کاهش ولتاژ وجه مشترک در مبدل ماتریسی با حذف بردار صفر

نویسندگان

چکیده

مبدل ماتریسی، یک مبدل تبدیل انرژی مستقیم با ضریب توان ورودی بالاست. درمدولاسیون مبدل ماتریسی مستقیم، روش مدولاسیون بردار فضایی(SVM) با کنترل هم‌زمان جریان ورودی و ولتاژ خروجی استفاده می‌شود. در این روش، مجموع ولتاژهای خروجی فازها در نقطه اتصال ستاره بار، برابر صفر نیست؛ بنابراین ولتاژ وجه مشترک (CMV)غیر صفر در نقطه اتصال ستاره تولیدمی‌شود. وجود ولتاژ وجه مشترک، باعث تولیدجریان نشتی در نقطه اتصال موتور به زمین، افزایش جریان بلبرینگ موتور و کاهش عمر مفید آن می‌گردد. در این مقاله،روش‌های کاهش ولتاژ وجه مشترک، مورد مطالعه قرار می‌گیرد، سپس یک روش جدید برای کاهش ولتاژ وجه مشترک به میزان 57% ولتاژ لینکdc با تعداد وضعیت‌های کلیدزنی کمتر نسبت به روش‌های قبل معرفی می‌گردد. در این روش، از یک بردار فعال به جای بردار صفر استفاده میشود. نتایج شبیه‌سازی به منظور اثبات نقاط قوت روش پیشنهادی آورده شده است.

کلیدواژه‌ها