جایابی و ظرفیت‌یابی هم‌زمان منابع تولید پراکنده و ادوات حفاظتی با استفاده از ترکیب الگوریتم کلونی مورچگان و تحلیل سلسله مراتبی

نویسندگان

چکیده

یکی از موضوعات مهم که در سال‌های اخیر در صنعت برق رخ داده است، استفاده از منابع تولید پراکنده در شبکه‌های قدرت است. از جمله مزایای مهم این سیستم‌ها، افزایش قابلیت اطمینان، کاهش تلفات شبکه، بهبود پروفیل ولتاژ است. منابع تولید پراکنده در هنگام بروز خطا در شبکه، با ایجاد نواحی جزیره‌ای می‌توانند باعث کاهش میزان قطعی بارها و در نتیجه، کاهش انرژی توزیع نشده شبکه شوند. از جمله ادوات حفاظتی شبکه توزیع که هماهنگی مناسبی با منابع تولید پراکنده دارند، کلیدهای بازبست بوده که قابلیت سنکرون کردن نواحی مجزای شبکه را دارا می‌باشند. به منظور هماهنگی در عملکرد ادوات حفاظتی ومنابع تولید پراکنده در این مقاله از ترکیب الگوریتم کلونی مورچگان، آنالیز حساسیت و روش تصمیم‌گیری چند معیاره استفاده شده ، به‌طوری‌که با جایابی و ظرفیت-یابی هم‌زمان منابع تولید پراکنده و ادوات حفاظتی، شاخص‌های قابلیت اطمینان، پروفیل ولتاژ و تلفات شبکه بهبود می‌یابند، و هزینه‌های سرمایه‌گذاری شبکه کمینه می‌گردند. شبیه‌سازی‌ها روی شبکه توزیع 34 شینه اصلاح شده IEEE انجام شده است.

کلیدواژه‌ها