Journal archive for Google Scholar Robot!

Energy Engineering & Management

نشریه مهندسی و مدیریت انرژیVolume 12, Number 1 (2022-4)


Analysis of Unsteady Fluid Induced Vibration Forces on a Nuclear Fuel Rod Bundle in Turbulent Axial Flow
تحلیل نیروهای ارتعاشی القایی غیردائم وارد بر یک مجتمع سوخت هسته‌ای در جریان محوری مغشوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multi-Objective Optimization of Performance of a Solar Air Heater with Fin and Baffle and Recycle Using Genetic Algorithm
بهینه‌سازی چندهدفۀ عملکرد یک هواگرمکن خورشیدی به‌همراه فین و بافل و بازچرخش با کمک الگوریتم ژنتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Energy Efficiency and Exergy of Solar Collector Bed, Operating Plate under Turbulent Nanoscale Flow with Molybdenum Disulfide Nanoparticles in Different Morphologies for Tropical Regions of Iran
تعیین بازده انرژی و اگزرژی کلکتور خورشیدی صفحۀ تخت عمل‌کننده تحت جریان آشفتۀ نانوسیال با نانوذرات دی‌سولفید مولیبدن در موفولوژی‌های مختلف برای مناطق گرمسیری ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental Investigation of Thermal and Electrical Performances of a Nanofluid-cooled Photovoltaic/Thermal System Equipped with a Sheet-and-grooved Serpentine Tube Collector
بررسی آزمایشگاهی عملکرد گرمایی و الکتریکی یک سیستم فتوولتائیک/گرمایی با خنک‌کاری نانوسیال و مجهز به کلکتور صفحه-لولۀ مارپیچی شیاردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental Investigation of a Solar Desalination Performance Based on Humidification-dehumidification Technique with Air and Water Closed Cycle
بررسی تجربی عملکرد آب‌شیرین‌کن خورشیدی به روش رطوبت‌زنی- رطوبت‌زدایی با استفاده از سیکل بستۀ آب‌وهوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using system dynamics approach to identify factors affecting energy consumption and CO2 emissions in urban transport: A Case Study of Tehran
به‌کارگیری رویکرد سیستمی در شناخت عوامل مؤثر بر مصرف انرژی و انتشار CO2 در بخش حمل‌ونقل شهری؛ مطالعۀ موردی: شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis and Performance of Nickle and Cerium Metal Oxide Nanocatalysts Based on Zirconia to Produce Biodiesel
سنتز و عملکرد نانوکاتالیزورهای اکسید فلزات سریم و نیکل بر پایۀ زیرکونیا به‌منظور تولید بیودیزل‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Day-Ahead Generation Scheduling of Power System in Presence of Fast Generation Resources under Uncertainty of Renewable Generation Units.
برنامه‌ریزی تولید روزپیش سیستم قدرت در حضور منابع تولید سریع تحت عدم‌ قطعیت واحدهای تولید تجدیدپذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Home Energy Management Using Multi-Agent Reinforcement Learning
مدیریت مصرف انرژی خانگی با استفاده از یادگیری تقویتی چندعاملی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Wind Energy Conversion System Based on Dual Stator Winding Induction Generator for Supplying Autonomous AC Load
سیستم تبدیل انرژی بادی مبتنی بر ژنراتور القایی با سیم‌پیچ استاتور دوگانه جهت تغذیۀ بار AC مستقل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Solar Energy System Design of Ultralight Aircraft for Smoke Detection and Fire Alarm Proposes
طراحی سیستم انرژی خورشیدی جهت تأمین انرژی الکتریکی هواپیمای فوق سبک به‌منظور تشخیص دود و اعلان حریق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Nonlinear Voltage Stability Index Based on Vector Analysis Method and Measurements of Active and Reactive Powers of Power System
یک شاخص غیرخطی ارزیابی پایداری ولتاژ مبتنی بر روش آنالیز برداری و اندازه‌گیری‌ از توان‌های اکتیو و راکتیو سیستم قدرت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Planning and Operation of the Active and Reactive sources Constrained to Voltage Security in the Reconfigurable Smart Distribution Network
برنامه‌ریزی و بهره‌برداری منابع اکتیو و راکتیو مقید به امنیت ولتاژ در شبکۀ توزیع هوشمند قابل بازآرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multi-objective Optimization of Customers’ Load and Local Energy Resources to Increase Profitability and Decrease Pollution of Smart Microgrid
بهینه‌سازی چندهدفۀ بار مشترکین و منابع انرژی محلی جهت افزایش سودآوری و کاهش آلایندگی ریزشبکۀ هوشمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 4 (2022-1)


Feasibility Study of Solar Ejector Cooling Cycle in Different Weather Conditions
مطالعۀ امکان‌سنجی استفاده از سیکل تبرید اجکتور خورشیدی در مناطق مختلف آب‌وهوایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fault Location and Classification in non-Homogeneous Transmission Line Utilizing Breaker Transients
تشخیص محل خطا و طبقه‌بندی آن در خطوط انتقال ناهمگن با استفاده از گذرای مدارشکن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fault Detection and Location In DC Microgrids by Recurrent Neural Networks and Decision Tree Classifier
تشخیص وقوع خطا و مکان آن در ریز شبکه‌های DC با استفاده از شبکه‌های عصبی بازگشتی و دسته‌بند مبتنی بر درخت تصمیم‌گیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Methodology for Unified Assessment of Physical and Geographical Dependencies of Wide Area Measurement Systems in Smart Grids
ارائۀ یک روش برای ارزیابی جامع وابستگی‌های جغرافیایی و فیزیکی سیستم اندازه‌گیری ناحیۀ گسترده در شبکه‌های هوشمند الکتریکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association Rule Mining Application to Diagnose Smart Power Distribution System Outage Root Cause
کاربرد استخراج قواعد انجمنی در شناسایی علت خاموشی‌ سیستم‌های هوشمند توزیع انرژی الکتریکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Extending Boundaries of the Feasible Operations of the Integrated Gas-Electric Systems Using Joint Demand Response Programs
توسعۀ مرزهای بهره‌برداری مجاز سیستم برق و گاز با استفاده از برنامه‌های پاسخ‌گویی بار توأم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Energy Optimization of Under-actuated Crane Model for Time-Variant Load Transferring Using Optimized Adaptive Combined Hierarchical Sliding Mode Controller
بهینه‌سازی انرژی در جرثقیل زیر‌تحریک برای انتقال بار متغیر با‌زمان با کنترل‌کنندۀ مد لغزشی سلسله‌مراتبی ترکیبی تطبیقی بهینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 3 (2021-11)


Performance Improvement of a Transcritical Carbon Dioxide Compression Refrigeration System by Means of an Absorption After-cooler
افزایش کارایی سیستم سرمایش فوق بحرانی دی‌اکسیدکربن با استفاده از پس‌خنک‌کن جذبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental Study of Maisotsenko Cross-Flow Cooler and Numerical Solution of Air in Mass and Heat Exchanger
بررسی تجربی عملکرد کولر تبخیری غیرمستقیم جریان عمود و حل عددی جریان هوا در مبدل حرارت-جرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Barriers to the Development of CHP Technologies in Iran Using Multi-Level Perspective
شناسایی موانع توسعۀ فناوری‌های تولید همزمان برق و حرارت در ایران با استفاده از رویکرد تحلیل چندسطحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Power Quality Improvement in a Steel Plant by an Optimized Shunt Active Power Filter Based on Developed P-Q Theory
ارائۀ یک فیلتر فعال موازی بهینه‌شده برای بهبود کیفیت توان در یک کارخانۀ فولاد مبتنی بر تئوری P-Q توسعه‌یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Demand Side Resources Potential Regarding Climate Changes
تخمین پتانسیل منابع سمت تقاضا با توجه به تغییرات آب‌وهوایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of High Impedance Faults in Distribution Networks Using Stationary Wavelet Transform
تشخیص خطای امپدانس بالا در شبکه‌های توزیع با استفاده از تبدیل موجک ایستا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Hyper-Spherical Search Algorithm for Combined Heat and Power Planning Considering Peak Load Model and Valve Point Effect
استفاده از الگوریتم جست‌وجوی ابرکروی به‌منظور برنامه‌ریزی تولید همزمان انرژی الکتریکی و حرارتی با در نظر گرفتن مدل پیک بار و اثر دریچه‌های بخار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improved Fault Location Using Fault Indicators and Loads Probabilistic Model
مکان‌یابی خطای بهبودیافته با به‌کارگیری نشانگرهای خطا و مدل احتمالاتی بار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Transient Behavior Analysis of Grid-connected DFIG Based Wind Turbine During Power System Faults
بررسی رفتار گذرای ژنراتور القایی دوسو تغذیه متصل به سیستم‌ قدرت در هنگام بروز خطا در شبکه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Robust Dynamic Sliding Mode Torque Observer for Wind Turbine
رؤیتگر گشتاور مد لغزشی دینامیکی مقاوم برای توربین بادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 2 (2021-7)


Application of Guide Blades for Improving the Performance of Savonius Wind Turbines
استفاده از پره‌های راهنما برای بهبود عملکرد توربین بادی ساونیوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Three Dimensional Transient Numerical Modeling of Temperature Distribution and Output Power in Photovoltaic Module
مدل‌سازی عددی، سه‌بعدی و گذرای توزیع دما و توان خروجی در ماژول فتوولتائیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thermodynamic Modeling and Comprehensive Off-design Performance Analysis of a Real Integrated Solar Combined Cycle Power Plant
مدل‌سازی ترمودینامیکی و تحلیل جامع عملکرد یک چرخۀ واقعی ترکیبی خورشیدی در خارج از شرایط طراحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Study of Heat Gradient and Crossing Energy to around Building Walls Including Phase Change Materials in Kashan Temperature Conditions
مطالعۀ عددی گرادیان حرارتی و انرژی عبوری از دیوارهای پیرامونی ساختمان دارای مواد تغییر فاز دهنده (PCM) در شرایط دمایی گرم کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Allocation of Electric Vehicles' Parking Lots in Distribution Systems Considering Urban Traffic
تخصیص بهینۀ پارکینگ‌های شارژ خودروهای برقی در سیستم توزیع با در نظر گرفتن الگوی ترافیک شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Design of a Microgrid with Multiple Energies Considering Reliability
طراحی بهینۀ ریزشبکۀ چندحاملی با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Placement and Sizing of Distributed GenerationVia an Improved Nondominated Sorting Genetic Algorithm II
جایابی و تعیین ظرفیت منابع تولید پراکنده در شبکۀ توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک مرتب‌سازی نامغلوب بهبود‌یافته II
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sensitivity Assessment of Lightning-Protection Devices' Aging Effect on Distribution Substation Insulation
آنالیز حساسیت اثر پیرشدگی سیستم حفاظت در برابر صاعقه بر عملکرد عایقی پست‌های توزیع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

System Stability-Constrainted Optimal Protection Coordination in the Microgrid Including Renewable Energy Sources and Energy Storage
هماهنگی حفاظتی بهینۀ مقید به پایداری سیستم در ریزشبکه‌ای متشکل از منابع انرژی تجدیدپذیر و ذخیره‌ساز انرژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Adaptive Method for Accurate Sharing of Harmonic and Unbalanced Loads in Islanded Microgrids
یک روش تطبیقی برای تقسیم دقیق بار‌های هارمونیکی و نامتعادل در ریزشبکه‌های جزیره‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 1 (2021-4)


Determination of Energy Production Function in Irrigated Wheat of Isfahan Province
تعیین تابع تولید انرژی در گندم آبی استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Thermodynamic Analysis of Solar Air Humidifiers
طراحی و آنالیز ترمودینامیکی دستگاه مه‌پاش خورشیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling and Thermal Parametric Analysis of U-pipe Evacuatesd Tube Solar Collectors for Four Different Climates in Iran
مدل‌سازی و تحلیل پارامترهای کلکتور خورشیدی لولۀ خلأ با لولۀ U شکل برای چهار اقلیم در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Analysis of Inlet and Outlet Room Air Vent Position for Reaching the Best Ventilation Condition with an Energy Approach
تحلیل عددی تأثیر موقعیت دریچه‌های ورودی و خروجی هوای یک اتاق برای کارایی بهتر تهویه با رویکرد انرژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dynamic Modeling of Grid Connected Photovoltaic Systems and Their Techno-Economic Assessment under Different Scenarios in Residential Sector of Several Large Cities of Iran
مدل‌سازی دینامیک سیستم‌های فتوولتائیک متصل به شبکه و ارزیابی فنی-اقتصادی آن‌ها تحت سناریوهای مختلف در بخش خانگی چند شهر بزرگ ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Fuzzy Multi-ObjectiveOptimization Model for Production and Consumption Management in Energy Micro Smart Grids
یک مدل بهینه‌سازی چندهدفۀ فازی برای مدیریت تولید و مصرف در شبکه‌های هوشمند کوچک انرژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Hybrid Group Decision Making Method to Analyze the Development of Third Generation Biodiesel in Iran
ارائۀ یک روش تصمیم‌گیری گروهی ترکیبی برای بررسی توسعۀ بیودیزل نسل سوم در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Implementaion of Interior Permanent Magnet Synchronous Motor (IPMSM) ControlB ased on Integral Terminal Sliding Mode Technique
طراحی و پیاده‌سازی کنترل موتور سنکرون مغناطیس دائم درونی با کنترل‌کنندۀ حالت لغزشی ترمینالی‌ـ انتگرالی با پردازندۀ TMS320F28335
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multi-level Energy Management Strategy for Fuel Cell Vehicle Based on Battery Combined Efficiency and Identification of Vehicle Operation State
استراتژی مدیریت انرژی چندسطحی در خودروی پیل‌سوختی بر مبنای بازده ترکیبی باتری و شناسایی حالت عملکرد خودرو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Strategy of Energy retailer in Integrated Market Using Smart Energy Hub Framework
تعیین استراتژی بهینۀ خرده‌فروش انرژی در بازار یکپارچه با استفاده از مفهوم سپهر هوشمند انرژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 4 (2021-1)


Effects of Using Sun-shape Turbulator on Thermal-Hydraulic Performances of a Heat Exchanger Filled with Nanofluid
اثرات استفاده از توربولاتور خورشیدی‌شکل بر عملکرد حرارتی‌- هیدرولیکی مبدل حرارتی پُرشده از نانوسیال دوفاز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Simulation of a Parabolic Dish Solar Collector filled with a Two-Phase Nano-fluid
شبیه‌سازی عددی دریافت‌کنندۀ انرژی خورشیدی سهموی- بشقابی حاوی نانوسیال دوفازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Control Strategy for Controlling Isolated Microgrid
استراتژی کنترلی جدید برای کنترل ریزشبکۀ ایزوله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Liquefied Natural Gas (LNG): Alternative Marine Fuel Restriction and Regulation Considerations, Environmental and Economic Assessment
استفاده از گاز طبیعی مایع (LNG) به‌عنوان سوخت جایگزین کشتی‌ها و بررسی محدودیت‌ها و ملاحظات قانونی به همراه ارزیابی اقتصادی و زیست‌محیطی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Optimum Insulation Thickness for Building Walls in Iran Using Life Cycle Cost Analysis
تعیین ضخامت بهینۀ عایق بهینه برای دیوار ساختمان‌ها در ایران با استفاده از روش هزینۀ لایف سایکل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

CFD Study and Energy Optimization of Industrial Double-Cyclone in HDPE Drying Process
مطالعۀ دینامیک سیالات محاسباتی و بهینه‌سازی انرژی سیکلون دوتایی صنعتی در خشک‌سازی پلی اتیلن سنگین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Modified Series Z-Source Inverter Based on Switched Inductors with a High Voltage Gain and a Reduced Voltage Stress on Capacitors
ارائۀ یک ساختار اصلاح‌شده مبتنی بر سلول سلفی برای اینورتر منبع امپدانسی سری با بهرۀ ولتاژ بالا و تنش ولتاژ کاهش‌یافته بر روی خازن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 3 (2020-8)


Influences of Mutual-Building Heights on Aerosol Flow and Pollutants Dispersion in Urban Street Canyons under Haze-Fog Conditions
تأثیر ارتفاع ساختمان‌های متقابل بر جریان هوا و توزیع آلاینده‌ها در خیابان‌های باریک و عمیق شهری در شرایط وقوع پدیدۀ غبار- مه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review Study on the Capacitive Desalination Set and Experimental Feasibility Study on Coupling of FCDI and Solar Energy
مروری بر مطالعات انجام‌شده بر روی دستگاه آب‌شیرین‌کن خازنی و مطالعۀ تجربی امکان‌سنجی اتصال آن به انرژی خورشیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Using Electrochromic on the Cooling Load in Offices at Hot and Dry, Hot and Humid, and Cold Climates in Iran
تأثیر شیشۀ هوشمند الکتروکرومیک بر بار سرمایش ساختمان‌های اداری در اقلیم گرم و مرطوب، گرم و خشک و سرد ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Effect of Copper and Aluminiumoxide Nanoparticleson the Thermal Energy Storage Capability of Phase Change Material
بررسی تأثیر نانوذرات مس و اکسیدآلومینیوم بر قابلیت ذخیره‌سازی انرژی حرارتی در مادۀ تغییر فاز دهنده‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Wind Turbine Power Curve Modeling Using Parametric Approach
مدل‌سازی منحنی توان توربین بادی با رویکرد پارامتریک و تجزیه‌ و تحلیل عملکرد آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Planning Greenhouse Energy Supply with a Focus on Renewable Energy in Microgrid Mode
برنامه‌ریزی تأمین انرژی گلخانه‌ها با محوریت انرژی‌های تجدیدپذیر در حالت ریزشبکه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

3-D Pore Scale Flow Simulation in Porous Media to Optimized Production from the Country’s Oil and Gas Resources: Premier Technology Analysis and Implementation
شبیه‌سازی سه‌بعدی حفره‌مقیاس جریان سیال در محیط متخلخل به‌منظور برداشت صیانتی از منابع نفت و گاز کشور: تحلیل و اعمال فناوری برتر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Index for Quantitative Assessment of ‎Distribution Network Resilience in the Presence of Distributed ‎Generations
شاخصی جدید برای ارزیابی کمی تاب‌آوری شبکۀ توزیع در حضور منابع تولید پراکنده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Allocation of FACTS Devices in Gilan Regional Electric Company’s Network Using PSO Algorithm in DPL Environment of DIgSILENT Software
جایابی بهینۀ ادوات FACTS در شبکۀ برق منطقه‌ای گیلان با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات مبتنی بر DPL نرم‌افزار DIgSILENT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reliability Evaluation of Active Radial Distribution Systems Based on an Improved Classification Algorithm
ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع فعال با استفاده از الگوریتم کلاس‌بندی نقاط بار شبکه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 2 (2020-5)


The Comparison of the Performance of Combined Ejector-Vapor Compression Cycles
مقایسۀ عملکرد چرخه‌های ترکیبی اجکتور- تراکم بخار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Study of the Effect of the Coating with Ceramic Insulation of an Enclosure with Floor Heating
بررسی عددی تأثیر پوشش با عایق‌کننده‌های سرامیکی در یک محفظه با سیستم گرمایش از کف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of a Rotary Engine Key Parameters on the Engine Performance
تأثیر متغیرهای کلیدی یک موتور دوّار بر روی عملکرد آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Techno-Economic Analysis of Flexible Solar System with Taguchi Method in Iran
آزمون فنی‌اقتصادی سامانۀ خورشیدی انعطاف‌پذیر با روش تاگوچی در کشور ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Phase-changing Materials for the Thermal Management of Hybrid Vehicle Battery
استفاده از مواد با تغییر فاز جهت مدیریت حرارتی باتری خودروهای هیبریدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Effect of Energy Price on House Price in Iran
بررسی تأثیر قیمت انرژی بر قیمت مسکن در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling Solar Power Chimney and Comparing its Efficiency in Various Iranian Cities
مدل‌سازی نیروگاه دودکش خورشیدی و مقایسۀ کارایی آن در شهرهای مختلف ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of Building Energy Consumption Considering Uncertainties
بهینه‌سازی مصرف انرژی ساختمان با درنظرگرفتن عدم قطعیت‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Location of HTS-FCLs Considering Security, Stability, and Coordination of Overcurrent Relays and Intelligent Selection of Overcurrent Relay Characteristics in DFIG Connected Networks Using Differential Evolution Algorithm
جایابی بهینۀ HTSFCL‌ها با درنظرگرفتن امنیت، پایداری و هماهنگی رله‌های جریان زیاد و انتخاب هوشمند مشخصۀ رلۀ جریان زیاد در شبکه‌های متصل به نیروگاه بادی با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Bidding Strategy of a GenCo Owning CAES in Energy and Reserve Markets using Stochastic Programming
استراتژی بهینۀ پیشنهاددهی تولیدکننده شامل ذخیره‌ساز‌ انرژی هوای فشرده در بازارهای انرژی و ذخیره با استفاده از برنامه‌ریزی تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 1 (2020-4)


Performance Analysis of a Gas Turbine Cycle Equipped with a Double Acting Type Stirling Engine in a Power Generating Unit
طراحی، ساخت و ارزیابی یخچال خورشیدی با فناوری المان سردکنندۀ TEC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling the Effect of Porosity on a Solar Water-cooled Coil Filled with Water and Al2O3 Nanofluid
مدل‌سازی تأثیر تخلخل در کویل حرارتی خورشیدی پرشده با نانوسیال آب و Al2O3
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental Investigation of Thermal Management System in Power Supply Using Phase Change Material (PCM)
بررسی تجربی سیستم مدیریت حرارتی منبع تغذیه با استفاده از مواد تغییر فازدهنده (PCM)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing of an Industrial Thermoelectric Generator System on a City Gate Station’s Smokestack
طراحی یک نمونۀ صنعتی سیستم ژنراتور ترموالکتریک بر روی دودکش یک ایستگاه تقلیل فشار گاز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Technical and Economic Evaluation of Ice Thermal Energy Storage Performance in Different Climates for Official Buildings in Iran
ارزیابی فنی و اقتصادی عملکرد سیستم ذخیره‌سازی سرما برای ساختمان اداری در اقلیم‌های مختلف ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

WEMS-1: Watergy Integrated Modeling for Optimaltechnology Assessment in Steel Industry- Case Study: Esfahan Mobarakeh Steel Company (MSC)
WEMS-1؛ مدل یکپارچۀ سیستم واترژی (آب-انرژی) برای ارزیابی ترکیب بهینۀ فناوری در صنعت فولاد (نمونۀ مورد مطالعه: فولاد مبارکه اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Feasibility of LNG Production from Iranian Gas Trunk Line for Road Transportation
امکان‌سنجی تولید گاز طبیعی مایع‌شده از خط لولۀ سراسری گاز ایران برای مصرف در حمل‌ونقل جاده‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance Improvement of Evaporative Cooler Equipped with a Permanent Magnet Brushless Motor Using Power Control Method
بهبود هوادهی و عملکرد کولر آبی مجهز به موتور آهن‌ربا دائم بدون جاروبک با اصلاح روش کنترلی درایو و به‌کارگیری رویکرد کنترل توان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sensorless Commutation Method for BLDC Motorswithout Low-Pass Filter and Phase Shifter
کموتاسیون بدون حسگر موتور BLDC بدون فیلتر پایین‌گذر و شیفت‌دهندۀ فاز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improving the Performance and Saving of Energy via Imperialism Competitive Algorithm in a Novel Dual Axis Sun-tracking System
بهبود عملکرد و صرفه‌جویی انرژی با بهینه‌سازی از طریق الگوریتم رقابت استعماری در سیستم ردیاب خورشیدی دو محوره جدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 4 (2020-1)


Performance Analysis of a Gas Turbine Cycle Equipped with a Double Acting Type Stirling Engine in a Power Generating Unit
بررسی عملکرد یک سیکل توربین‌گاز مجهز به یک موتور استرلینگ نوع دوطرفه در یک واحد تولید توان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental Investigation on CuO/Water Nanofluid Effect on the Heat Transfer Rate of Heat Pipe Network
بررسی تجربی تأثیر نانوسیال اکسید مس بر میزان انتقال حرارت در شبکۀ لوله‌های حرارتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reducing Water Consumption of Power Plant Utilizing Dry-Cooling Tower with Downfall Water
کاهش آب مصرفی نیروگاه بخار با استفاده از برج خنک‌کن خشک اجباری با ریزش آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Investigation of Effective Parameters on Efficiency of Solar Chimney
بررسی عددی پارامترهای مؤثر بر سرعت هوا در دودکش خورشیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Site Selection of Large-Scale Photovoltaic Power Plants by Using a Geographic Information System, Analytic Hierarchy Process, and TOPSIS: A Case Study of Karbala Province in Iraq
ارزیابی مکان‌های مناسب برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در مقیاس بزرگ با بهره‌گیری از سیستم‌های اطلاعاتی جغرافیایی (GIS)، روش‌های فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) و TOPSIS (مطالعۀ موردی: استان کربلا، کشور عراق)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing Capital Market Financial Instrument for Energy Efficiency Projects in Residential Buildings Using Thematic Analysis
طراحی ابزار تأمین مالی طرح‌های کارایی انرژی در ساختمان‌های مسکونی از طریق بازار سرمایه با استفاده از روش تحلیل مضمون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Distributed Control of Voltage and Frequency of Multi-machine Systems with Capability of Active and Reactive Power Control Utilizing Battery Energy Storage Systems
کنترل توزیع‌شده و مداوم ولتاژ و فرکانس سیستم چندماشینه با قابلیت کنترل هم‌زمان توان اکتیو و راکتیو با بهره‌گیری از باتری ذخیره‌ساز انرژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Approach for Reactive Power Control of Single Phase Transformerless Inverter to Modify Power Quality in Stand-alone Micro-Grids with Current Leakage Elimination
کنترل توان راکتیو توسط اینورترهای تک‌فاز بدون ترانسفورماتور با قابلیت حذف جریان نشتی حالت مشترک به‌منظور بهبود کیفیت توان در ریزشبکه‌های جزیره‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis and Simulation of Axial Flux Switched Reluctance Motor with Modified Stator Structure in Static and Dynamic Conditions
تحلیل و شبیه‌سازی موتور سوئیچ رلوکتانس شارمحور با استاتور تغییر ساختاریافته در حالت استاتیکی و دینامیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing of a New Transformer Ground Differential Relay Based on Probabilistic Neural Network
طراحی یک رلۀ دیفرانسیل زمین جدید بر اساس شبکۀ عصبی احتمالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 3 (2019-10)


Optimization of Thermal performance of External Walls of Residential Building in Cold and Dry Climate by Utilizing the Energy Simulation Software (A Case Study: Mashhad, Iran)
بهینه‌سازی عملکرد حرارتی جداره‌های خارجی یک ساختمان مسکونی میان‌مرتبه در اقلیم سرد و خشک با بهره‌گیری از نرم‌افزار شبیه‌ساز انرژی (نمونۀ موردی: شهر مشهد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Promotion the Efficiency of Thermosyphon Solar-Electrical Water Heaters using a Daily Scheduled Timer Key
ارتقای کارایی آبگرمکن ترموسیفونی خورشیدی- برقی با استفاده از کلید زمانکار روزانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improving the Estimation and Operation of Optimal Power Flow(OPF) Using Bayesian Neural Network
بهبود برآورد و عملکرد در پخش بار بهینه با استفاده از شبکۀ عصبی بیزین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Applying Point Estimation and Monte Carlo Simulation Methods in Solving Probabilistic Optimal Power Flow Considering Renewable Energy Uncertainties
مقایسۀ روش‌های تخمین نقطه‌ای و شبیه‌سازی مونت کارلو در حل پخش توان بهینۀ احتمالاتی با لحاظ عدم قطعیت‌های منابع تجدیدپذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Improvement inthe Reactive Power Sharing by the Use of Modified Droop Characteristics in Autonomous Microgrids
بهبود تسهیم توان راکتیو با استفاده از اصلاح مشخصه‌های افتی در ریزشبکه‌های خودگردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Method For Determination of Hybrid Energy Storage Capacity in Isolated Microgrid
ارائۀ روش جدیدی برای تعیین ظرفیت بهینۀ ذخیره‌ساز‌های ترکیبی در ریزشبکۀ مستقل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

‌Optimal Design of Onboard Energy Storage Systems with Volume limitation for Urban Electrical Rail Transportation
طراحی بهینۀ سیستم ذخیره‌ساز متحرک با حجم محدود برای سیستم حمل‌ونقل ریلی الکتریکی شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Probabilistic Allocation Of Parking Lots In Distribution Network Considering Uncertainty
جایابی احتمالاتی پارکینگ خودروهای برقی در شبکۀ توزیع با در نظر گرفتن عدم‌ قطعیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Control Strategy for Energy Management in Plug-in Hybrid Electric Vehicles Based on Fuzzy Cognitive Maps
ساختار کنترلی جدید برای مدیریت انرژی در خودروی برقی هیبرید پلاگین مبتنی بر نقشه‌های شناختی فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scheduling of Electric Vehicle Charging Station for Profit Maximization of Vehicles and Station in Uncertainty
برنامه‌ریزی ایستگاه شارژ خودروی الکتریکی با هدف بیشینه‌سازی سود خودروها و اپراتور ایستگاه در شرایط عدم قطعیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 2 (2019-7)


Investigating the Effect of Hot Water Consumption Profile on the Performance of Solar Water Heating Systems
بررسی تأثیر الگوی مصرف آب گرم بر کارایی سیستم‌های آبگرمکن خورشیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Biodiesel Fuel Production From Sunflower Oil Using Ultrasound and Heat
بررسی مقایسه‌ای تولید سوخت بیودیزل از روغن گیاهی آفتابگردان با استفاده از امواج فراصوت و حرارت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Smart Homes in Management and Reduction of Electrical Energy Consumption
تأثیر خانه‌های هوشمند در مدیریت و کاهش مصرف انرژی الکتریکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Indoor Positioning System Based on Wi-Fi for Energy Management in Smart Buildings
سیستم مکان‌یابی داخلی مبتنی بر Wi-Fi برای مدیریت انرژی در ساختمان‌های هوشمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Bidirectional DC-DC Convreter with Zero Voltage Switching Capability for Energy Storage Application
یک مبدل DC-DC دوطرفه با قابلیت کلیدزنی ولتاژ صفر برای کاربرد ذخیره‌سازی انرژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Probabilistic Integrated Planning of Primary and Secondary Distribution Networks based on a Hybrid Heuristic and GA Approach
برنامه‌ریزی احتمالاتی توأم شبکه‌های توزیع اولیه و ثانویه با استفاده از روش ابتکاری-ترکیبی با الگوریتم ژنتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Fault Diagnosis of Open-Circuit of Back-to-Back Converters in DFIG Wind Turbines of Variable Speed Using Combiniation Signal-Based and Model-Based Methodes
تشخیص عیب مدار باز مبدل پشت‌به‌پشت ژنراتور DFIG توربین باد سرعت متغیر با استفاده از ترکیب روش‌های مدل - پایه و سیگنال - پایه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Design of Squirrel Cage Induction Motor Using Multi‌-Objective Salp Swarm Algorithm
طراحی بهینه‌ موتور القایی قفس سنجابی با استفاده از الگوریتم‌ چندهدفه اجتماع سالپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 1 (2019-4)


Feasibility and Analysis of Wind-Solar-Diesel Hybrid System for Damghan’s Rural area (a Case Study)
امکان‌سنجی و آنالیز سامانۀ هیبریدی باد- خورشیدی- دیزل (مطالعۀ موردی: منطقۀ روستایی شهرستان دامغان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Energy and Exergy Analysis of a Turboprop Engine at Different Working Condition
تحلیل انرژی و اگزرژی یک موتور توربوپراپ در شرایط کاری مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exergy-based Analysis and Efficiency Evaluation for an Aluminium Melting Furnace
آنالیز اگزرژی و ارزیابی راندمان برای یک کورۀ ذوب آلومینیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of a Modified Energy Saving Glass for Energy Management of Air Conditioning System and Transmission Improvement of In-Service Frequency Bands
ارائۀ ساختار اصلاح‌شدۀ شیشۀ کاهندۀ مصرف انرژی به‌منظور مدیریت مصرف انرژی سیستم تهویۀ مطبوع و بهبود مخابرۀ باندهای کاربردی مخابراتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Fuzzy Genetic Algorithm to Power Control in Wireless Body Areanet Work
ارائۀ یک الگوریتم فازی-ژنتیک برای کنترل توان در شبکه‌های حسگر بی‌سیم بدنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Virtual Impedance‒Based Adaptive Droop Control to Improve Reactive Power Sharing for Inverter-Based Microgrids
کنترل افتی‌‌تطبیقی مبتنی بر امپدانس مجازی به‌منظور بهبود تسهیم توان راکتیو در ریزشبکه‌های اینورتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Economic Dispatch of Power and Heat Considering the Environmental Pollutants and Operational Constraints of Power Plants with the Multi-objective Harmony Search Algorithm (MOHS)
توزیع اقتصادی توان و حرارت (CHPED) با در نظر گرفتن آلاینده‌ها و قیود عملیاتی نیروگاه‌ها با الگوریتم جست‌وجوی‌ هارمونی چندهدفه (MOHS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recos Participation in Congestion Management Based on Supervised DR
مشارکت خرده‌فروشان در مدیریت تراکم بر اساس پاسخ‌گویی بار نظارت‌شده توسط بهره‌بردار شبکه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 4 (2019-1)


Hydrodynamic-thermal Variations of a Nanofluid in a Tube Equipped with a Twisted Tape
بررسی تغییرات هیدرودینامیکی-حرارتی یک نانوسیال در یک لولۀ مجهز به نوار پیچشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Advanced Exergy Analysis of Cogeneration System Based on Gas Turbine and Organic Rankine Cycle
تحلیل انرژی و اگزرژی پیشرفتۀ سیستم تولید همزمان بر پایۀ توربین گاز و چرخۀ رانکین آلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Parametric Study of Thermal Behavior of the Salt Sradient Solar Pond under Urmia’s Climatic Conditions
بررسی پارامتریک رفتار حرارتی استخر خورشیدی گرادیان نمک برای وضعیت آب‌وهوایی شهر ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Heller Cooling Towers and Increasing their Efficiency, Case Study: Shahid Mohammad Montazeri Power Plant
مطالعۀ برج‌های خنک‌کنندۀ هلر و ارائۀ یک راهکار برای افزایش کارایی آن (مطالعۀ موردی: نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development a Hybrid Computational Model Based on Artificial Neural Network to Predict Natural Gas Global Demand
توسعۀ مدل محاسباتی ترکیبی بر پایۀ شبکۀ عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی تقاضای جهانی گاز طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sustainable Performance Evaluation in Uncertainty Conditions Using Balanced Scorecard and Shannon Entropy Based on Gray Delphi Method with Three Parameters (Case Study: Solar Industry in Iran)
ارزیابی عملکرد پایدار در شرایط عدم قطعیت با استفاده از کارت امتیازی متوازن و آنتروپی شانون مبتنی بر تکنیک دلفی خاکستری سه‌پارامتری (مطالعۀ موردی: صنایع خورشیدی در ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Optimal Investment Strategies in Power Generation Sector Affected by Green Policies Considering the Wake Effect
تعیین استراتژی‌های بهینۀ سرمایه‌گذاری در بخش تولید انرژی الکتریکی متأثر از سیاست‌های سبز با در نظر داشتن اثر رد در توربین‌های بادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Method for Identification of Critical Lines with the Potential for Triggering Cascading Failures in Power Grids
روشی نوین برای تشخیص خطوط بحرانی با پتانسیل ایجاد خروج‌های پی‌در‌پی در شبکه‌های قدرت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 3 (2018-10)


Improving the Efficiency of the Solid-state Energy Conversion by Means of Thermoelectric Nanostructures
بهبود بازده تبدیل انرژی حالت جامد با استفاده از نانوساختارهای ترموالکتریک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Technical and Economic Analysis of Utilization of Turbuexpander in Oil Platforms for Power Generation
تحلیل فنی و اقتصادی کاربرد توربین انبساطی در سکوهای گازی‌‌‌ ـ نفتی جهت تولید توان الکتریکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Kinetic Effect of Carbon Particle Size on Species Emmisions and Characteristics of Methan-Soot Combustion
مطالعۀ سینتیکی اثر اندازۀ ذرات دوده در هم‌سوزی متان-کربن بر مؤلفه‌های سینتیکی و گونه‌های اساسی احتراق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Tube Geometry with Turbulator on Increasing the Thermal Performance of the Heaters Used in Gas Stations
بررسی تأثیر هندسۀ لولۀ همراه با توربولاتور بر افزایش عملکرد حرارتی گرمکن‌ مورد استفاده در ایستگاه‌ تقلیل فشار گاز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feasibility of Usage Recovery Heat Exchanger in Vapor Compression Refrigeration Cycle by Using Thermodynamic, Heat Transfer and Economic Analyses
امکان‌سنجی استفاده از مبدل بازیاب حرارت در سیکل تبرید تراکمی بخار با آنالیز ترمودینامیکی، انتقال حرارت و اقتصادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Power Consumption and Business Cycle in Iran with an Emphasis on the Industrial Sectors
بررسی ارتباط مصرف برق با ادوار تجاری در ایران با تأکید بر بخش صنعت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Long Run Marginal Cost Pricing Method for Revenue Reconciliation of Transmission Network in Restructured Power System
روش نوین قیمت‌گذاری هزینۀ نهایی بلندمدت برای جبران کمبود درآمد شبکۀ انتقال در سیستم قدرت تجدید ساختارشده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 2 (2018-7)


An Analysis of Exergy, Thermo-economic, and Optimization of a CCHP System for a Residential Complex
تحلیل اگزرژی و ترمواکونومیک و بهینه‌سازی یک سیستم CCHP با ذخیره‌سازی حرارتی برای استفاده در یک مجتمع مسکونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Mathematical Model for Fuel Pricing Considering Supply Chain Network Design Decisions
ارائۀ مدلی ریاضی برای قیمت‌گذاری سوخت با در نظر گرفتن تصمیمات طراحی شبکۀ زنجیرۀ تأمین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Air Pollution on Photovoltaic Solar Panels Performance
تأثیر آلودگی هوا بر عملکرد پنل‌های خورشیدی فتوولتائیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biodiesel Production from Tomato Seeds with In-situ Transesterification Process
تولید دیزل زیستی از دانه‌های گوجه‌فرنگی توسط فرایند تبادل استری مستقیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring the Effect of Conservative Voltage Reduction on Optimal Operation Scheduling of Smart Distribution Grids Considering the Presence of Electric Vehicles
بررسی تأثیر کاهش محافظه‌کارانۀ ولتاژ بر برنامه‌ریزی بهره‌برداری بهینۀ شبکۀ‌ توزیع هوشمند در حضور خودروهای الکتریکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On-Line Faults Detection and Classification in PV Array Using Bayesian and K-Nearest Neighbor Classifier
تشخیص و کلاسه‌بندی برخط خطا در یک مزرعۀ خورشیدی با استفاده از روش بیزین و k نزدیک‌ترین همسایه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Novel High Efficient Single Phase Photovoltaic Inverter to Stop the Common Mode Leakage Current in Microgrid Applications
ارائۀ یک اینورتر تک‌فاز فتوولتاییک جدید با بازدهی بسیار بالا به‌منظور حذف جریان نشتی حالت مشترک در کاربردهای ریزشبکه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 1 (2018-5)


Effects of Ambient Air Temperature and Relative Humidity on the Performance of Photovoltaic (PV) Panels
مطالعۀ اثر رطوبت و دمای محیط بر عملکرد پنل‌های فتوولتائیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation and exergy-economic optimization of a trigeneration system
شبیه‌سازی و بهینه‌سازی اگزرژی- اقتصادی یک سیستم تولید سه‌گانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Techno-Economic Analysis of a Stand-Alone Hybrid Wind Energy System with Fuel Cell Case Study: Kouhin Region in Qazvin
تحلیل فنی اقتصادی سامانۀ هیبریدی به‌صورت جدا از شبکۀ انرژی بادی و پیل سوختی: مطالعۀ موردی منطقۀ کوهین قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing a Framework for Prioritizing the Risks Involved in Oil and Gas Desalination Plant Using Combined Techniques of FuzzyAHP and SWOT Model(Case Study: Naftshahr Desalination Plant)
ارائۀ چهارچوبی جهت اولویت‌بندی ریسک‌های موجود در واحدهای نمک‌زدایی نفت و گاز با استفاده از تلفیق تکنیک AHP فازی و مدل SWOT (مطالعۀ موردی واحد نمک‌زدایی نفتشهر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis of Heat Exchanger Networks Using Combination of Stochastic and Deterministic Algorithms
سنتز شبکۀ تبادلگر‌های حرارتی با استفاده از ترکیب یک الگوریتم اکتشافی با یک الگوریتم قطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Economic Evaluation of the Installed PV Arrays in a Certain Area of Solar Fields by the Deployment of the Fixed Reconfiguration Method
برآورد اقتصادی نصب آرایه‌های خورشیدی در واحد سطح نیروگاه‌های فتوولتائیک با استفاده از پیکربندی مجدد آرایه‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 4 (2018-1)


Improvement of thermal performance of the floor heating system using the metallic bridges
بهبود عملکرد سیستم گرمایش از کف با استفاده از پل‌های فلزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Pump Scheduling for Water Distribution Networks Regarding to the Pump Maintenance
برنامه‌ریزی بهینۀ زمان‌بندی پمپاژ به مخازن شبکه‌های توزیع آب با کنترل هزینۀ استهلاک پمپ‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Probabilistic Study of Voltage in Distribution Network Considering Wind Turbine and Static Load Model with Gamma Distribution
مطالعات احتمالاتی ولتاژ در شبکۀ توزیع با حضور تولیدات پراکندۀ بادی با درنظرگرفتن مدل‌های استاتیکی بار با توزیع احتمال گاما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Load Uncertainty on Prioritizing Demand Response Programs
بررسی تأثیر عدم قطعیت بار بر اولویت اجرای برنامه‌های پاسخ‌گویی بار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency Enhancement of In0.5Ga0.5P solar Cell by Optimizing Structural Parameters Using Parametric Method
افزایش راندمان سلول‌ خورشیدی In0.5Ga0.5P با بهینه‌سازی پارامتر‌های ساختاری به روش پارامتریک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multi-Stage Under Frequency Load Shedding Relay in Islanded Distribution Systems
حذف بار فرکانسی چندمرحله‌ای در سیستم توزیع جزیره‌‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 3 (2017-11)


A Location-Allocation Model for Four-Stage Biomethane Supply Chain (Case Study: Biomethane Supply Chain in Khorasan Razavi)
ارائۀ مدل مکان‌یابی- تخصیص زنجیرۀ ‌تأمین چهارمرحله‌ای بیومتان (موردمطالعه: طراحی زنجیرۀ ‌تأمین بیومتان در استان خراسان‌ رضوی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Optimization Model for Biofuel Supply Chain Design under Autoregressive Moving Average Demand
مدل بهینه‌سازی طراحی زنجیرۀ تأمین سوخت زیستی تحت تقاضای خودرگرسیون برداری میانگین متحرک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Ability to Life Increase of Zinc - Silver Batteries By Optimizing Press Pressure Used in the Production of Silver Electrodes
ارزیابی قابلیت افزایش عمر باتری‌های روی‌ـ نقره به‌وسیلۀ بهینه‌سازی فشار پرس به‌کاررفته در تولید الکترودهای نقره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Novel Approach for Comprehensive Modeling of Grounding System of HV Towers Using Vector Fitting Method
ارائۀ یک روش نوین به‌منظور مدل‌سازی جامع سیستم‌ زمین دکل‌های فشار قوی و برج توربین‌های بادی با استفاده از روش برازش برداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preventive and Corrective Maintenance to the Lifetime Efficiency of Power Transformer Considering the Effect of Aging on Reliability
نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و اصلاحی به‌منظور بهره‌وری طول عمر ترانسفورماتور قدرت با درنظرگرفتن تأثیر فرسودگی بر قابلیت اطمینان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Planning of Energy Hub for Joint Operation of Electricity and Gas Systems Considering Reliability Index
طراحی بهینۀ سپهر انرژی برای بهره‌برداری توأم از سیستم‌های برق و گاز با درنظرگرفتن شاخص قابلیت اطمینان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 2 (2017-7)


Performance Analysis of a Multi-Effect-Desalination Thermo-Vapor Compression(MED-TVC) System Integrated in a Combined Cooling, Heating and Power (CCHP) System
ارزیابی عملکرد تلفیق آب‌شیرین‌کن چنداثرۀ تقطیری با تراکم بخار (MED-TVC) در یک سیستم تولید همزمان برق، حرارت و سرما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritize the renewable-power plants using a combination of Modified Digital Logic and fuzzy VIKOR methods
اولویت‌بندی احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر با استفاده از تلفیق روش منطق دیجیتالی بهبودیافته و ویکور فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Thermodynamic Parameters and Essentioan Oil Content in Drying of Rosemary by Applying a Microwave Pulsed Pretreatment
بررسی پارامترهای ترمودینامیکی و میزان اسانس در فرایند خشک‌شدن رزماری با استفاده از پیش‌تیمار مایکروویو پالسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nonlinear Modelling and Complementary Robust Control of Variable Speed Pitch Regulated Wind Turbine Generator
مدل‌سازی غیرخطی و کنترل جامع مقاوم توربین بادی سرعت‌ـ متغیر با ژنراتور القایی قفس سنجابی و کنترل زاویۀ پیچش پره‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Optimization of a Hybrid Photovoltaic-Battery-Diesel Genrator system for a Remote Islanded Electrical Network
طراحی و بهینه‌سازی یک سیستم ترکیبی فتوولتاییک‌ـ‌باتری‌ـ‌دیزل ژنراتور به‌منظور تغذیۀ یک شبکۀ دورافتادۀ جزیره‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simultaneous Implementation of Controllable Load Management and Combined Heat and Power Commitment in Presence of Electriacal Storage System
برنامه ‌ریزی بهینۀ مدیریت بارهای کنترل ‌پذیر و مشارکت واحدهای تولید همزمان برق و حرارت در حضور ذخیره ‌ساز الکتریکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (2017-6)


Prediction of the Performance of a Cellulose Evaporative Cooling Pad System Using Stepwise Regression Method and Investigation of the Impacts of Effective Parameters on the Water and Electricity Consumptions
پیش‌بینی عملکرد و بررسی تغییرات عوامل مؤثر بر روی مصرف آب و برق در یک سیستم سرمایش با پد تبخیری سلولزی به‌کمک رگرسیون گام‌‌به‌‌گام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design, Manufacture and Analysis of a Geothermal Heat Pumps
طراحی‌، ساخت و تحلیل یک پمپ حرارتی زمین گرمایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing of Three Different Scenarios to Optimize Energy Consumption and Scheduling in Supply Chain
تحلیل سه سناریوی مختلف در بهینه‌سازی مصرف انرژی و زمان‌بندی در زنجیرۀ تأمین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Carboxylated Graphene Oxide as an Efficient Hole-Injection Layer in Polymer Light Emitting Diode
اکسید گرافن کربوکسیله به‌عنوان لایۀ تزریق‌کنندۀ حفرۀ مؤثر در دیود نورگسیل پلیمری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Novel Non-Isolated High Step-Up DC-DC Converter for Solar Energy Application
ارائۀ یک مبدل غیر ایزولۀ DC-DC با ضریب افزایندگی بالا برای کاربرد در انرژی خورشیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Economic Estimation of Reserve Requirements of Wind Farms with using Neural Networks to Predict Wind Speed
تخمین اقتصادی رزرو مورد نیاز مزارع بادی با بکارگیری شبکه عصبی در پیش‌بینی سرعت باد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 4 (2016-12)


Thermoeconomic Analysis and Parametric Study of Geothermal and Biomass Source ORC, Dual Fluid and Hybrid Power Plants
تحلیل ترمواکونومیکی و مطالعه پارامتریک نیروگاههای رانکین سیال آلی، تک سیالی هیبریدی و دو سیالی هیبریدی با منابع انرژی ژئوترمال و بایومس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Solar Thermal Collectors to Improve the Energy Performance of the Fresh Air HVAC Systems
بکارگیری پنلهای خورشیدی به منظور بهبود عملکرد انرژی سیستمهای تهویه مطبوع هوا تازه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Techno-economic Analysis of Rehabilitating and Repowering of Thermal Power Plants in Iran
تحلیل فنی- اقتصادی اثر بازتوانی و ارتقاء نیروگاههای حرارتی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Maximum Power Point Tracking of the Photovoltaic System Based on Adaptive Fuzzy-Neural Method
ردیابی نقطه توان ماکزیمم در سیستمهای فتوولتاییک به روش فازی-تطبیقی-عصبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Distribution System Annual Cost Minimization Using Clean Type Technologies
کاهش هزینه‌های سالیانه سیستم توزیع به کمک واحدهای تولید پراکنده پاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Energy Management and Feasibility Study of a Hybrid Energy System for a Remote Area
مدیریت بهینه انرژی و امکان سنجی اقتصادی یک سیستم انرژی ترکیبی برای یک منطقه دورافتاده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 3 (2016-11)


Combustion of Biomass Particles in a Small Scaled CHP Unit
احتراق ذرات سوخت زیست‌توده در یک واحد تولید همزمان توان و حرارت مقیاس کوچک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Moisture Content During Kohlrabi Drying Proass Using Microwave in a Fluidized Bed
پیش ‌بینی محتوای رطوبت در طی فرآیند خشک ‌کردن گیاه کلم سر به وسیله امواج مایکروویو در بستر سیالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Power Management of an Electric Vehicle with Dual-Energy Sources via Optimized Fuzzy Controller using Genetic Algorithm
مدیریت بهینه توان در خودروی برقی با دو منبع انرژی با استفاده از کنترل‌کنندۀ فازی بهینه‌شده با الگوریتم ژنتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

New Indicators for Effect Monitoring of Components’ Supply Chain in Loss of Electric Distribution System
شاخص‌های جدید پایش تأثیر چرخۀ تأمین تجهیزات بر تلفات سیستم توزیع برق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multi-Port Networks Modeling in Power System Using Vector Fitting Method to Analysis of Electromagnetic Transients
مدل‌سازی شبکه‌های چندترمیناله در سیستم‌های قدرت با استفاده از روش برازش برداری به‌منظور تحلیل حالات گذرای الکترومغناطیسی فرکانس بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Combined Heat and Power Economic Dispatch Considering Valve Point Effect and Prohibited Zones by BFPSO
برنامه‌ریزی تولید همزمان انرژی الکتریکی و حرارتی با درنظرگرفتن اثر دریچه‌های بخار و نواحی ممنوعۀ تولید توسط الگوریتم ترکیبی BF-PSO
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2016-9)


Energetic and Exergetic Analysis of a Novel Combined Cooling and Power System by the Integration of Organic Rankine Cycle (ORC) and Ejector Refrigeration System
تحلیل انرژی و اگزرژی سیستم جدید تولید همزمان سرمایش و توان با تلفیق سیکل رانکین آلی (ORC) و سیستم تبرید اجکتوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effects of Various Parameters on the Performance of a Water-Based Photovoltaic/Thermal System
بررسی تأثیر متغیرهای مختلف بر عملکرد یک سیستم فتوولتاییک/حرارتی صفحۀ تخت آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Theoretical and Experimental Performance Evaluation of Evacuated Tubes heat Pipe Collector in Sanandaj
ارزیابی تئوری و تجربی عملکرد کلکتور تحت خلأ دارای لوله‌های حرارتی در سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell Performance with Pin-Type Flow Field Design
بررسی عملکرد پیل سوختی غشاپلیمری با میدان شارش پینی لوبیا شکل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimizing of Energy Consumption in an Office Building Equipped with Intelligent Management System
بهینه‌سازی مصرف انرژی در یک ساختمان اداری مجهز به سیستم مدیریت هوشمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Wind Speed Long – Step Prediction based on RNNGA ybride Method
پیشگویی گام‌ـ بلند سرعت باد مبتنی بر مدل ترکیبی RNNGA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2016-6)


Mathematical Modeling of Solar Chimney Power Plants in Semnan City
مدل‌سازی ریاضی نیروگاه دودکش خورشیدی برای وضعیت آب‌وهوایی شهر سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Natural Gas Pricing of industrial sector in Iran by Ramsey Method and Fuzzy Regression Estimation Method
قیمت‌گذاری گاز طبیعی ایران در بخش صنعت با استفاده از مدل رمزی و روش تخمین رگرسیون فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determine the Optimal Arrangement of Wind Turbines by Considering Maximum Power and Minimum Cost of Connecting Wind Turbines
تعیین آرایش بهینه توربین‌های بادی با هدف بیشینه سازی توان خروجی مزرعه بادی و کمینه سازی هزینه اتصال توربین‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Load Power and Frequency Control based on Modified Droop Method in Hybrid Systems-Wind Turbine/ Photovoltaic/ Fuel Cell in Autonomous Stand-Alone Micro-Grids
کنترل توان و فرکانس بار مبتنی بر روش کنترلی شیب افتی بهبودیافته در سیستم‏ ترکیبی توربین بادی، فتوولتائیک و پیل سوختی در ریزشبکه‏ های مستقل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Grid-Side Converter Dynamics and Dc-Link Controller Design in DFIG-Based Wind Turbines
تحلیل دینامیک مبدل سمت شبکه و طراحی کنترل‌کنندۀ خازن لینک DC در توربین-ژنراتورهای بادی با ژنراتور القایی دوسو تغذیه (DFIG)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improving Compensation of Turbo-expander Starting by Modified DVR and STATCOM in Neka Power Plant under Fault Condition
بهبود جبران‌سازی راه‌اندازی توربین انبساطی توسط DVR بهبودیافته و STATCOM در نیروگاه نکا تحت شرایط خطا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 4 (2016-3)


Effect of Secondary Reflectors on Flux Distribution of a Fresnel Concentrator
اثر آینۀ ثانویه بر مقدار و توزیع شار ورودی لولۀ جاذب در متمرکزکننده‌های فرنل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation and Analysis of Wind Turbine Configurations in Wind Farm by Using CFD
شبیه‌سازی و تحلیل دنباله‌ی یک توربین بادی نمونه در مزرعه‌ی بادی با کمک دینامیک سیالات محاسباتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Energy and Exergy Analysis of a Micro CCHP System Based on Fuel Cell for Absorption Refrigeration
تحلیل انرژی و اگزرژی یک سیستم تولید همزمان کوچک بر پایۀ پیل سوختی پلیمری برای سرمایش جذبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

PEF Application on Optimization of Energy Consumption in Extraction of Sugar from Sugar Beet
کاربرد PEF در بهینه‌سازی مصرف انرژی در استخراج قند از چغندر قند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reduction in the Household Consumer Energy Costs Considering Cost based Operation of Micro Combined Heat and Power (Μ-CHP)
کاهش هزینه‌های تأمین انرژی مصرف‌کنندۀ خانگی با بهره‌برداری مبتنی بر قیمت ریزواحد تولید همزمان برق و حرارت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Techno-Economic Model for Different Operating Methods of Micro CHP Systems
مدل فنی- اقتصادی سیستم‌های Micro CHP با روش‌های عملکردی مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 3 (2015-12)


Energy and exergy analysis of BouyerSanat steel company
تحلیل انرژی و اکسرژی کارخانه فولاد بویرصنعت یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Optimization of a Household Radiator and Experimental Investigation of Its Thermal Capacity
بهینه‌سازی عددی یک رادیاتور خانگی و بررسی تجربی ظرفیت حرارتی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Transient Model and Technical Analysis of Vanadium redox Flow Battery with Polymer Membrane
مدلسازی وابسته به زمان و تحلیل فنی باتری جریانی اکسایشی-کاهشی وانادیومی با غشاء پلیمری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dye sensitized solar cells with chitosan and carboxy methyl cellulose gel electrolytes
سلول‌های خورشیدی حساس شده با رنگ با الکترولیت‌های ژلی کیتوسان و کربوکسی متیل سلولز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation and Evaluation of Lightning Overvoltage in Wind Farms Considering Grounding Effects by EMTP Package
بررسی جامع اضافه‌ولتاژهای صاعقه در مزارع بادی با پیکربندی‌های متفاوت به همراه تاثیر سیستم زمین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Allocation of Fixed Cost based on New and Fair Method in Radial Distribution Network with Distribution Network
تخصیص هزینه‌های ثابت به روش ترکیبی و جدید در شبکه‌های توزیع شعاعی در حضور منابع تولید پراکنده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2015-9)


Energy and Exergy Analysis and Parametric Study of Gas Turbine Cycle Waste Heat Recovery in Different Configurations Using an ORC
تحلیل انرژی-اگزرژی و مطالعۀ پارامتری بازیابی گرمای اتلافی پیکربندی‌های مختلف سیکل توربین گاز با استفاده از سیکل رانکین آلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Energy, Exergy and Economic Analysis of an Internal Combustion Engine Equipped with Turbocharger and Intercooler
تحلیل انرژی، اگزرژی و اقتصادی موتور احتراق داخلی مجهز به سیستم‌های پرخوران و خنک کن میانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Numerical Study and Simulation of a Heat Exchanger Packed with Phase Change Materials for Air Conditioning System in a Residential Building Located in the Desert Region of Iran
مطالعه عددی و شبیه‌سازی عملکرد یک مبدل حرارتی پر شده با ماده تغییرفاز برای سامانه تهویه مطبوع یک منزل مسکونی در مناطق گرم و خشک ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review on Analysis, Control, Implementation, and Assessment of Brushless DC Motor Drives
مروری بر روش های تحلیل، کنترل، پیاده سازی و ارزیابی درایوهای موتورهای DC بدون جاروبک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surge Arrester's Location the Wind Plant Using Genetic Algorithms
مکان یابی برقگیر در مزرعه بادی به کمک الگوریتم ژنتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Novel P- PSO Algorithm Solution of Dynamic Economic Dispatch
پخش بار اقتصادی دینامیکی بهینه با استفاده از P-PSO پیشنهادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2015-7)


Parametric Analysis and Optimization of Regenerative Organic Rankine Cycle with Solar Energy Source
تحلیل پارامتری و بهینه‌سازی سیکل رانکین آلی بازیاب با محرک انرژی خورشیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical and Experimental Assessment of influence of the overlap ratio on the performance of domestic wind turbines
بررسی عددی و تجربی تأثیر نسبت همپوشانی بر عملکرد توربین بادی خانگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exergy and energy analysis of fuel regime changes in a combined cycle power plant
آنالیز اگزرژی و انرژی تغییر رژیم سوخت در یک نیروگاه سیکل ترکیبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biodiesel Production from Animal and Poultry Slaughterhouse Wastes
تولید دیزل زیستی (بیودیزل) از ضایعات کشتارگاهی دام ‌و طیور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Distributed Reactive Power Control by Considering End-consumers
کنترل توزیع‌شدۀ توان راکتیو در شبکه‌های هوشمند با درنظرگرفتن مصرف‌کننده‌های نهایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improving Fault Ride-Through Capability of Inverter-Based Distributed Generations Using Fault Current Limiter
بهبود قابلیت گذر از خطای منابع تولید پراکنده مبتنی بر اینورتر با استفاده از محدود کننده‌ی جریان خطا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 4 (2015-3)


Thermodynamic Modeling of a Hybrid SOFC/GT Cycle with ITM Technology for the Oil Industry
مدل‌سازی ترمودینامیکی چرخۀ هیبریدی پیل سوختی اکسید جامد/ توربین گازی دارای سیستم جذب اکسیژن غشای تبادل یونی با کاربرد در صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Size of Hybrid System, Photovoltaic/Wind/Batteries Using Particle Swarm with Constriction Factor Algorithm
تعیین اندازۀ بهینۀ سیستم ترکیبی، فتوولتائیک/ باد/ باتری با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات با عامل انقباض
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of Agricultural Residues as Solid Fuel for Energy Resources
بررسی کیفیت پسماند‌های کشاورزی به‌عنوان سوخت جامد در تولید انرژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Control of Stand-Alone Doubly Fed Induction Generator-Based 660 kW Wind Turbine
کنترل ژنراتور القایی تغذیۀ دوگانه برای توربین بادی 660 کیلوواتی در حالت مستقل از شبکه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Parallel Distributed Compensation based Fuzzy Control Design for A Wind Turbine
طراحی جبران‌ساز توزیع‌شدۀ موازی فازی برای ناحیۀ جذب حداکثر توان از یک توربین باد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hybrid Renewable Energy Generation System with Modified Control System Via Harmony Search Algorithm
سامانۀ تولید انرژی تجدیدپذیر ترکیبی با سیستم کنترل بهبودیافته با استفاده از الگوریتم جست‌وجوی هارمونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (2014-12)


Numerical Simulation of Heat Transfer and Pressure Drop inShell and Tube Heat Exchanger with Elliptic Tube Bundle
شبیه‌سازی عددی انتقال حرارت و افت فشار در مبدل حرارتی پوسته و لوله با دستۀ لولۀ بیضوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Artificial Neural Network Performance to Predict Daily Solar Radiation in Iran
ارزیابی عملکرد شبکۀ عصبی مصنوعی در پیش‌بینی تابش خورشیدی روزانۀ کشور ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Effective Parameters on Hydrogen Desorption From an Industrial Metal Hydride Tank
بررسی پارامترهای مؤثر بر واجذب هیدروژن از مخزن هیدرید فلزی صنعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Study on Performance of Refrigeration Cycle with Double Stage Ejector
بررسی عددی عملکرد سیستم تبرید با اجکتور دومرحله‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Heat Transfer in Dual Continuous Flow of Two Immiscible Liquids
انتقال حرارت در جریان پیوستۀ دوگانۀ دو مایع امتزاج‌ناپذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Load Sharing in Parallel Microgrid Inverters Using One-Cycle Control
تقسیم بار بین اینورترهای موازی میکروگرید با استفاده از روش کنترل تک‌سیکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2014-9)


Determination of the Optimal Point for Integrating Multi-Effect Desalination System with Combined Cycle Power Plant
تعیین نقطۀ بهینۀ ترکیب آب‌شیرین‌کن چندمرحله‌ای تبخیری با نیروگاه سیکل ترکیبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Simulation of a 2D Subsonic Constant Cross-Section MHD Generator and Investigating It’s Influence on Performance of Triple Combined Cycles
شبیه‌سازی عددی جریان دوبعدی در ژنراتور هیدرودینامیک مغناطیسی مقطع ثابت فروصوت و بررسی اثر آن بر عملکرد سیکل ترکیبی سه‌گانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Subcooling the Condensor Outlet Refrigerant on the Integrated Refrigeration by the NH3-H2O Absorption Chiller
اثر مادون سرد کردن مایع خروجی از کندانسور در سیستم‌های تبرید ترکیبی توسط سیکل جذبی آب- آمونیاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study on using metal foam as coolant fluid distributor in polymer electrolyte membrane fuel cell
بررسی استفاده از فوم فلزی به‌عنوان توزیع‌کنندۀ سیال خنک‌کاری در پیل سوختی غشاء پلیمری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation of Water and Heat Recovery from Waste Industrial Gases by New Technology of Membrane Condenser Exchanger
شبیه‌سازی بازیافت آب و انرژی از گازهای اتلافی صنایع توسط تکنولوژی جدید مبدل چگالندۀ غشایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Novel Control Strategy for Shunt Active Power Filter in Three-phase Four-wire System to Compensate Harmonics, Unbalance and Reactive Power
ارائۀ روش کنترلی جدید برای فیلترهای اکتیو موازی در سیستم‌های سه‌فاز چهارسیمه به‌منظور جبران‌سازی هارمونیک‌ها، نامتعادلی و توان راکتیو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2014-7)


Determination of Optimal Temperature of Nannochloropsis Oculata Microalgae for Biofuel Production (Biodiesel)
تعیین دمای بهینۀ رشد ریزجلبک نانوکلروپسیس اوکولاتا (Nannochloropsis oculata) برای تولید سوخت سبز (بیودیزل)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of Repowered Steam Power Plant via Thermoeconomic Analysis
بهینه‌سازی سیکل نیروگاه بخار بازتوانی‌شده با استفاده از تحلیل ترمواکونومیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis Gas Production in Gliding Plasma Reactor by Partial Oxidation of Methane
بررسی تولید گاز سنتز در راکتور پلاسما گلایدینگ به روش اکسیداسیون جزئی متان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation and Enviromental Evaluation of Flare Gas Recovery System
شبیه‌سازی و ارزیابی زیست‌محیطی سامانۀ بازیابیِ گازهای ارسالی به شبکۀ فلر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis and Improvement of Unbalanced Fault Ride-Through Response in DFIG-based Wind Turbines
تحلیل و بهبود قابلیت ایستادگی توربین بادی با ژنراتور القایی دو سو تغذیه در برابر افتادگی نامتقارن ولتاژ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Generation Expansion Planning Considering Demand Side Management Programs Using ABC Algorithm
برنامه‎ریزی توسعۀ تولید با درنظرگرفتن برنامه‌های مدیریت سمت تقاضا با استفاده از الگوریتم ABC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2014-2)


Assessment and Analysis of Salinity Gradient Power in Arvand Riverestuary Based on Reverse Electro Dialysis Method
ارزیابی و تحلیل توان گرادیان شوری در مصب رودخانۀ اروند بر پایۀ روش الکترودیالیز معکوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influences of Star Tube Insert on Thermal Performance Characteristics in Turbulent Flows in Gas Water Heater
بررسی تأثیر درون‌لوله‌ایستاره‌ای روی عملکرد حرارتی آبگرمکن گازی در جریان مغشوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the monthly, seasonal, semi-yearly and yearly optimum tilt angles of flat plate solar collectors in Kashan
تعیین زاویۀ شیب بهینۀ ماهیانه، فصلی، شش‌ماهه و سالانه کلکتورهای خورشیدی تخت در کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Energy Efficiency Improvement and Economical Evaluation of Electric Motorcycle using Four-phase AFPM and Combination of Ultracapacitor and Battery
بهبود بازده انرژی و ارزیابی اقتصادی موتورسیکلت الکتریکی با حضور موتور چهار فاز AFPM و ترکیب ابرخازن و باتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Wind Turbines Placement for a Wind Farm in Milnader Region
تعیین آرایش بهینه توربین ها برای مزرعه بادی در منطقه میل نادر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Islanded Micro-Grid Modeling and Optimization of its Operation Considering Cost of Energy not Served by an Enhanced Differential Search Algorithm
مدل‌سازی ریز‌شبکه جزیره‌ای و بهینه‌سازی بهره‌برداری آن با لحاظ‌کردن هزینۀ عدم تأمین بار با استفاده از الگوریتم مهاجرت اصلاح‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2013-12)


Effect of the Working Fluid on the Ejector Refrigeration System
تأثیر نوع سیال عامل بر عملکرد سیستم تبرید اجکتوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Experimental Study of Flame Stability in a Metal – Ceramic Porous Medium
بررسی تجربی پایداری شعله در محیط متخلخل فلزی- سرامیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Wind Energy Potential in the Province of Sistan and Baluchestan and Economical Analysis for Installing Wind Turbines
پتانسیل‌سنجی انرژی بادی استان سیستان و بلوچستان و تحلیل اقتصادی برای احداث نیروگاه بادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling of the convection section of industrial furnaces
مدل‌سازی بخش جابه‌جایی کوره‌های صنعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Design of Voltage Controller for Distributed Generation with Interface Converter under Balanced and Unbalanced Load Condition
طراحی بهینۀ کنترل‌کنندۀ ولتاژ در تولیدهای پراکنده با مبدل واسط در عملکرد جزیره‌ای برای شرایط بار متعادل و نامتعادل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Economic Operation of Flexible Combined Heating, Cooling and Power System
بهره‌برداری بهینۀ اقتصادی از سیستم انعطاف‌یافتۀ تولید هم‌زمان برق، حرارت و سرما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2013-9)


Design and Construction of Micro Combined Heat and Power Using a Gas Internal Combustion Engine
طراحی و ساخت سامانه همزمان قدرت و حرارت در مقیاس میکرو با استفاده از موتور درونسوز گازسوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thermo-Economic Evaluation of Water and Power Cogeneration Process through Thermal Desalination near a Back Pressure Combined Cycle
تحلیل ترمواکونومیک تولید هم‏زمان آب و توان از طریق نمک‏ زدایی حرارتی در کنار چرخه ترکیبی پس ‏فشاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cost Reduction in Cast Iron Rotary Furnace: A Thermodynamic Approach
راهکارهای کاهش هزینه کارکرد کوره دوار ذوب چدن با استفاده از شبیه ‏سازی ترمودینامیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Porous on Premixed Co-Flow Organic Particles Cloud Combustion
بررسی اثر تخلخل در احتراق پیش مخلوط جریان متقابل در ابر ذرات ارگانیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hydrogenation of the Milled Mg-Ni Compound
هیدروژناسیون ترکیب Mg-Ni آسیاب شده‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Generation Expansion Planning and Generation unit Location Based on IGA and AHP
برنامه ریزی توسعه تولید انرژی الکتریکی و جایابی نیروگاه برپایه الگوریتم ژنتیک ارتقا یافته و فرایند تحلیل سلسله مراتبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2013-7)


Numerical Investigation of Heat Transfer Between Gaps of Concentric Imperfect Cones
مطالعه عددی انتقال حرارت در فضای مابین دو مخروط ناقص هم‌محور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Turbulence Sub-Grid Scale Model for Modeling of Large Scale Pool Fire Using LES
مقایسه مدل‌های زیرشبکه اغتشاشی برای مدل‌سازی آتش استخری بزرگ مقیاس به روش شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study and Exergy Optimization of a Flat Plate Solar Collector in a Closed Circuit Utilized with Reflectors and Lenses Using Experimental Results
مطالعه و بهینه‌سازی اگزرژی یک کلکتور خورشیدی حرارتی تخت مجهز شده به بازتابنده‌ها و عدسی‌ها در یک مدار بسته با استفاده از نتایج آزمایش‌ها‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Three Dimensional Modeling of the Bed in Silica Gel/Water Adsorption Chiller: The Effect of Heating Fluid Temperature
مدل‌سازی سه بعدی بستر چیلرهای جذب سطحی سیلیکاژل-آب به منظور بررسی تأثیر دمای آب گرم ورودی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Electrochemical and Economic Modeling of a Tubular Solid Oxide Fuel Cell Stack in an Energy Generation System
مدلسازی الکتروشیمیایی و اقتصادی استک یک پیل سوختی اکسید جامد لوله ای در یک سیستم تولید انرژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Electric Load Dispatch Among Power Plants in order to Reduce Fuel Cost and Environmental Pollution
توزیع بار بین نیروگاه‌ها به منظور کاهش همزمان هزینۀ سوخت و آلاینده‌های زیست‌محیطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2013-2)


Natural Convection at Different Prandtl Numbers in Rectangular Cavities with a Fin on the Cold Wall
جابجایی آزاد در یک محفظه مستطیلی با وجود یک پره روی دیواره سرد در اعداد پرانتل مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presumed PDF Modeling of Reactive Oxy-Fuel Flow in a Model Combustor
شبیه سازی جریان واکنشی اکسیژن سوز در یک محفظه احتراق با استفاده از مدل تابع چگالی احتمال فرضی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Transient Characteristics of a Single-Effect Absorption Refrigeration Cycle
مطالعه رفتار دینامیکی سیکل تبرید جذبی تک اثره آب-لیتیوم بروماید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thermodynamic and Exergy Analysis of a Combined Power and Desalination Plant
آنالیز ترمودینامیک و اگزرژی سیستم تولید هم زمان توان و آب شیرین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Energetic and Exergetic Analysis of Internal Combustion Engine Cogeneration System
تحلیل انرژی و اگزرژی سیستم تولید هم‌زمان برق و حرارت بر پایه موتور احتراق داخلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Solar Angles on Incident Energy of the Flat Collectors
تأثیر زوایای خورشیدی بر روی انرژی دریافتی کلکتورهای خورشیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Robust Controller Design for IG Driven by Variable-Speed in WECS Using μ-Synthesis
طراحی کنترل‌کننده مقاوم برای ژنراتورهای القایی در نیروگاه‌های بادی سرعت متغیر با استفاده از روش سنتز μ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2012-11)


Analysis of Integrated Refrigeration Systems with Microturbine and Absorption Chiller
بررسی سیستم‌های تبرید ترکیبی با میکروتوربین و چیلر جذبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental Study of Effects of Flue Gas Recirculation Technique on Maximum Flame Temperature and the NOx Emission of Gasoil and Biodiesel Combustion
مطالعه آزمایشگاهی تأثیر استفاده از روش FGR بر دمای ماکزیمم شعله و انتشار NOx در احتراق گازوئیل و بیودیزل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritizing Energy Recovery Equipment in Vehicle Paint Ovens Based on Economic, Environmental and Global Warming Factors Using ANP Methods
اولویت‌بندی تجهیزات بازیافت انرژی در کوره‌رنگ‌خودرو براساس معیارهای-اقتصادی، زیست‌محیطی و گرمایش‌زمین با استفاده از روش ANP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Empirical Model to Predict Particle Size Reduction Caused by Blasting in the Conglomerate Rock-Mass at Gotvand Olya Dam
ارائه مدل تجربی پیش‌بینی متوسط ابعاد خردشدگی حاصل از انفجار در توده‌سنگ کنگلومرای سد گتوند علیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling of a Combined Wind Turbine-Fuel Cell Hybrid Power System and Contribution of Fuel Cell Electrical Supply Demand in Case Study
مدلسازی سیستم ترکیبی توربین بادی- پیل سوختی و سهم پیل سوختی در تامین تقاضای الکتریکی در یک منطقه نمونه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Sizing of DERs in a Grid Connected MG for Supplying Electrical and Thermal Loads Cosidering the Reduction of Fossil Fuels' Dependency
تعیین اندازه بهینه منابع در یک ریزشبکه‌ی متعامل با بازار برق جهت تامین بار الکتریکی و حرارتی با هدف کاهش وابستگی ریزشبکه به سوخت فسیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2012-8)


Natural Convection of Cu-water Nanofluid in Concentric Annuli with Six Radial Fins Attached to Inner Cylinder
جابجایی طبیعی نانوسیال آبـ مس بین دو استوانه هم‌محور افقی با وجود شش پره شعاعی روی استوانه داخلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation and Thermodynamic Analysis of a Combined Gas Turbine Power with a Solid Oxide Fuel cell and Analysis Irreversibility Hybrid Systems
شبیه سازی و آنالیز ترمودینامیکی سیکل ترکیبی توربین گازی مجهز به پیل سوختی اکسید جامد لوله ای و بررسی میزان برگشت ناپذیری سیستم ترکیبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exergy and Energy Analysis of the Steam Power Plant in Isfahan Refinery in Iran
تحلیل انرژی و اگزرژی نیروگاه بخار پالایشگاه اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fabrication of Silver Microspheres as Metallic Scattering Centers in Dye-sensitized Solar Cells: Light Harvesting
ساخت میکروکره‌های نقره به عنوان پراکَنَنده‌های فلزی برای جمع‌آوری نور در سلول خورشیدی رنگدانه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analytical Modeling of the Relationships Between Sun Radiation and Micro and Nano Particles in the Air
مدل تحلیلی اثرات میکرو و نانوذرات آلاینده هوا در کاهش اشعه خورشید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Common-Mode Voltage Reduction in Matrix Converter by Zero Vector Elimination
کاهش ولتاژ وجه مشترک در مبدل ماتریسی با حذف بردار صفر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2012-6)


Determination of optimum cutting parameters for machining of austenitic stainless steel based on manufacturing management requirements
انتخاب بهینه پارامترهای ماشین‌کاری فولاد ضد زنگ آستنیتی بر اساس معیارهای مدیریتی تولید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comprehensive Exergy Analysis of a Geothermal Heat Pump Using Low Temperature Resources in Ramsar
تحلیل جامع اگزرژی یک پمپ حرارتی زمین گرمایی دما پایین برای استفاده در شرایط اقلیمی رامسر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Energy &Exergy Analysis of Coupling of Combined Cycle Power Plant (CCPP) and Multi Effect Desalination (MED)
تحلیل انرژی و اگزرژی کوپلینگ نیروگاه سیکل ترکیبی و آب‌شیرین‌کن تبخیری چندمرحله‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental and Numerical Investigation of the Inlet Air Swirl Angle Effects on Temperature Profile and CO, NO Pollutants
بررسی آزمایشگاهی و عددی اثر زاویه چرخش هوای ورودی بر دما و تشکیل آلاینده‌های CO و NO در یک کوره سوخت مایع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical and field analysis of single-hole blasting mechanism in conglomerate rock mass of Gotvand Olya Dam
تحلیل عددی و میدانی مکانیزم انفجار تک چال در توده‌سنگ کنگلومرای سد گتوند علیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reduction of fuel consumption in a standalone AC power system by using nonlinear robust frequency control characteristics
کاهش مصرف سوخت در یک سیستم تغذیه جریان متناوب مستقل با به کارگیری مشخصه‌های کنترل فرکانس غیرخطی مقاوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Locating and Capacity Selection of Gas Fired Distributed Cogeneration Systems for an Industrial District
جایابی و تعیین بهینه ظرفیت واحدهای تولید هم‌زمان گازسوز جهت تأمین برق و حرارت در یک شهرک صنعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2012-3)


Numerical study of turbulent natural convection in the presence of a constant magnetic field in a square enclosure
مطالعه عددی جابجایی آزاد متلاطم در حضور یک میدان مغناطیسی ثابت داخل یک محفظه مربعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of second law for free convection in L-shaped enclosure with heat-generating conducting body
تحلیل قانون دوم برای جابجایی آزاد جریان هوا در محفظه L شکل با یک جسم مولد گرما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental investigation on the effect of CO2 diluents on pollutants emission in propane-air non-premixed flames
بررسی تجربی تأثیـر رقیق‌سازی سوخت با رقیق‌کننده CO2 بر تشکیل آلاینده‌ها در شعله غیرپیش‌آمیخته پروپان ـ هوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of experimental performance of combined Rankine and vapor compression cycles using an ejector
بررسی تجربی عملکرد ترکیب سیکل‌های رانکین و تراکمی بخار با استفاده از اجکتور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A new approach for maximum power extraction from wind turbine driven by doubly fed induction generator based on sliding mode control
روش جدید برای استحصال حداکثر توان ازسیستم‌توربین‌بادی مجهز به ژنراتورالقایی ‌دو‌گانه تغذیه با کنترل مد‌لغزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Active and reactive power control of ‎ DFIG wind turbines by OCC method
کنترل توان اکتیو و راکتیو یک توربین بادی با ژنراتور دوسو تغذیه( DFIG) توسط روش کنترلی تک سیکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2011-10)


Numerical analysis of wind effect on performance of unglazed transpired solar collector
تحلیل عددی اثر باد بر عملکرد کلکتور خورشیدی بدون پوشش نفوذپذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the wind energy potential of North Khorasan province in Iran
بررسی پتانسیل انرژی باددراستان خراسان شمالی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Economic load dispatch considering practical limitation of generating units using improved shuffled frog leaping algorithm
توزیع بهینه اقتصادی بار با در نظر گرفتن محدودیت‌های عملی نیروگاه‌ها با استفاده از الگوریتم جهش قورباغۀ بهبودیافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

New method for optimum placement of DGs and reclosers
جایابی و ظرفیت‌یابی هم‌زمان منابع تولید پراکنده و ادوات حفاظتی با استفاده از ترکیب الگوریتم کلونی مورچگان و تحلیل سلسله مراتبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Real time volt & var controls in distribution networks considering distributed generation by imperialist competitive algorithm and fuzzy theory
کنترل زمان حقیقی ولتاژ و توان راکتیو در شبکه‌های توزیع متصل به تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری و تئوری فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simultaneous placement of DGs and capacitors in distribution networks - determining the optimum configuration
مکان یابی هم زمان منابع تولید پراکنده و خازن در شبکه های توزیع و تعیین آرایش بهینه آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal sizing and operation of an industrial CHP system for a gas engine prime mover
تعیین بهینه ظرفیت و برنامه کاری سیستم تولید هم‌زمان برق و حرارت در یک واحد صنعتی با محرک اولیه موتور گازسوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles