کنترل زمان حقیقی ولتاژ و توان راکتیو در شبکه‌های توزیع متصل به تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری و تئوری فازی

نویسندگان

چکیده

با توسعه زیرساخت‌های مخابراتی، تبادل سریع داده‌ها بین اجزای شبکه با یکدیگر و با یک مرکز کنترل در شبکه‌های توزیع امکان‌پذیر شده است. همچنین کمینه‌سازی تلفات انرژی و انحراف ولتاژ باس‌ها، از مهم‌ترین اهداف بهره‌برداری در شبکه‌های توزیع به شمار می‌روند. بنابراین، ایدۀ کنترل زمان حقیقی تجهیزات شبکه توزیع برای بهره‌برداری بهینه از آن‌ها تعمیم یافته است. از طرفی، توسعه روزافزون کاربرد منابع تولید پراکنده مانند پیل‌های سوختی که با اینورتر به شبکه متصل می‌شوند و در اختیار بودن ادوات کنترل ولتاژ و توان راکتیو مانند رگولاتورهای ولتاژ پله‌ای، جبران‌کننده‌های استاتیک، خازن‌های شنت و نیز ترانسفورماتورهای کنترل نسبت بار با قابلیت کنترل‌شوندگی از مرکز، زمینه را برای استقرار این ایده فراهم کرده است. لذا در این مقاله با رویکردی جدید، کنترل زمان حقیقی ولتاژ و توان راکتیو در شبکه-های توزیع با هماهنگی تجهیزات مذکور، برای دست‌یابی به پروفیل مناسب ولتاژ، کمینه‌سازی تلفات و هزینه، مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین برای حل مسئله از الگوریتم جدیدی با سرعت همگرایی بالا تحت عنوان «الگوریتم رقابت استعماری» استفاده شده است. در نهایت، الگوریتم پیشنهادی بر روی یک شبکه توزیع واقعی اعمال شده و نتایج آن ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها