دارد. معادلات اساسی با شرایط مرزی معین با استفاده از روش حجم محدود حل شده‌اند. طرح پیوندی برای گسسته‌سازی جمله جابجایی و الگوریتم سیمپلر برای ارتباط میدان سرعت و فشار در معادلات مومنتوم استفاده شده‌اند. تاثیر افزایش طول پره‌ها، تغییر عدد رایلی و تغییر کسر حجمی نانوذرات بر میدان جریان و انتقال حرارت در حلقه بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش طول پره‌ها عدد ناسلت کاهش ولی نرخ انتقال حرارت افزایش می‌یابد. همچنین با افزایش کسرحجمی نانوذرات عدد ناسلت و نرخ انتقال حرارت افزایش می‌یابد

کلیدواژه‌ها