تحلیل انرژی و اگزرژی کوپلینگ نیروگاه سیکل ترکیبی و آب‌شیرین‌کن تبخیری چندمرحله‌ای

نویسندگان

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

با توجه به نیاز رو به افزایش انرژی و کمبود منابع انرژی در سراسر جهان، بهینه‌سازی واحد تولید انرژی برای بهبود بازدهی و نرخ تولید محصول واحد بسیار مهم می‌باشد. یکی از مهم‌ترین واحدها برای تولید آب و قدرت، واحدهای قدرت دوهدفه هستند. در این نوع واحد قدرت، یک واحد آب‌شیرین‌کن با چرخه تولید قدرت، کوپل شده است. در این مقاله بر اساس این اهداف، یک آب‌شیرین‌کن چند مرحله‌ای با واحد سیکل ترکیبی شامل بویلر بازیاب حرارت، کوپل شده است. بعد از شبیه‌سازی واحد آب‌شیرین‌کن، بویلر بازیاب حرارت و چرخه بخار، تأثیر پارامترهای عملکردی سیستم، نظیر سطوح فشار عملکردی، دمای گاز ورودی به بویلر بازیاب، دماهای پینچ برای سطوح فشار و غیره بر روی بازده اگزرژی کل، نرخ تولید قدرت و آب شیرین بررسی شده‌اند. به عنوان یکی از نتایج، توان توربین بخار با افزایش فشار عملکردی سطح فشار قوی، تا یک مقدار ماکزیمم افزایش، و بعد از آن کاهش می‌یابد. این مقدار ماکزیمم با کاهش فشار عملکردی سطوح فشار ضعیف و قوی به طور هم‌زمان، افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها