دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، مرداد 1401 
جای‌گذاری استراتژیک خازن جهت کاهش احتمال فروپاشی ولتاژ در سیستم قدرت

صفحه 56-63

10.22052/12.2.56

اشکان صوفی زاده؛ بهروز طوسی؛ وحید تلاوت؛ سعید رضائیان مرجانی