جایابی و تعیین بهینه ظرفیت واحدهای تولید هم‌زمان گازسوز جهت تأمین برق و حرارت در یک شهرک صنعتی

نویسندگان

دانشگاه صنعت آب وبرق تهران

چکیده

شرکت‌های خدماتی که مسئولیت بهره‌برداری شبکه برق شهرک‌های صنعتی را به عهده دارند، برق مورد نیاز خود را از بازار عمده-فروشی برق و یا از واحدهای گازسوز موجود در شبکه تأمین می‌کنند.از دیدگاه فنی و اقتصادی، ارائه طرح بهینه نصب واحدها در شبکه، نقشی حیاتی در بهینگی شرایط بهره‌برداری این شرکت‌ها دارد. در این مقاله، روشی شبه دینامیکی برای ارائه طرح بهینه توسعه چندساله، شامل تعیین مکان نصب، زمان، ظرفیت الکتریکی و حرارتی واحدهای تولیدهم‌زمان گازسوز یک شهرک صنعتی ارائه شده است. مسئله مدل شده، در قالب یک فرآیند بهینه‌سازی مقید به قیود تأمین انرژی مصرف‌کننده، قیود واحد گازسوز و سیستم بازیافت حرارت، ارائه شده و مسئله با هدف کاهش هزینه‌ شرکت خدماتی در یک بازه زمانی 5 ساله با استفاده از الگوریتم ژنتیک حل شده است. در تعریف مسئله، دو دیدگاهِ اولویت تولید حرارت یا تولید برق نیز در نظر گرفته شده است. در مطالعات عددی، روش مورد نظر برای طرح توسعه واحدهای تولیدهم‌زمان گازسوز در فیدر فشار متوسط منطقه صنعتی تهران مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نهایی، کارآیی این روش را در کاهش هزینه‌ها در طول 5 سال بهره‌برداری نشان می‌دهد

کلیدواژه‌ها