دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تیر 1400 
استفاده از پره‌های راهنما برای بهبود عملکرد توربین بادی ساونیوس

صفحه 116-127

10.22052/11.2.8

وحید اعتماداصل؛ رسول اسمعیل نژاد؛ بابک فرزانه؛ محرم جعفری