تحلیل انرژی و اگزرژی نیروگاه بخار پالایشگاه اصفهان

نویسندگان

چکیده

دراین مقاله، سیکل نیروگاه پالایشگاه اصفهان باظرفیت64MW موردبررسی قرارگرفته و با استفاده ازمعادلات بالانس جرم، انرژی و اگزرژی برای هریک ازاجزای سیکل، بازده اگزرژی و درصد بازگشت‌ناپذیری محاسبه شده است. همچنین نتایج حاصل از آنالیز اگزرژی، بویلر را مهم‌ترین عامل نابودی اگزرژی معرفی می کند که 61/2% درصد ازکل اگزرژی ورودی به سیکل راشامل می‌شود. باتوجه به مطالعات انجام شده، افزایش دمای آب تغذیه، تأثیر به‌سزایی درکاهش تلفات اگزرژی دارد، لذا پیشنهادهایی درباره چگونگی افزایش دمای آب تغذیه داده شده است.  باتوجه به محاسبات انجام شده دراین مقاله، نیروگاه پالایشگاه اصفهان، به ازای هر°C 20 افزایش دمای آب تغذیه، افزایش راندمان اگزرژی سیکل به میزان 6/0 درصد، افزایش راندمان اگزرژی بویلر به میزان 4/0 درصد و همچنین بافرض قیمت سوخت، اعلام شده از قسمت برآورد هزینه‌های پالایشگاه اصفهان به ازای هرتن 198دلار، سالیانه حدود 520000 دلارصرفه‌جویی اقتصادی خواهدداشت.

کلیدواژه‌ها