ساخت میکروکره‌های نقره به عنوان پراکَنَنده‌های فلزی برای جمع‌آوری نور در سلول خورشیدی رنگدانه‌ای

نویسندگان

چکیده

میکروکره‌های توخالی نقره به روشی ساده و با استفاده از فرآیندی زیست‌محیطی و بهره‌گیری از قالب ساخته شدند. از میکروکره‌های کربنی که با روش گرمابی ساخته شده‌اند، به عنوان قالب استفاده شد. هسته کربنی با اعمال حرارت حذف شد تا کره‌های توخالی نقره تشکیل شود. ضخامت پوسته تشکیل شده بر روی قالب با تغییر غلظت پیش‌ماده‌ها قابل تنظیم است. با توجه به ضخامت پوسته تشکیل شده، پوسته می‌تواند یکنواخت و پیوسته، و یا ناپیوسته باشد. ذره‌های کروی نقره با سیلیکا پوشش داده شده و سپس به الکترولیت سلول خورشیدی رنگدانه‌ای اضافه شدند. به دلیل پراکندگی نور از این کره‌های نقره و در نتیجه به دام افتادن بخشی از نور که به وسیله رنگدانه‌های سلول خورشیدی جذب نشده بودند، افزایش 50% در چگالی جریان سلول خورشیدی اصلاح شده با ذره‌های کروی نقره‌ای دیده شد که منجر به افزایش 21% در بازده سلول فوتوولتایی می‌شود.

کلیدواژه‌ها