توزیع بهینه اقتصادی بار با در نظر گرفتن محدودیت‌های عملی نیروگاه‌ها با استفاده از الگوریتم جهش قورباغۀ بهبودیافته

نویسندگان

چکیده

توزیع اقتصادی بار، یکی از مسائل مهم در مدیریت تولید و بهره‌برداری از سیستم‌های قدرت است. در این مقاله، مسئلۀ توزیع اقتصادی بار با در نظر گرفتن تلفات شبکۀ انتقال، و نیز ملاحظات و محدودیت‌های عملی نیروگاه‌ها از قبیل نرخ افزایشی و کاهشی تولید، نواحی ممنوعۀ تولید، اثر شیر بخار و سوخت‌های چندگانه مطرح شده است. برای حل این مسئله که دارای توابع هزینۀ غیرمحدب است، از روش جدیدی مبتنی بر الگوریتم جهش قورباغۀ بهبودیافته، استفاده شده ‌است. به ‌منظور بررسی کارآیی روش پیشنهادی، نتایج شبیه‌سازی و مطالعات عددی در مثال‌های متنوع با دیگر روش‌ها مقایسه شده ‌است. نتایج مطالعات عددی ضمن سرعت و دقت، برتری روش پیشنهادی را نشان می‌دهد

کلیدواژه‌ها