تعیین بهینه ظرفیت و برنامه کاری سیستم تولید هم‌زمان برق و حرارت در یک واحد صنعتی با محرک اولیه موتور گازسوز

نویسندگان

چکیده

با تجدید ساختار در صنعت برق، تولیدات پراکنده جایگاه ویژه‌ای یافته‌اند. سیستم‌های تولید هم‌زمان به دلیل بازده بالا، بیش از سایرین مورد استفاده قرار گرفته‌اند. هدف اصلی این مطالعه، تعیین بهینه ظرفیت و برنامه کاری یکسیستم CHP بر پایه موتور گازسوز در طول ساعات شبانه‌روز برای تأمین برق و حرارت یک کارخانه به‌صورت هم‌زمان است. همچنین بر اساس نصب این سیستم در کارخانه، ظرفیت و برنامه کاری بویلر‌های بخار بهینه می‌شوند. در این مقاله،با در دست داشتن بار الکتریکی و حرارتی کارخانه، ظرفیت بهینه سیستم CHP،از دید صاحب کارخانه با هدف بیشینه کردنNPVطرحبه دست آمده است. سپس مسئله بهینه‌سازی برای یک کارخانه نمونه با توجه به قوانین موجود در ایران حل شده است. در پایان، کارآیی طرح در سناریوهای مختلفی با توجه به تغییرات قیمت سوخت، تعرفه خرید برق شبکه و قیمت فروش برق به شبکه، مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها