دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، شهریور 1394 
پخش بار اقتصادی دینامیکی بهینه با استفاده از P-PSO پیشنهادی

صفحه 2-13

فهیمه صیادی شهرکی؛ فرشید کی نیا؛ سعید اسماعیلی