کاهش مصرف سوخت در یک سیستم تغذیه جریان متناوب مستقل با به کارگیری مشخصه‌های کنترل فرکانس غیرخطی مقاوم

نویسنده

دانشگاه لرستان

چکیده

در این مقاله، با به کارگیری مشخصه‌های غیرخطی کنترل فرکانس بهینه برای منابع فرمان‌پذیر یک سیستم تغذیه جریان متناوب مستقل، مصرف سوخت اولیه آن کاهش داده می‌شود. مدیریت توان در شبکه مورد مطالعه، به صورت محلی است و مشخصه‌های افتی فرکانس به کار گرفته شده برای منابع، بر اساس مدل شبکه طراحی می‌شوند. در تعیین پارامترهای این مشخصه‌ها، عدم قطعیت در بارها و امپدانس خطوط شبکه نیز در نظر گرفته می‌شود تا مشخصه‌های مورد نظر نسبت به عدم قطعیت‌های مدل، مقاوم باشند. مشخصه‌های افتی فرکانس منابع به صورت تکه‌ای خطی بین هر دو سطح بارگذاری متوالی طراحی می‌شوند و پارامترهای آن‌ها بر اساس یک مسئله بهینه‌سازی خارج خط تعیین می‌گردد. با توجه به طریق نتایج شبیه‌سازی، کارآیی مشخصه‌های پیشنهادی هم از نظر کاهش مصرف سوخت اولیه شبکه و هم از نظر مقاوم بودن مشخصه‌ها نسبت به عدم قطعیت‌های مدل، نشان داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها