تحلیل جامع اگزرژی یک پمپ حرارتی زمین گرمایی دما پایین برای استفاده در شرایط اقلیمی رامسر

نویسندگان

چکیده

این مقاله، یک تحلیل جامع اگزرژی از اجزا و همچنین کل سیستم یک پمپ حرارتی پیشنهادی در شهرستان رامسر با استفاده از منبع آبی سطحی دمای پایین زمین‌گرمایی ارائه می‌دهد. فرمول‌های تحلیلی برای اتلاف اگزرژی، بازدهی اگزرژی، نسبت اتلاف اگزرژی، ضریب اتلاف اگزرژی و درجه کمال ترمودینامیکی برای تمامیاجزای پمپ حرارتی و کل سیستم ارائه شده است. این تحلیل در هر دو حالت گرمایش و سرمایش انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که برای تحلیل کامل اگزرژی یک پمپ حرارتی، باید تمامی این شاخص‌ها با هم مورد بررسی و توجه قرار گیرند. همچنین در نتایج نهایی، بیشترین اتلاف اگزرژی، ضریب اتلاف اگزرژی و نسبت اتلاف اگزرژی متعلق به کمپرسور می‌باشد، در حالیکه کمترین بازدهی اگزرژی و درجه کمال ترمودینامیکی نیز متعلق به همین جزء است؛ بنابراینمهم‌ترین جزء سیستم که بهبود آن باید مورد توجه قرار گیرد، کمپرسور است. همچنین نتایج نشان‌دهنده این نکته هستند که فن کویل، مبدل حرارتی زمین گرمایی وکندانسور (در حالت سرمایش) دیگر اجزائی هستند که می‌توان بهبود آن‌ها را مد نظر قرار داد. نتایج این بررسی می‌تواند برای طراحی و بهینه‌سازی یک پمپ حرارتی با استفاده از منابع موجود ذکر شده مورد استفاده قرار گیرد

کلیدواژه‌ها